Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 78
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0084
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
4. rôzne (krstné a pod.);
B. amulety a talismany
1. morové medaily (kovový had s Ukři-
žováním a pod.),
2. medaily novokrstencov (?),
3. jurajovské medaily (od 17. stor.).
III. Miscellanea:
1. na oslobodenie, alebo dobytie města,
2. medaily na priatelstvo,
3. Heslové medaily,
4. Erbové medaily,
5. školské prémie,
6. banícke medaily.
IV. Žetony:
1. počítacie známky,
2. rôzne.
Najstaršou a najbohatšie zastúpenou skupinou
kremnických medailí 16. a 17. stor. sú osobné
medaily. Boli to osobné medaily neznámého
majstra, na ktorých kremnické medaily v prvej
štvrtine 16. stor. překonávali svoju závislost
od mincí, čím otvorili cestu rozvojů skutočných
mincí na pozeranie,17 ktoré svojimi rozmerami
dovolovali majstrom rozvit osobité umenie a
uplatnit nové tematické prvky.
Kremnickí ma j stři razili medaily prevažne
okrúhleho tvaru; až koncom 16. stor. sa objavujú
prvé oválné medaily. Oválné medaily boli podobné
ako hranaté („hranáče“) poměrně zriedkavé.
Medaily boli obvykle na oboch stranách rozdělené
dvorná kružnicami na kruhový obvodový pás
a vnútorný kruh. Kružnice bývajú hladké, po-
vrazcovité, zo sekaných perličiek, z drobných
perličiek a ornamentálně. V kruhovom obvodovém
páse je umiestnený opis. V opise osobných medailí
na lícněj straně je najčastéjšie měno a titul zobra-
zenej osoby (vo vnútornom kruhu), dátum ražby
a na rube ostatné tituly. Kremnické panovnické
medaily boli razené k róznym príležitostiam:
na narodenie následníka trónu, svadbu, koruno-
vanie, rôzne politické a vojenské události štátneho
rázu, z příležitosti dosiahnutia určitého veku
panovníka atď. Popři panovnických medailách
boli v Kremnici razené početné medaily určené
pre banských úradníkov (z Kremnice a Banskej
Štiavnice), ktorí podporovali nové odvetvie umě-
leckého řemesla. Časté sú medaily zobrazujúce
manželov. Na týchto osobných medailách často
nájdeme uško (alebo stopu po ňom) — neklamný
dokaž toho, že sa nosili zavesené na retiazke,
78

ako šperk.18 Je charakteristické, že meštianske
osobné medaily sú často intimnějšie a dekorativ-
ně jšie ako panovnické.
Averz a reverz medaily tvoria jeden myšlien-
kový celok. Reverz kremnických osobných medailí
je vyplněný najčastéjšie erbom osoby, pre ktorú
bola medaila určená. Technika vyhotovenia erbu
připomíná súčasné pečate a epitafy. Táto podob-
nost nie je náhodná, v Kremnici sú doklady o tom,
že řezači želiez a ich pomocníci robili aj pečatidlá
(tipáriá).
Biblické medaily sa objavujú po prvý raz v 30.
rokoch 16. stor. V tom istom čase sa objavujú prvé
biblické medaily aj v Jáchymove.19 Velký vplyv
na rozšírenie biblických medailí mala nastupujúca
reformácia a s ňou súvisiace oživenie záujmu
o bibliu.
Predchodcami biblických medailí boli z perlete,
alebo slonoviny řezané přívěsky, ktoré boli známe
v celom středověku. Biblické medaily sa začali
razit vo Franksku a Švábsku, odkia! sa rozšířili
do miest po oboch úpátiach Českého rudohoria,
do Kremnice a Rakúska. Ich výrobu rozšiřovali
sami minciari, ktorí vandrovali z jednej mincovně
do druhej. Ich výroba bola bezpochyby súkromnou
záležitosťou rezačov želiez a ich pomocníkov.
Předávali sa obyčajne na trhoch. Boli zrejme vý-
hodným obchodným artiklom, schopným konku-
rovat drevorezom a mědirytinám, ktoré předčili
svojou trvanlivosťou a hodnotou kovu. Nie náhodou
sa přirovnávali k ,,razeným letákom“.
Kremnické biblické medaily nemalí nikdy re-
prezentativní!. funkciu. Spravidla nepřesahovali
velkost toliara a razili sa zváčša zo striebra.
Podobné ako osobné medaily, aj tieto sa zvykli
nosit zavesené na krku, alebo ich vešali ako ozdobu
v byte. Svedčia o tom opat ušká, ktoré boli naj-
častejšie dodatočne pritavené.
Biblické medaily vyrobené v priebehu 16. a 17.
stor. v Kremnici možno podlá účelu, akému slú-
žili, resp. podlá popudu, z akého vznikli, rozdělit
na medaily příležitostné a na amulety (talizmany).
Příležitostné medaily boli vhodným darom pri
róznych príležitostiach (v 16. stor. bolo zvykom
vzájomne sa obdarúvať najma na výročné sviatky,
pri narodení dieťata, jeho krste, svadbe a pod.).
Na tieto účely boli vhodné medaily, ktoré v sebe
spájali materiálnu a umeleckú hodnotu. Mámo
v prameňoch časté dókazy toho, že mnohé medaily
sa spatné tavili kvóli získaniu čistého kovu.
loading ...