Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
I£0

Epijloldm Ydr, II. n, 7. iVicus extrd urhem constdhdt e ylurihus
cdjts , nulld munitione septus • Vicus in urhe tzdium erdt conti-
nudtd series , non ipsa 'vid , quz suo nomine appellaretur . Itd
dpud nos Elorentid Urhs in qudtuor pdrtes diuisa , qua patrio
sermone i Quartieri dicuntur . Sed Vici Roma a Diis , vel a
Deahus, <vel a propinquis aliqud notd injtgnibus locis, df adisi-
£/7t, evel temsiis y aris Deorum denominati suere . In Municipiis
cvero , <ST Coloniis plures Vicos suijse constat ex Vetuftis lapidi-
. Fisauri septem Vici nomindntur in antiquo (*) lapide
apud Gruterum CCCCLXVII, 1. cb* Arimini MCXIV. 2. quos
etiam Vicos Fatronum fibi cooptase discimus ex iisdem monumen~
tis • Litera V, <vit& index , titulum sepulchrdlem rvirventes fibi
posuijse oftendit.

C X X ^ ! I I.

OLLAS. OSSVA. OJsuaria. Ollae erant fi&iles Urnas ad
defun&orum cineres servandos in columbariis, seu olla-
riis plerumque positx ; Ossuaria vero urnulae lapideae . De
utrisque erudite de more Fabrettus Inscr. Dom. Cap. I.

C X X X V.

AVGVSTALIS. C. Lentidii, ut puto, cognomen. Vid.
Gruter. in Indice Cap. XXlli.

C X X X V I.

DEC. ESQVILINVS . F. Marcins F. L. Efquilinus De~
curio . Jta hanc Inscriptionem legendam esie exifiimo.
Esquilini cognomen in ulu apud vereres fuisise testantur anti-
qui lapides in Grutero , quorum unus pag. DCCCXXIII. 3.
RVFlCANVm ESQVILINVm , alter p. DCCXCI. 4. IV-
LlAm ESQUILINAm exbibet. Gpttmi ordinis servandi caus-
sa decuriatos fuisise libertos , ac inde illis , qui his decuriis
praeesiTent , Decurionis nomen sa6tum animadvertit post Guthe-
rium Cl. Gorius in monumento seu Columbar. Libertor. &
Servor. Ljviae Aug. pag. 87. & seqq. ubi de libertis Decu-
rionibus, diversisque Libertorum decuriis eruditissime disiseruit.
Transpofitio autem cognominis poft ojsicium , ait Fabrettus Jnscr.
Dom. Cap. IV. pag. 300., nec ahfurda nec no<va; ut liquet ex
illis exemplis, qux ibi dodissimus Scriptor adducit. CLX.

(*) Hfc, ttiam lapis ad Ariminenses pertinet. Vid. Not. XLL
 
Annotationen