Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 43.2010

Page: 299
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars2010/0307
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MARERIALY / MATERIALS

ARS 43, 2010, 2

Obrazy (z) minulosti. Poštátňovanie uměleckých
predmetov z majetku Židov a ich převod do statných zbierok
za Slovenského státu (1939 - 1945)*

Jana ŠVANTNEROVÁ

Tento príspevok je prvým pokusom o systematic-
ké spracovanie pojednávajúce o postupoch poštátno-
vania židovských hnutefností, o ich shromažďovaní,
znaleckom ohodnocovaní a následnom předají na
verejnej dražbě, ako aj o převode do statných umě-
leckých zbierok. Základné historické dáta vychádzajú
z donedávna nespracovaného súboru dokumentov
nachádzajúcich sa v Archíve Pamiatkového úřadu
Slovenskej republiky v Bratislavě (ďalej PÚ SR)r
Jedným z mnohých překvapivých objavov, ktoré
dokumenty odhalili, bola aj účasť dvoch významných
osobností slovenských dějin umenia, Dr. Vladimíra
Wagnera a Dr. Alžběty Güntherovej-Mayerovej,
v spomínanom reťazci událostí. V tejto súvislosti je
možné pripomenúť nadčasové konštatovanie jána
Bakoša z roku 1979, že „úÁAwÁé msAy [slovenského

' Předkládaný článok je sumarizáciou poznatkov prezentova-
ných v rigorózně) práci obhaj enej na Katedře dějin umenia
a kultury na Trnavskej univerzitě v Trnavě v juni 2010. Vý-
skům bol zrealizovaný v roku 2009 vďaka hnančnej podpore
Slovenského národného muzea — Muzea židovskej kultury
(SNM - MŽK) a vďaka spolupráci SNM — MŽK a Pamiat-
kového úřadu Slovenskej republiky (PÚ SR), jeho hlavným
cielom bolo nájsť a zhromaždiť čo najviac faktov týkajúcich
sa priebehu vyvlastňovania uměleckých predmetov z majetku
židovských obyvatel'ov Slovenského státu, ich převodu do
štátnych zbierok a následnej identiňkácie obrazov v súčas-
ných slovenských zbierkach. V priebehu výskumu zohrali
významnú úlohu aj osobnosti nápomocné odbornou radou,
predovšetkým generálna riaditel'ka SNG PhDr. Katarina Baj-
curová, CSc. a kurátorka zbierky starého umenia SNG Mgr.
Zuzana Ludiková, ako aj riaditel'ka Archívu PÚ SR PhDr.
Viera Plávková a jej kolegyňa Mgr. Martina Orosová. Zároveň

dějepisu umenia] ^ ^
Aktivipi Dr. Wagnera a Dr. Güntherovej-Maye-
rovej súvisiace so znaleckým hodnotením umělec-
kých predmetov zo židovského majetku neuviedla
ani Ingrid Ciulisová vo svojich obsažných, dodnes
najaktuálnějších príspevkoch D&íA AúA
7. 77. ^ Ciulisová sa podrobné věnovala
obdobiam 1919 - 1938 a 1948 - 1968, čím vědomě
vypustila obdobie 2. světověj vojny. Tuto absenciu
zdovodnila archívnou nespracovanosťou písomnej
agendy Pamiatkového referátu Ministerstva školstva
a národnej osvěty, ktorá sa nachádza v Slovenskom
národnom archíve v Bratislavě. Vzhfadom na sku-
točnosť, že tento fond dodnes nie je úplné spracova-
ný, možeme považovať materiály z Archívu PÚ SR
by som rada. poďakovala doc. PhDr. Ivanovi Gerátovi, PhD.,
riaditel'ovi Ústavu dějin umenia SAV, za ponuku publikovat'
v tomto časopise.
^ Páťdesiatpáť spisov sa do Archívu PÚ SR dostalo prosted-
níctvom Dr. Vladimíra Wagnera, ktorý pracoval vo všetkých
inštitúciach predchádzajúcich dnešný PU SR.
' BAKOŠ, J.: Situácia dějepisu umenia na Slovensku. Prolego-
mena. In: MřM/hé/A <?
(6, 1979, č. 7). Bratislava 1984, s. 114.
^ CIULISOVÁ, I.: Lesk a bieda slovenskej kunsthistórie I.
(Slovenský dejepis umenia 1919 — 1938). In: Mrt, 1993, č. 1
s. 66-75; CIULISOVÁ, I.: Lesk a bieda slovenskej kunsthistó-
rie II. (Slovenský dejepis umenia 1948 — 1968). ImAv, 1995,
č. 2-3, s. 184-204.

299
loading ...