Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
104

cum juse susfragii data est , & odo aut decem tribus addiue
sunt, in quibus novi cives susfragium ferrent, Pisaurenses for~
tasse Camiliac tribui adscripti fuerunt: ea vero paullo poss: ,
ut modo diximus , cum reliquis dissoluta , in Palatina tribu
censos fuisse conjedari possumus . Neque iis in Urbana tri-
bu Palatina suffragium ferre probro duxerim; nam, quoquo
modo se res habuerit vetustioribus illis temporibus , quando
libertini dumtaxat in Urbanis tribubus censebantur , nobilissi-
mos certe Viros , <5c summis muneribus in Rep. fun&os , &
principes Coloniarum Municipiorumque Urbanis tribubus ad-
icriptos fuifle innumeris propemodum cumulatis exemplis lucu-
lenter probat dodissimus Fabrettus cap. VI. Inscr. Dom. p.
459. Eidem tribui Palatinae eos quoque Colonos adscriptos
fuisse arbitror , quos tribu Camilia jam dissoluta Pisaurum de-
duxerunt L. Sulla, ut ostendemus , Julius Csesar, seu Augustus,
& M. Antonius . Ac detnum Camilia tribu a Claudio resti-
«tuta , Pisaurensium plures, veteres nempe iili cives , quorum
majores Camilia tribu censi olim fuerant, ad generis sui ostenta-
tionem eadem fortasse censeri iterum cceperunt,* plures alii, ii
scilicet, qui in postremis dedu&ionibus Pisaurensem civitatem
adepti fuerant, Palatinam retinuerunt ; ex eo autem tempore
promiscue in qualibet tribu censos fuisse facile mihi persua-
deo: comitiis enim, suffragiisque penitus sublatis, quum tri-
bum cives Romani honoris dumtaxat caussa profiterentur ,
non est cur miremur pro iilorum arbitrio plerumque addi-
tam fuiste.

SIMNIANO. Male ex Donio edidit Gorius SEMNIANO; In
aiiis tamen Inscriptionibus legitur SEMNIANO , ET SCY*
MNIANO.

EQVO PVBLICO. Eqm Publico donato, seu honorato; ita
absolute in lapidibus : aliquando tamen additur Donatus vel
quid simile. Equo PubLico Donatus in Grut. p. CCCCIV. 4°
CCCCVII. Ornatus CCCCLVIII. 2. Honoratus CCCXCV. 4-
CCCCIV. 2. CCCCXXV. 6. Donatus ab Imperat. CCCCIV.
5. Exornatus ab Imp. CCCCXV. MCI. 5. Quid Jtt Equus
Publicus , ait Graevius in Praefat. Tom. I. Thei. Antiq. Rom.
j(tm satis notum efi , nimirum qui dabatur a Censore ei , qui
erat equejlri loco natus, quique haberet equestrem censum, fi Cen-
soribtts placeret , nt mereret in turmis legionariis Roman. Equi-
tum, euique ad alendum illum equum erat afjlgnatum ftigendium.
Hinc intelligimus non omnes, qui Equites Romani essent, hoc

est
 
Annotationen