Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 207
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0213
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Poznámky
1 I. Kuhn, Renesančná architektura na Slovensku.
Architektúra ČSSR, 1966, 9—10, 605.
2 Pozři aj Dějiny světa III, 627.
3 Dr. A. Günther o vá-May erová, Renesančně ume-
nie na Slovensku. Pamiatky a múzeá, 1955, 3, 97. V článku
sa hovoří, že vedúcim stavitelom a sochárom bol Chimenti
Camicia z Florencie; pracovali tu aj fortifikační stavitelia,
ako A. Fioravanti, sochaři, kamenári a iní odborníci.
V službách krála pracoval aj významný teoretik rene-
sancie A. Filarete. Pozři aj'pozn. 1.
4 I. Kuhn, c. d.
5 A. Struhár, Principy geometrickej harmonie a ich
použitie v stredovekej architektuře na Slovensku, ARS,
Umeleckohistorická revue SAV, 1968, 1, 133. — Metody
hladania geometrickej proporcionality architektonických
diel sú tie isté i v tejto rozpravě o renesančnej archi-
tektúre. Obsahové navazuje na středověků architektům
na Slovensku.
6 Pojem „iracionálny“ chápem z hladiska matema-
tického.
7 Kolektiv, Dějiny exaktních věd v českých zemích
do konce 19. století, Praha 1961, 10.
8 Jednu z prvých významnějších práč o perspektívnom
zobrazovaní napísal taliansky architekt Leone Battista
Alberti roku 1511. Roku 1525 napísal A. Dürer svoju
teoreticků prácu o zostrojování perspektivných obrazov,
vychádzajúc z daného půdorysu a nárysu predmetu,
alebo objektu. Obzvlášť významné sú teoretické práce
Leonarda da Vinciho, ktorý už zobrazoval architektům
na svojich dielach v správnej perspektivě.
9 Kolmé priemety geometrických útvarov sa robili
aj strojom v prípadoch, kde na ich zostrojenie nestačili
geometrické znalosti. Vyhotovený model sa vložil do
stroja (obr. 1.). Tak sa bod za bodom zostrojoval priemet
(půdorys alebo nárys) na papieri. Obr. 1. je z knihy Lenc-
kerovej z roku 1567 — pozři aj: F. Kadeřávek, Geo-
metrie a umění v dobách minulých, Praha 1935. V Kade-
řávko vej knihe sú aj dalšie podrobnosti o vojenskej
perspektivě.
10 Leonardo da Vinci kreslil svoj návrh ideálneho
města v perspektívnom zobrazovaní, ktoré zodpovedá
takmer dnešnému perspektivnému zobrazováním (Leo-
nardo da Vinci, Návrh ideálneho města. Institut de
France, Paříž). Fortifikační inžinieri naproti tomu radšej
kreslia vo vojenskej — kavalierskej perspektivo, ktorú
v renesancii volali „élévations géometrales“, alebo „per-
spective à la Cavalière“.
11 pozři: Tractatus de usu proportionatorii sivé circini
proportionalis cum tabulus constructionum etc .. . — eine
Ahnleitung vom Gebrauch des Ebenpassers oder Propor-
tionalzirkels, Mit beygefuegten Tafeln zu dehr Theilung
dehr Linien. Auch eingeleibtem gebrauche dehr Befes-

tigungs oder Fortificationlinie. Die Haubtrisse dehr
Regulier und Irregulier Figuren, wie auch der Feld-
wercke und Aussenwercke zu machen, sambt noetigen
KupfferStichen, herausgegeben von Niclus Goldman von
Breslaw aus Schlesjen, 1656. Z knihy sú uvedené tabulky
15. a 16.
12 Systematische Bilder — Gallerie zur allgemeinen
deutschen Real Encyclopädie (Conversations = Lexicon):
in lithographirten Blättern. Dritte Abtheilungh baukunst.
Dritte Auflage. Carlsruhe und Freiburg in der Herder’schen
Kunst und Buchhandlung. Z knihy uvádzam niektoré
obrázky z III. dielu (4. a 5. zošit) E) Schiffbau,Kriegsbau,
Bergbau u. Metallurgie, b) Kriegsbau (vojnové stavitel-
stvo).Na tab. 26—30 sú znázorněné spůsoby stavania
fortifikácií.
13 Gúntherová-Mayerová, c. d.
14 A. Struhár, c. d.
15 Ak premeníme dížky v centimetroch merané na
krakovskú stopu, potom vychádza: 88 : 204, a po delení
čísel 35,642- mi je poměr rovný 1 : 2,3181 . . . Ten istý
poměr vychádza aj po přepočítaní rozmerov na římsku
a aj na pražskú stopu.
16 V práci I. Kuhna (pozn. 1.) sa v tejto súvislosti píše:
Najzaujímavejšou je oblast východoslovenskej renesan-
cie, tvoriaca celok s južným Polskom s centrom v Kra-
kove. Hoci patriciát váčšiny v středověku vzniknutých
miest na Slovensku tvořili nemeckí kolonisti, ich archi-
tektúra nepřipomíná severskú, nemeckú renesanciu, ale
má vlastný ráz. (Na to upozornil už dávnejšie slovenský
literárny vedec Dr. S. Krčméry: „Známe je, že stavitelmi
miest u nás — natio urbes condens — boli Němci, ale kto
sa prizrie duchu miest spišských a ich architektúre,
ich příbuznost nebude hl'adat u Nemcov kdesi na severo-
západe, ale nájde ju v bezprostrednej blízkosti jkrakov-
skej . . .“ Stopáidesiat rokov slovenskej literatury, Martin
1943, str. 11). Mnoho znakov ju spája i s renesanciou
južných, stredomorských oblastí.
17 Ak přepočítáme rozměry 94 : 204 otvoru a vyjádříme
ich v germánskej, nemeckej stope, potom dostaneme:
94 : 204, to je 2,8 : 6,2, čiže: 1 : 2,2142, a to je s malou
odchýlkou 1 : j/5.
18 Velmi pěkným příkladem je renesančný portál
kostola v Brezovici nad Tory sou, dielo dalmatínskeho
majstra kamenára Vincenta z Raguzy (1520). Je tiež
dielom, ktoré vzniká v doznievajúcej, neskorej gotike
a má už jasné renesančnú koncepcím Uvádzam ho pre
úplnost medzi poznámkami, keďže nemám přesné rozměry
portálu k dispozici!.
19 V tom istom objekte je na prvom poschodí portál,
komponovaný přibližné v pomere 1 : 2.
20 A. Struhár, c. d.
21 D. Menclová, Hrad Trenčín, Bratislava 1956.

207
loading ...