Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΓΡΑΠΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΚ ΜΥΚΗΝΩΝ

(Πίν. 1, 2)

"Εν τινι των δημοτικών νεκροταφείων των Μυ- βώς τάς διαστάσεις αύτής). Τον σκοπόν αυτής δέν έν-

κηνών, άνασκαφέντι το 1893 καϊ 1895, άνεκαλύ- νοώ,νομίζω μάλλον δτι είςούδένέχρησίμευενδμοίαν

φθη μεταξύ άλλων και τάφος μέτριος μεν κατά κοιλότητα έ'χει έπί της κάτω έπιφανείας και δ ύπέρ-

τά λοιπά και ούχί πλούσιος εις κτερίσματα, ούχ τατος λίθος έν τω θησαυρώ τοΟ Άτρέως, δ κατα-

ήττον όμως άξιος λόγου ένεκα μοναδικής μέχρι κλείων την θόλον άλλ' έκεϊ έξηγεΐται το πράγμα,

σήμερον έπιτυμβίας στήλης ευρεθείσης έν αύτφ. διότι άνευ αύτής ή κορυφή της θόλου, Οπό ένός

Το νεκροταφεϊον κείται προς δυσμάς τοΟ Κάτω λίθου κλειομένη, δεν θά ήτο στρογγυλή ', ένώ έν-

Πηγαόίον, κατά το πλείστον παρά την δεξιάν ταΰθα όχι μόνον περιττή είναι, άλλά και διακό-

δ'χθην του περί τό φρέαρ έκεΐνο αρχομένου ρεύμα- πτει τήν ενότητα της οροφής. Ίσως οί τον τάφον

τος, και άποτελεϊται έκ δώδεκα ή δεκατεσσάρων λαξεύσαντες ηθέλησαν άτόπως νά μιμηθώσι και έν

τάφων — δύο τάφοι πέραν τοΟ ρεύματος κείμενοι τούτω τον θ^σαυρόν, ίσως δ'μως άναμιμνήσκει ή

άνήκουσιν έ'τι πιθανώς εις αυτό — έκ τούτων δ οί κοιλότης έκείνη άληΟή όπήν ύπάρχουσαν χάριν τοΟ

μεν άλλοι είναι τετράπλευροι, ώς έν γένει τό μέγα καπνοΟ της εστίας έν ταϊς καλύβαις, ών το σχήμα

πλήθος τών έν Μυκήναις Οαλαμοειδών τάφων, καϊ διέσωσαν οί θολοειδεϊς τάφοι, οί τε κτιστοί και οί

έχουσι στέγην άετοειδή, τρεις όμως είναι μάλλον έν τω βράχω λελαξευμένοι.

ή ήττον κνκΛυκου ώς οί θολωτοί και εις άλλος ΤοΟ δευτέρου έκ τών κυκλικών τάφων ή οροφή

έχει σχήμα ήμικυκλίου, εις τήν βάσιν του δποίου ήτο δμοία περίπου και φαίνεται ότι ειχε και αύ'τη

κείται τό στόμιον. Οί τρεις κυκλοτερεϊς δεν ύπά- τήν έν τη κορυφή κοιλότητα, δεν είναι όμως τοΰτο

γονται εις τήν κατηγορίαν τών μικρών έκείνων καϊ βέβαιον, διότι ή οροφή δέν διατηρείται έξ ίσου κα-

πενιχρών τάφων, ών τό σπηλαιοειδές σχήμα όφεί- λώς. Ή διάμετρος τοΟ τάφου είναι 7,55 μ. έως

λεται εις όλιγωρίαν και εύκολίαν περί τήν λάξευ- 7,75, είναι δηλαδή ούτος κυκλικώτερος τοΟ πρώ-

σιν', διότι οί δύο τούλάχιστον έκ τών τριών, όπως του' άλλά και έκεΐνον βεβαίως δέν ήθέλησαν νά

καί δ ημικυκλικός, κατά τό μέγεθος και τήν έπι- κατασκευάσωσιν έλλειψοειδή, δέν κατέβαλον δ'μως

μέλειαν της κατασκευής καί κατά τά κτερίσματα προσοχήν ίκανήν όπως δώσωσιν εις αύτόν έντελώς

δέν ύπολείπονται τών πλείστων τετραπλεύρων. Το κυκλικον σχήμα' άλλως καί αύτών τών κτιστών

κυκλικόν σχήμα έν αύτοΐς έπεζητήθη έπίτηδες, θολωτών τάφων αί διάμετροι διαφέρουσι συχνά

προφανώς κατ' άπομί- κατά 10 ή 15 εκατοστά. Έκ τών κτερισμάτων δέ

μησιν τών κτιστών θο- τών δύο τούτων τάφων άναφέρω ένταυθα εν μόνον

λωτών τάφων, καίπε- έν τω τάφω, οδ τήν τομήν παρεθέσαμεν, άνεκα-

ριορίζεται έπί τοΟ πα- λύφθη μόνωτος άργυρα φιάλη έχουσα έπίχρυσα

ρόντος μόνον εις τοΰτο τά χείλη καί τήν λαβήν, όμοία δ' έντελώς προς

τό νεκροταφεϊον. Τήν τήν έκ τοΟ τάφου τοΟ ΒαφειοΟ έν Άρχαιολ. Έφ.

τομήν ενος των τάφων 1889 πίν. 7,15 δη μοσιευθεϊσαν' τό σχήμα,τό μέ-

τούτων, όστις εχει υ- γεθος—μόνον ή βάσις της έκ Μυκηνών είναι ολίγον

ψος 4 μ. καί διάμετρον 7 μ. έως 7,80, παριστά ή μεγαλειτέρα — ή έπιχρύσωσις καί τά έπ' αυτής

είκών 1, έξ αυτής δέ φαίνεται ότι ή οροφή ήτο θο- κοσμήματα είναι άκριβώς τά αυτά, ουδεμία δ' άμ-

λοειδής,σχεδόν ημισφαιρική, καί ότι εις τήν κορυ- φιβολία υπολείπεται δ'τι άμφότεραι έποιήθησαν ύπό

φήν τής θόλου υπάρχει μικρά κοιλότης, ήτις είναι τοΟ αύτοΰ τεχνίτου ή κατά τό αύτό υπόδειγμα,

στρογγύλη, διαμέτρου 0,30 μ. περίπου καί βάθους Ο τρίτος κυκλικός τάφος, ού τήν κάτοψιν βλέ-

έωςΟ,ΙΟμ. (δέν ήδυνήθην νά καταμετρήσω άκρι- . π, , -, * »,·. , „ . . „,. . ... ,

' ~ ^ 1 ' ' ~ « ' Γ ' Πρβ. το σχεδιον του ΟοΓρΙβΙα παρα ΡβΓΓΟί βΐ Οηιριβζ, ΗΐδΙ.

' "18ε Τσούντα Μυχηναι χαϊ μ.υχ. πολιτισμός σ. 135. άβ Γ&Γΐ VI σ. Β16 είκ. 265.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1896.

1
 
Annotationen