Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Studia Waweliana — 6/​7.1997-1998

DOI issue:
Sprawozdanie z działalności Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 1996-1997
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.19893#0203
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Studia Waweliana
Tom VI-VII, 199711998
PL ISSN 1230-3275

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU W LATACH 1996-1997

1. Uwagi ogólne

Powyższa lista ofiarodawców i sponsorów Zamku Króle-
wskiego na Wawelu jest dowodem pojawienia się nowej jakości
w stosunkach pomiędzy sferą kultury i życia gospodarczego.
Pozyskane w ten sposób środki finansowe i dary rzeczowe
w liczącej się mierze uzupełniły budżet Muzeum oraz pozwoliły
na usprawnienie jego działania w wielu istotnych punktach.
Dyrekcja Zamku Królewskiego na Wawelu składa tą drogą
serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom oraz wyraża
nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

W latach 1996-1997 większość sil i środków instytucji była
w dalszym ciągu skoncentrowana na pracach remontowo-kon-
serwatorskich. Remont zamku zdecydowanie przekroczył punkt
krytyczny, co pozwala na realne przyjęcie terminu jego ukoń-
czenia na r. 1999. Zakończono prace konserwatorskie przy
krużgankach zamku w Pieskowej Skale.

W r. 1996 w odremontowanej części budynku nr 9 rozpoczęły
pracę dwie instytucje, poszerzające wachlarz usług dostępnych
na Wawelu oraz przyczyniające się do zwiększenia dochodów
Muzeum. Na parterze działa wysokiej klasy restauracja pro-
wadzona przez p. Mieczysława Banasia, która gościła już wiele
wybitnych osobistości, z prezydentami Polski i Francji na czele.
Centrum Wystawowo-Konferencyjne na I piętrze spełnia pod-
wójne funkcje uwidocznione w jego nazwie. Odbywające się
w nim imprezy są organizowane przez instytucje zewnętrzne
(m.in. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Międzynarodowe Centrum
Kultury) lub własnymi siłami Zamku na Wawelu, niekiedy we
współpracy z innymi ośrodkami naukowymi. Do tych ostatnich
należały specjalistyczne seminaria i konferencje:

1. „Media informatyczne w digitalizacji zbiorów archiwal-
nych, bibliotecznych i muzealnych" (8-9 maja 1996).

2. „Mechaniczne zabezpieczenia pomieszczeń" (28-29 listo-
pada 1996).

3. Spotkanie naukowe „Warsztaty Kresowe" (5 marca 1997).

4. Narada Polskiego Komitetu Narodowego Rady Ochrony
Zabytków ICOMOS (24 lipca 1997).

5. Konferencja nt. „Rzeczypospolita wielu narodów i jej
tradycje. 300 lat od początku Unii Polsko-Saskiej" (15 września
1997).

6. Warsztaty „Wydawnictwa muzealne edycja i promocja",
I i II tura (13-14; 18-19 listopada 1997) z towarzyszącą
wystawą obejmującą publikacje z lat 1990-1997 z muzeów
nadesłane z całej Polski.

Jest to tylko początek serii podobnych spotkań, które
sprawiają, że Zamek na Wawelu zaczyna odgrywać integrującą
rolę wśród krajowych instytucji kulturalnych.

Zgodnie z umową zawartą w roku poprzednim, w r. 1996
przystąpiono do wykupywania obiektów ze zbiorów rodziny
Zamoyskich. Własnością Muzeum stały się w ten sposób dwie
chorągwie tureckie, należące do najcenniejszych eksponatów
wystawy „Sztuka Wschodu".

Po okresie niejasnego podziału kompetencji, spowodowanego
reorganizacją sjużby konserwatorskiej, w r. 1996, na mocy
umowy z Wojewodą Krakowskim dyrekcja Zamku na Wawelu
odzyskała uprawnienia konserwatorskie w odniesieniu do za-
bytków wzgórza. Tak jak w poprzednich latach, większość prac
konserwatorskich była finansowana z dotacji Narodowego Fun-
duszu Odnowy Zabytków Krakowa. Liczącym się sukcesem
było uzyskanie grantu The J. Paul Getty Trust w wysokości
34 000 dolarów, przeznaczonego na badania konserwatorskie
54 obrazów z kolekcji Lanckorońskich, które zrealizowano
w r. 1997 dzięki współpracy ze specjalistami z Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie.

Rosły także dochody własne Instytucji, co było możliwe
dzięki wysiłkowi zmierzającemu do wykorzystania ruchu tury-
stycznego, pomimo utrudnień spowodowanych remontami,
a także dzięki intensyfikacji i racjonalizacji działalności gospo-
darczej. Konsekwentnie postępowała komputeryzacja Muzeum.
Zakończono przygotowanie programu „elektroniczny katalog mu-
zeów" (część tekstowa). W r. 1997 wykonano okablowanie sieci
komputerowej w budynku nr 5. Rozpoczęcie funkcjonowania
sieci i wypełniania bazy materiałem muzealnym jest uzależnione
od zakupu odpowiednich urządzeń, planowanego na r. 1998.
Uzyskano dostęp do sieci „Internet" i poczty elektronicznej,
opracowano stronę „WWW" zawierającą bogate informacje na
temat Muzeum i zestaw barwnych fotografii.

Troje pracowników Zamku Królewskiego na Wawelu -
Zbigniew Pianowski, Piotr Szlezynger (1996) i Maria Berna-
sikowa (1997) uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowa-

199
 
Annotationen