Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3460#0043
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
32 NUMISMATA REGUM

pellationem meruit? Vix idreperias, refpondit DULODORUS, TItoXs-
pouov vivum adhuc tig ho\ Tiytimi, oraculum Rhodiis concefiifte, apud Diodo-
rumjlego, Deum, nifi poft mortem, appellatum * nullibi lego : adeo ut rite
Numifma hoc fub Ptolema^o Philadelpho & Arfinoe, vivis adhuc,in fui amoris
memoriam,Parentumque,quos proinde ex moregentis jam mortuos Osav elo-
gio honorant, venerationem percuflum, infcriptionemquediviuendam,&non,
quod vulgb fo!et,conjunctim de Philadelphoihtelligendarn, rite ftatuam: Ne-
que mihi objeceris Numifma Goltzianum, quod fub Delo vulgavit,ubieadem
infcriptio, licet inNummo feparatim pofita, re£te tamen conjungi poteft; Ibi
enim ex utroque Iatere Dii, ex utroque latere frater Apollo & foror Diana
exprimuntur , quod in noftro fecus eft. Fratrem & fororem, excepit AR-
CH/EOPHILUS, forfitan etiam in utroque Numifmatis latere , licet non
eosdem , recle agnoverim , cum utique Graxus Theocriti interpres, notante
IHuftriirimo SPANHEMIO , etiam Berenicen, Lagi filiam fuifle aflerat.
IpfeSPANHEMIUS,refponditDULODORUS, vel fidem huic Gne-
culo non habendam, vel cum nobiliftimo fene aGrentemefnil, diverfos eodem,
Lagi nomihe utriusque Parentes ftatuendos arbitratur; Sed efto! fuerint frater
& foror Ptolemseus Lagides & Berenice ! Quid inde ? an infcriptionem de,
PhiladelphO conjungendam ? Minime vero ! Imo potius conjungi pofle de
Ptolemjeo Lagide & Berenice: De Philadelpho autem nullo modo, nifi forte
a Lagide mortuo in filii mortui honorem Numifmata percufta arbitrens. Non
abhoc, excepit AR CFL/EOPHILUS, fed ab Evergete, qui & Monumen-
tum Adulitanum pofuit. Si hoc arbitreris,regeflit DULODORUS, quod
m Monumento Adulitano legitur, idem & in Nummo fecerit necefle eft,
fuum nomen fcilicet exprimendo, Parentesque non tantimi, fed & Avum &
Aviam fuis elogiis aniciendo, quod tamen hic non fit. Nihil Phiiadel-
pho reliftum , nifi quod vivus tulit: Nihil Lagida? datum , nifi quod mor-
tuus: sadeo ut his prsviis, & acute confideratis, infcriptionem dividendam,
Numifmaque fub Philadelpho percufliim, quod hic probandum fufcepi,o'mni-
no ftatuere debeamus. Tandem Tibi cedo,inquit ARCH^OPHILUS,
fed ea cum conditio*ne, ut quid de Monumento Adulitano fentias , apertius
dicas; Meminienim, Te de ejus ingenuitate dubitare. Non absrationeid
ago, refpondit DULODOR 0 S, quis enim unquam cura hoc monumento
Ptolemseum Evergetam Arfinoes Philadelphi fororis filium dixit? NonnePau-
fanias aperte in Atticis de Philadelpho locutus, Oi $s inquit, oi 7rxThg sysvovTo
sl Apcr(vov)?, 8 tJ|£ A£eA(P*J£, Avcrnxoix,a ^ Ovycnpog. ti}v ^e oi cvwixwciLO-tM uhhtyw kol-
TaAut/Sev tf\ 7rpoTspo\i d7ro()oLvsTv xttouSol. Huic Jilii fuerunt ex ArJinoe\ nonjane Sorore,
fed ea, qua Lyfitnachi filia fuit, nati funt. Nam Soror, quamjibi matrimonio
junxerat, antequampareret, diem fuum obiit. Hoc fi verum, utique apertum
erit, Authorem monumenti hujus, licet alias*fatis eruditum, tamen fimilitudi-
ne Nominis deceptnm, pro Arfinoe Lyfimachi filia, Arfinoen PtoIemseiLa-
gida* filiam & Philadelphi uxorem & fororem fubftituifle, adeoque doluin fu-
um indubio argumento patefecifle. Nifi potius Paufanise fides neganda fit,
excepit ARCHiEOPHILUS; Eleazarusfane,fummusJuda3orumfacerdos,
apud Jofephum in Epiftola, non Regem tantiim Philadelphum , & Reginam
Arfinoen, quam poftea ejus fororem vocat, fed & Communes eorum liberos
memorat. Ita Gelenius vertit, inquit DULODORUS, in Textu Grasco
autem non communium liberorum, fed tantiim liberorum mentio occurrit. Ad-
de quod totam illam Jofephi de Legatis Ptolenm, refponfoque Eleazari

Hifto-
 
Annotationen