Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 43.2010

Page: 259
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars2010/0267
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ŠTÚDIE / ARTICLES

ARS 43, 2010, 2

Maulbertschova freska ve Filosofickém sále
Strahovské knihovny: forma a technika^

Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVA

Nástropní obraz Franze Antona Maulbertsche
(1724 — 1796) na klenbě Filosofického sálu knihovny
premonstrátské kanonie v Praze na Strahově s námě-
tem D/AŽWMwiG /hů/m byl již bezpočtukrát před-
mětem uměleckohistorického zkoumání. Pozornost
mu věnovala rada předních historiků umění specia-
lizujících se na středoevropské malířství raného no-
vověku jako Klára Garas, Pavel Preiss, Franz Martin
Haberdizl, Karl Möseneder a mnoho dalšíchě Jejich
hodnocení formálně stylové stránky a tím i umělecké
kvality tohoto Maulbertschova posledního rozsáhlé-
ho díla na poli freskové malby, které vzniklo v roce
1794, dva roky před malířovou smrtí, však nikdy

* Studie vznikla v rámci výzkumného záměru Masarykovy uni-
verzity MSM0021622426 lýýG^é VALTOprc itALA
^ Základními pracemi jsou GARAS, K.: Fnz/zy UFA?? AF?%7-
AArL 7724 - 7 72A Budapest 1960; PREISS, P: Freska F.
A. Maulbertsche ve Filosofickém sále Strahovské knihovny.
In: VAzAžtf/K 2, 1967, s. 217-234; PREISS, P: Fi-
losofický sál. In: KNEIDL, P. - ROLLOVÁ, A. - PREISS,
P: Praha
1988, s. 97-149; PREISS, P: AÍLřry/yř/z? Fz/ř/zz. Pýp/A/y
<? z/zzzůzz" tAAA oiAtřwEy/ ^yéfy yyZ<%/<zz G FrJ/yytZyz"
Praha 2007, s. 241-261; MÖSENEDER, K.: F^zzy
MzzZczz Aízzzz/AArL.-Mzý^zlžzTzzzgzzz ArKrctAzz DřtAzz/zz^ArA. Wien
- Köln — Weimar 1993; HABERDITZL, F. Ri.: Fhz/zyH/zAzz
7724-7 722. Ed. G. FRODL - M. KRAPF. Wien
2006. Z dalších prací, které se dotkly otázky Maulbertschovy
strahovské malby, viz např. BUSHART, B.: Die Offenbarung
der göttlichen Weisheit: Zur Augsburger Bildskizze des Franz
Anton Maulbertsch. In: M/A zzzzA wcArzzř FzzzzrZ, 16, 1971, č.
115, s. 19-31 ; LEMMENS, Ch.: dZzzz/Azz yzzy Bzzk^řzzřtř zL Ořzzyrř
Ar FrzzzzyMzz/yzz Aí^zzLřrAL p 724 — 7 726)-' ZFLzzzzzzg— 0/sAz'yyř
— MzzyA7<yzzzzg. Bonn 1996; DACHS, M.: FrzzzzyMzzZczz Afzzzz/ArZ-

nebylo příliš vysoké. Freska vždy poutala především
svým pozoruhodným ikonografickým programem,
jehož rekonstrukci umožňovaly výjimečné textové
prameny, které u většiny barokních nástěnných ma-
leb postrádáme: dva dobové tiskem vydané popisy
v německém a latinském jazyce a k nim zachované
rukopisyh Kromě sledování těchto popisů a ruko-
pisů, jež jim předcházely, byla opakovaně předmě-
tem zájmu historiků umění i Maulbertschova malba
na klenbě knihovního sálu kláštera premonstrátů
v Louce u Znojma z roku 1778, která se po zrušení
louckého kláštera stala předobrazem realizace stra-
hovské. Loucký knihovní sál, krátce před zrušením
v/? zzzzd růzz PAA.' JZzzAzFz yzz KAzz^r AízzArů A Ar ywz'Azz PhzýA
7& ýzGKzzArA. [Habil, práce.] Wien : Universität Wien,
2003; DaCOSTA KAUFMANN, T.: PAzzAy) Fzz/ýA<?zzzwzzÁ'
TAMzVoý FwzzyHzzAzzMzzzz/AAiK 7724— 7722. Chapel Hill
2005; KROUPA, J.: MP/yzzzA FAéz". Pcyůzzz'oryzAzzVyz" zz zzzynzyKů
ýzoA/zzcA 7770 — 7d7d. Brno 2006, s. 193-197. Podrobnosti
Maulbertschovy strahovské zakázky popsal poprvé na základě
studia pramenů STRAKA, C.: Vznik hlosofského sálu knihov-
ny Premonstrátů na Strahově (Na paměť 800-letého jubilea
založení tohoto rádu). In: Fzzz/y % GzAyzy. Praha 1920 (zvi.
otisk). Revizi Strakových závěrů provedl SIDLOVSKÝ, E. G.
(O. Praem.): Vznik Filosofického sálu Strahovské knihovny.
In: BLzzz? y&Azzz/ FzGyFýý L/ ŮKzAyiAé /ézzLyyzy. Praha 2010
(anglická verze: TA (LA yý FzzzzzyA^ř.' PA/ojyÖzhz/FfV/ yý
UwAyE/Gzzr)/. Prague 2010), s. 8-17.
2 Těmto textovým pramenům se doposud nejpodrobněji věnoval
MÖSENEDER 1993, c. d. (v pozn. 1). Naposledy zkoumala
vztah tištěného německého popisu a jednoho ze zachovaných
rukopisů, rukopisu Johanna Gottfrieda Dlabacže, k Maulbert-
schově strahovské malbě ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, M.:
„Duchovní vývoj lidstva" na klenbě Filosofického sálu stra-
hovské kanonie. In: Brůzzzz yA/Azt!.., c. d. (v pozn. 1), s. 18-41.

259
loading ...