Vesalius, Andreas; Rufus <Ephesius> [Editor]; Paulinus, Fabius [Editor]; Soranus <Ephesius> [Editor]
Andreae Vesalii Anatomia: Addita nunc postremo etiam Antiquorum Anatome — Venedig, [1604]

Page: bh
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vesalius1604/0570
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

E ORDINE H A.R V M
T A B V L A R V M.


7} N dubbus vniuersa versatur Anatomc, Osteologsa,'&Sarco!osia,hcc

rurfus duplex, vcl bartium cxternarum ad exteriorem corporis super

E^K^j i ficieni pcrtinentium, «zzrjoos ftw ei£a> i&i<pdvm», ait Aristoteies, vei in-
:-' t tcniarum, qu:eadhucduplici partirioncdistinguunturiniifternas cx-
teriores, qui suntmusculi &c. &intcriores . In aocendo*abossibus
initium suit saciendum, aucrore etiam Galeno; i. deanat. admini-
strat.multis de causis, prirnp, quia oisa in humano corporc sirmamen-
ti, acsiindamcnti, necnon propugnaculi viccmpra?stant, Galenus dixit stipiyjua, lopaA<,
aaj Grp6/2Anuz, quocl dupliei etiam comparationc eJegantisiime signisicauit; de anar.
adm. 1.2. dicens, talc quid esse in animantibus ossium substantiani , qualein tcntorijs rajs
<t%mcl1$ seu taberaaculis, pali graece vocati ridjU&zi&tn domibus veroparietes ; nam vt in
his, palis, parietibusquc erectis sitconstru&io , itahumana sabrica cx osiibus confurgitJ
iecundoquia Oisium sigurans, & conformationempartesomncs , &mcmbra sequuntur
animantis, vtlococitato docetGalcnus, vtens cxemplo Caluariae, quse si rotundaJ tale
ctiam cerebrumest neccssario, tertio & postremo, nc inaliarum partiumse&ione, vt mtr-
scu'orumJigamcntorum,&c. pcrcgrinenturmcdici,& quasipertenebras accaliginemin-
cedant, cum aut ex olsibus oriantur, aut in illa desinant, aut illis hsereant omnino, ac ni-
tantur c^terse partesomnes, quare praestantiores quiq; Anatomici ab ossibus sunt ag-
greiti , & potiss. Ve/alius . Ncque veromirercinhacRufidcscriptione muka desiderari
oisium gencra, nam partes osseascutiproxime contectas, & conuolutas, acconspicuasin-
tcrcxternasenumcrat, &ibi, qua: hicdeeiTe videbuntur , inucnics. Explicatisosfibus,de
externis partibus , & earum nommibus fuitagcndum,&Iicctquidam Anatomici omit-
rant, tanquam notam omnibus hancpartcm, mancam tamcn isti tradunt anatornen, ne,-
que vllo paCto omittcndam do&isslmi homincs tcstantur, nam pra?ter Rusum,qui in proc-
mio vtriusq; libri probat huius partis anatomcs necessitatem,aliarum artium exempIo,in
quibus sit disciplina? exordium a nominibus, in secundo dicit cise avdy&cticrarop.i. maxi-
me nec^ssarium artemmcdicam addiscentibus pra*doceriprimam elcmcntorum medicc-
ruminstituiionem, quam vocat ipscrlw ^oi^tiaoiv, quasi dicas Alphabetum, aquomu-
tuaiunt vulgatum illud recentioresmedici, quoiactatur Alphabctum medicum csse Ana-
tomen, Galenus pluribus in locis testatur vetcres consueuisse eruclirepucros, & imbuerc
vna cum litcrarum elementis,ctiam anatomice sacultatis principijs his, nepeappellatione
singularum partium. Audtor Isagogici,qui Galeno ascribitur, & esse creditur Kerophili,
testatur Aristotelem primum iniuilTc hanc methodum docendi anatomcn ab extcrnis par-
tibus inchoantem, quod videmus praestitiise in libris de historia animalium v additq; id
xnaxime fa&itasse Eraststrateos, utApolIonium Memphitcm, Xenophontem, Socratem
quoque in iibeilo, quemscripsitdehominisstrudtura, quod ipsesecit aucTor Isagogid,
& Meletius Philosophus, recentioresq; complurcs. CarpusinMundinum , antequam
ad seCtionem intcriorum accedat, longum prius annectit Catalogum partium externa-
run»,quasi perfe&a haberi anatomes sine illo non posiet, & Gaspar Bahuinus, aggresiurus
methodoj&ratione vniuersam Anatomen,primum librumfacitdeparribus externis,vbi
nominatim singula accuratistime persequitur , & ita faciendum ostendit in procemio ,
omnia ex Rufo ad verbum pene exprimens, Volcherusque Coiter Frisius in suis rabulis,
& alij complures prestitere. Ad qua? accedit etiam ratio, nam teste Galcno ex partibus cx-
ternis internarum strud:ura cognoscitur, &cxfiguraistarumclare conspcdainterna quo-
que compositio prediscitur, & intelligitur. Habes Amice ordinis rationcm. Valc.
loading ...