Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 51,5.2003(2004)

DOI issue: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27406#0007
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
Tom LI, zeszyt 4 - 2003

OD KOMITETU REDAKCYJNEGO

Niniejszy zeszyt,,Roczników Humanistycznych” został przygotowany przez
pracowników Katedry Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej
KUL. W związku z tym, że jest to pierwszy po dwudziestu latach zeszyt
w całości przez nas redagowany, przedstawiamy w nim naukową działalność
naszej Katedry, co jest tym bardziej zasadne, że niedawno minęła pięć-
dziesiąta rocznica jej istnienia.

Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, obecny kierownik Katedry, w swoim
artykule przedstawia dzieje Katedry od momentu jej powstania w 1950 roku,
uwzględniając kolejne zmiany, jakie zachodziły zarówno w statusie prawnym,
profilu naukowo-dydaktycznym, składzie osobowym, jak i warunkach lokalo-
wych. Pendant dla tego rocznicowego tekstu stanowią pozostałe artykuły,
uporządkowane w kolejności, jaką narzuciła chronologia poruszanych w nich
tematów. Pokazują one przede wszystkim, czym interesują się dzisiaj zarówno
obecni (Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Ryszarda Bulas i Daniel Próch-
niak), jak i byli pracownicy Katedry (Barbara Filarska, Elżbieta Jastrzębow-
ska, Adam Ziółkowski). Publikując streszczenia wybranych prac magisterskich
naszych absolwentów (Moniki Malec, Moniki Szpindowskiej, Marii Łysik),
chcemy zaprezentować czytelnikom nie tylko ciekawe efekty ich poszukiwań,
lecz także dać obraz problematyki, jaką zajmujemy się w naszej dydaktyce.
Na zakończenie przedstawiamy artykuł Małgorzaty Krasnodębskiej, współ-
pracującej z nami absolwentki historii sztuki KUL (pracownika Uniwersytetu
w Cork w Irlandii), oraz recenzję pióra ks. Marka Krzyżana, która powstała
w ramach seminarium z dziedziny historii sztuki wczesnochrześcijańskiej
prowadzonego przez B. Iwaszkiewicz-Wronikowską.
 
Annotationen