Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 73
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0079
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
20 V konečnom dôsledku sú tieto kostelíky napriek
u nás nezvyčajnej forme dispozície opátovne príkladom
výtvarnej rustikalizácie slohovej formy.
21 Niektoré dáta porovnaj s údajmi v článku L. Sášky,
Pamiatky Banskej Stiavnice. Pamiatky a múzeá VI
(1957), č. 1, str. 10—11.
22 Tam velké vřetenové schodiště vzniká v súvislosti
s rozsiahlou prácou Arnolda Westfálskeho po roku 1471.
23 Tento sa stal fundátorom a podporovatelem celého
radu i dědinských stavieb v oblasti banských miest
stredného Slovenska.
24 J. Bureš, cit. štúdia Problém klenby bratislavského
dómu připisuje tento typ klenby priamo A. Pilgramovi,
str. 72, obr. 4, str. 75.
25 D. Menclová, Hrad Zvolen, cit. publikácia, str. 41.
26 V. Mencl, Česká architektura doby Lucemburské,
Praha 1948, jeho závěry v kapitole Český výtvarný
odkaz, str. 165—185.
27 Historické aspekty vzniku okoličianskeho kláštora
osvětlil A. Húščava, K problému založenia kláštora
a kostola v Okoličnom. Historica Slovaca 1940—1941,
I—II, str. 186—211. Stavba sa zakladá roku 1476, preto
rok 1489 sa týká zrejme najdóležitejšej fázy výstavby
kostola.
28 V. Mencl, Tisíc a, sto let české stavební tvorby, Praha

1957, str. 15. Autor zaraduje poslednú fázu štítnického
kostola do roku 1460 ako příklad švábského umenia
na Slovensku.
29 V. Myskovszky, Bártfa kôzépkori müemlékei,
Budapest 1879, str. 14.
30 Tamže, str. 111.
31 K. Divald, Magyar müvészettôrténet, Budapest
1927, str. 101—104.
32 V. Mencl, Gotická architektura Košic. Vlastivědný
časopis XV, (1966), č. 1, str. 23.
33 V. Myskovszky, c. d., str. 18.
34 Tamže, str. 20.
35 Dr. B. I vány i, Eperjes szabad kir. város mütôrté-
neti adatai II. Kôzépkori kójáragók és szobrászok, Buda-
pest 1918, str. 11.
36 K. Kahoun, Beitrag zur Geschichte der Architektur
zu Beginn des 16. Jahrhunderts in der Ostslowakei. Acta
Historiae Artium Academie seien ti arum hungaricae,
tomus XIII, fasciculi 1—3, Budapest 1967, str. 90.
37 O. Schürer—E. Wiese, Deutsche Kunst in der
Zips, c. d., str. 165—168.
38 Analýzou a porovnáním originálnych Puchspau-
mových plánov pre kaplnku sa naposledy zaoberal
J. Bureš v článku Puchspaumove plány pre Spišský
Štvrtok. Vlastivědný časopis, r. 12 (1963), č. 2, str. 84—86.

Gothic architecture in Slovakia

The development of Slovák Gothic architecture beginning
with the second half of the 13th Century is directly
dépendent on the socio-cultural situation forming itself
on the basis of the general development of life in the
Slovák towns and villages. Deeply into the 14th Century
architecture was fulfilling a programme stemming
principally from the origin and development of medieval
towns, and in its first stages it is dosely connected also
with the process of colonisation setting in after the Tatar
invasion. Beginning with the second half of the 13th
Century and even in the first half of the 14th Century the
basical functional constructions of the towns’ organism
are being built up, first of ail among them of a parish
church and in instances of the highest developed town
entities also constructions such as monasteries of men-
dicant Orders and churches of secondary importance,
námely churches serving hospital purposes. In building
these cathedrals and churches, their builders started
out first of ail from the disposition of a basilica or a one-
nave spacc in which in principle the artistic means of
expression leaning on the form-creative basis of the
current central-European nomenclature of espression
were utilized. In the first period, i. e. still in the second
half of the 13th Century it is a form-creative apparatus
utilizing the form-creative basis of the Cistercian-
Burgundian art, followed later by the form systém of the
post-classic degree of the Gothic art. The décisive focal

points of this art were highly developed workshops which
were able to react to the level of central-European
architecture and which later, in some instances, became
centres of different régions. A workshop of this kind
was e. g. — still in the second half of the 13th Century —
the workshop at Spišská Kapitula or the one working
at Kláštor pod Znievom (the word „kláštor” means
monastery); later, this task of stylistically higher deve-
loped example was carried out for instance by churches
of mendicant Orders such as that of the Franciscan order
in Bratislava and the Dominican order in Košice. Con-
currently, almost until the middle of the 14th Century,
a new type gets realized in the Slovák province and
smaller towns; we would describe this type by the name
„colonisatory”, a one-nave church with quadrangular
or polygonally closed presbyterium. It became charac-
teristical for the architecture of the different régions.
As late as in the period which in our conditions could be
— in an only auxiliary way —■ described as topically
Gothic, in the last third of the 14th Century, does the
architecture of Slovakia find a more secure ideal back-
ground on the examples of the highly developed régions
and workshops of the central-European cultural centres.
In this way are coming into being e. g. the two con-
structions of the Spiš town Levoča (the Parish Church
and the Church of the Minorités) or, in western Slovakia,
church constructions in Bratislava and Trnava; with

73
loading ...