Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 58
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0154
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
58

35 DUBNICKŸ, J.: c. d., s. 105-111.
36 Tento počet je otázny, mohlo ich byt aj 14.
37 DUBNICKŸ, J. : c. d., s. 47-48.
38 DUBNICKŸ, J.: c. d., s. 59.
39 DUBNICKŸ, J.: c. d., s. 82.
40 BLAŽ1CEK, O. J.: Sochařství baroku v Cechách.
Praha 1958.
41 ŠTECH, v. v.: Die Barockskulptur in Böhmen.
Praha 1959.
42 AGGHÄZY, M.: Zu den böhmischen Beziehungen
der Barockskulptur in Ungarn. Acta historiae artium,
8, 1962, s. 165.
43 NEUMANN, J. : Český barok. Praha 1974.
v' BLAŽÍCEK, O. J. : c. d., s. 76-78.
45 NEUMANN, J. : c. d., s. 192.
46 O. J. Blažíček nesúhlasí s názorom J. Neumanna
ohl’adne Bendlovho autorstva niektorých soch spoved-
nice sv. Salvátora — pozři NEUMANN, J. : c. d., s. 192—

193 — a preto sa domnieva, že autorom trnavských
soch nebude Bendi, ale bližšie neurčený viedenský so-
chár. Pozři jeho posudok autorovej kandidátskej dizer-
tačnej práce, uvedenej v pozn. 11.
47 Pozři RADVÁNI, H.: Grafika v trnavských ka-
lendároch do konca 17. storočia. Vlastivědný časopis,
25, 1976, č. 1, s. 16—20, obr. na s. 19.
48 Názor neskoršie vyvrátil KRESÁK, F. : c. d., v pozn.
32.
49 NOVOTNÝ, V. : Účast J. J. Bendla na výzdobě
kostela sv. Salvátora v Praze. Památky archeologické,
40, 1937, s. 44.
50 „Bendlovy kamenné sochy bývají spravidla ve
svých málo pročleněnýcih objemech těžkopádné, ale řez-
bárské práce, v nichž gotické a renesanční reminiscence
ustoupili vyspělému baroknímu názoru římské orienta-
ce, mají na svou dobu mimořádnou úroveň“. NEU-
MANN, J. : Český barok. Praha 1974, s. 51.

Pl3 HCTOpHW HKOHOrpacflHW

KaMeHHoň njiacTHKH CjiOBaKHn 17-ro Beka

Pe3K>Me

AßTop pasÓHpaeT HKOiiorpa(|)nio KaMennoři njiacTHKH
CjioBaKHH 17-ro BeKa. CxyAbnrypa b Ha^ajie 17-ro BeKa
OTJiHHaeTCH njnopajiH.BMOM peneccaHca, Main>epn3Ma, hcto-
pH3Ma H, OÆHOBpCMeHHO, B 3T0T nepHOA (jjOpMHpyeTCÍI CTHAb
pannero óapoKKO. HanajibUbiii nepHOA stopo cthjih xapaK-
Tepen H3MeHeHHHMH, npoK/ie Bcero b oöjiacTH HKOHorpa<|)HH,
b to BpeMíi KaK Bonpocw (jjopMbi ctojit Ha sajuioM njiane.
B03HHKalOmHH CTHJlb HCHOJlb3yeT CTapyiO (|)0pMy, HO AaeT
cií HOBOe coflepjKaHHe; nosTOMy ajih CKyabnTypH 17-ro
BeKa siBjíHeTca BaiKHHM iiKonorpac|)mecKoe nccAcAOBaiiHc.
IdKOHOrpaijiHíi CKyjibnTypHoro TBOpqeCTBa Cjiob3khh 17-ro
Bei<a HBjuieTCH counajibHo oóycjiOBjíeiiHoň HaMHoro öojibtne,
HeM b ApyrHX CTpanax CpcAHefl Eaponbi; ee cbsi3b c hojih-
THHecKoft CHTyaiiiieií — 6ojiee npsiMOAHHefina, 'ie.M b bh-
iuena3BaHHbix crpanax. B CpeAHeft Eßpone toto BpeMeHH
óoAbmoe 3HalæHHe hmcah MOHapxHnecKHe ABopbi (b Elpare,
Bene, MioHxeHe, KpaicoBe), rAe KOHucHTpHpoBaAacb npn-
ABOpnaíi KyjibTypa, bo3hhk3jio npiiABopHoe ncxyccTBo. Hxo-
H0rpa(|)H5I 3T0C0 TBOpqeCTBa ĎblAa CpaBHHTeAbHO pa3H0-
oópa3Ha h CBOÖOAHa, a Tax xai< b Caob3khh thkopo ueii-
Tpa ne ÔblAO, HeT 3AeCb H HCAOH OÖaaCTH 3TOTO TBOpneCTBa.
KaMennaíi nAacTnxa 17-ro nexa, npeAHasHaneHHaa aah
3KCTepi>epa, He oópamaJiacb cbohm nocjiaHHeM k ysxoft co-
unaAbHoň npocAoňxe, HaoóopoT, sto 6biao iicxyccTBo,
npeAnasHaneHHoe aah Bçéx cjiocb oónjecTBa. 3to ncxyc-
CTBO CTaHOBHTCH OpV>KlieM H BalUHTOH Bepbl, AOKyMeHTOM
cjiaBHoro npoiiijioro, HanOMHHaioiiiHM o noóeAe, noaTOMy
iiKOHorpac[)Ha KaMeHHoň habcthkh siBjuieTCíi tbkhm hchbim

