Vesalius, Andreas; Rufus <Ephesius> [Editor]; Paulinus, Fabius [Editor]; Soranus <Ephesius> [Editor]
Andreae Vesalii Anatomia: Addita nunc postremo etiam Antiquorum Anatome — Venedig, [1604]

Page: 1
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vesalius1604/0011
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
t

ANDREAE VESALIL
DE CORPORIS HVMANI
F A B R I C A.
LIBER PRIMVS
I I S QJV AE VNIVERSVM C O R P V S
sustinent, ac suffulciunt, quibusque omnia stabiliuntur,
&adnascuntur > dedicatus.
QJV I D O S, QJT I S Q_V E OSSIVM V S V S,
& differentia, Caput L
_ QVl^t primum hoc Caput omnibuspariter ojjibus ejl commune, ipsinulla illorum pr&ponitur delineath,neq;
etiam bac ratione ullam fibiuendicat peculiarem > nifi quis sorte omnes siguras arbitraretur hicprfsigendas, qu$
stngulorum ossium Capitibusnecessarib adbibebuntur > quibusque unmersus, & integer ofsium contextus, cum ua-
rijs eorundem nominibus,adpnmi huius hbri calcem e.xprimetur. Verum omnes huc reponere,uel ideoparum con-
duceret, qubd tunc egdem sibique simdessigurg passim esient obuie, acprgter modum paginas occuparent.- quod-
queslatim initio de Lecloris in totius operis leuiterspesiandis imagmibus, totoque adeb librorum , & capitum or~
dme curstm anteseriam letlwnem expendendo, mdusiria, & siudio nimium dijsidere uideremur.
S C£TERARVM hominis parrium maximc est terreum , ac proinde aridisli-
B 11 • r r -c r«\ r tn. OJJis ttAtts'
mum,& dunsnmum.Eius enim temperamenti iummus rerum opirex Deus lubitan- ra
tiam merito eiformauit, corpori umuerso fundamenti instar subijciendam. Nam otftu usus.
quod parieres, & trabes in domibus, &c in tentorijs pali, & in nauibus carina: simul
cumcostis pr2stant,id in hominis fabrica ossium prebet substantia . Ossuim siquide
I • r • V • r v r • Osstum dcs
alia robons nomine,tanquam corponsrulcraprocreantur; equorum numero tunt ti- serenltaa^
biarum,&femorum olsa,&: dorsi vertebr£,acomnis fereossium contextus. Alia,pra: usu.
terquam quod (ustinent, reiiquis etiam partibus ueluti propugnacula , tutissirmque
valli>&: mun a Natura obijciuntur: quernadmodum caiuaria, uercebrarum ipine_, &
transuersiearundemproceisus,pecT:oris os,costa;. Alia tendinibus prxcipua sui parte innata quorundam os-
sium articulis pr£iocantur,tendinum robori eleganrer succurrentia, laxoq; articulorum motui qnodammo-
* vtr*1™ dopr^fe&a.Hacetenim occasione, a pacella m genu occurrit,ipsaq; pariter b ossicula sesamo semini a dis-
m'ufit*i k. se&iormni peritisassimiIata,secundopoilicis manus inteinodio,& quatuor reliquorum digitorum primis in
b i.si.c.is. ternodijs,&primisetiam internodijs quinque digitorum pedis,apponuntur.Deatesporro incidendis,& co-
T,v,x.sig- frigendis,&atterendis moliendisq; cibts priuatim conducunt,perinde,ac duoauditusinstcutrienti c ossicu
t.2t.fi.2.e. la peculiari usu,audiendi oflicio famulantur. Verum cuiusq; ossisprinuriu rn munus , Capita quibus singula
33-A"a- onaiumus descripturi,fusius ostendenr,quandoquidem in prxsentia abunde su,iieneratim iliorum usum re-
csijap.f. r r i * ' i t i -\ 0 .. .
cenlerc^quo(vtlemel dicamjoliarulcrorum modo umueriam corpons moiein iutt-ncant, oc ijs omnia adna-
scuntur^ck firmantur,& abijsdem suspenduncut',adco iane utex ossium usu,autosTlcio,non aliaquam modo
ferediximuSjdesumipossitillotumdtrfcrentia. In magnitudine vero oisa varianr, q> nonnullaquidem sint Diserfrsa
grandia,utfemur, tibi^os.humerus, & ossa sacri ossis,iateribus vtrinq; connexa; nonnullaautem paruaexi-
stant,utbrachialisoisa,dentes,&ossiculaqueseiamocomparantur. Alia rutsus ampla lunt,ut olsa lacri ossis ma '
lateribus coardtata/capulae.sacrum os,uerticis oisa,frontis,& occipitij. Aiiaangusta, & gracilia,& longa,ut
fibula,radius>ulna,& cost^.Porro satius erit omnes diffeientias,quas a forma petere integrum essetrxum innu
mer^occurrant)adpriuatas ossium descriptiones reseruare.Arduum quippeelTet,ossibus nondum enarratis
allequi,quqnam horum sint aspera; uteaqux lapidea in caluarise basiuocabimus, quod preruptqrupi similia
videantur ; item que_ leuia sint, ut uerticis olla, frontis os, pedforis os j deindequ^ triangulum referanr, ut
scapuls; & quadrangulum , ut uerticis ossa; & qu? cunei speciem obtineant, ut septimum in capiteenu-
merandumos; 8c qu^cnbri, acspongie, ucocfauumcapicisos; &qu^iugis atsimilcntur, utea qux iugalia
uocantur; & qu<£ /nostrum imitentur, ut clauiculx j 6c que ensis. effigiem ostendant, uc pecforis os ; insu-
per c]u<^ u referant, ut lingua? radici impositum os; & qu? radij quo latiores cordul^ texuntur, figuram ex-
primant,utcubitios, radij nominedonatum; Sc qu«j cubo tesicr^que, & grandini comparemus,utpedis os,
acubiforma nomen obtinens; & qu^cymbe, seu scaph^ modocauaexistant, ut pedis os, cui cymbe ima-
gonomen dedit;&quq mo].q, scuto, & patell^ similia dicantur, ucos genu articulo pr^poluumjad h^c
qu^ totius Italnj circumscriptionem quodammodo proponant,utfemur ; & qu^fibulam reprelentent, ut
scnuius in tibiaos, fibiilaappellatumi 6c quecoccygis,seu cuculiauis rostrocomparentur, ut (acroossi sup-
A positum


er
loading ...