BbipaiKeHHeM h 0Tpa»eHHeM cBoero BpeMeHH. FIoa asbac
HiieM ABHJKeHHH HanpaBAeHHoro npoTHB pecjiopMauHH xa-
TOAHUH.SMa h PaócóyproB, HcneaaeT CBeTCKaa HKOHorpacjiHíi
nepBoii noAOBHHbí 17-ro BeKa h pa3HOoópa3He HKOHorpa-
4>hh nepnoAa okoao noaoBHHbí 17-ro Beira. B KaMeHHoň
nAacTHKe nocjie hojiobhhm 17-ro BeKa BHCTynaeT na nep-
Bblft HJiaH JIHHIb OAHH MOTHB, MOTHB MapHH, KOTOpbIH
CB5i3an co CTpeMJieHiieM raöcöyproB (JleonoAbAa I) h uep-
kbh (CejienqenH) upeBpaTHTb crapyio BenrpHio b xopo-
jieBCTBO CBHToři MapHH (Regnum Marianum).
Hxonorpac|>HHecKHe H3MeHeHHsi mm pasßepeM b AaJibueň-
meM no cAeAyiouiHM nyHKTaM: 1) aHTHHecxasi HKOHorpa-
c|)hh (BCTpenaeTCfl peAKO, H3BeCTHa ahlub b rr. BaHCKa-
BncTpHipa, BpaTHCAaßa, UepßeHHMKaMeHb) ; 2) CBeTCxaa
HKOHOrpa<|)HÍI (oCOÓeHHO — HaArpoßHblX naMHTHHKOB H 3nn-
Ta<|)Hii c nepBofl noAOBHHbí 17-ro Bexa) h 3) xpncTHaHcxaa
HKOHOrpa(j)HH. Bo BTOpOH H3CTH CTaTbH, B OTCTynACHHH,
aBTop 3aHHMaeTca pasöopoM rpynnbi KaMeHHbix CKyAbnTyp
rAaBHoro h öoKOBoro (fiacaAa KOCTeAa, npHHaAAe>xaBuiero
yHHBepcHTeTy b r. Tpnaßa, KOTopbie othochtcíi k HančoAee
3HaHHTejlbHbiM CKyAbHTypHblM FpynnaM CjIOBaKHH H CpeA-
Heň Esponbi. 06 sthx cKyabnrypax y nač HMeeTCíi Mano
HH(|)OpMaiIHH, OTCyTCTByiOT BCe OCHOBHbie AäHHbie: HKOHO-
rpacjiHHecKHH nAaH, nepBonanaAbHoe pa3MemeHHe, B3aHMO-
CBSI3b CTHAeft, HMH aBTOpa, BpeMíl B03HHKH0B6HHH. Ha OC-
HOBe AËBHTH COXpaHHBHIHXCH cxyjibnTyp, rpaijiHKH Pí. Hh-
nopTa c 1683 roAa h aHaAornn c ocjiopMAeHHeM HHTepbepa
KOCTeAa, aBTop CTpeMHTCa peKoncrpynpoBaTb arnorpaijiH-
loading ...