Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 216
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0222
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
manželkou Annou, zastúpenou pannou Teré-
ziou Grimbergerovou, kmotrom při krste
Jána Jozefa, syna stolárskeho majstra
Jozefa Grünberga a jeho manželky Terézie
rod. Reisingerovej (MP fary sv. Martina). —
8. januára 1819 zomiera ako 52-ročný a za-
nechává po sebe manželku Annu rod. Reit-
hovú (MZ fary sv. Martina).
Feister (Freister?), Gabriel, pozlacovač,
1748 dostal za pozlacovačské práce v dóme
sv. Martina podlá položky č. 344 11 zl. 662/3
gr. (Kniha kostolných účtov dómu sv. Mar-
tina, 1747 — 1748, s. 137, sign. EC 41).
Feiner, Jakub de Felenthal, stavitel
(Baumeister), 2. júla 1775 sa uvádza s man-
želkou Teréziou Fidéliou pri krste svojho syna
Jána Ernesta Fidélia. Krstní rodičia: Ján
Kosztner, mendík, a Eva Staulová (MP
fary sv. Martina).
Fetscher, Ignác, maliar karát (C. R.
Kartenmahler, chartarum lusorianum fac-
tor), rodák z Tirolska, 11. novembra 1782
sa stává bratislavským mešťanom (Bürger-
buch 1768— 1785, s. 79, sign. 2e-5). — 14.
októbra 1783 sa uvádza s manželkou Kata-
rínou pri krste svojej dcéry Alžběty. Krstní
rodičia: Andrej Turcsányi, zlatník, s man-
želkou Alžbětou (MP fary sv. Martina). —
20. jůna 1785 sa uvádza s manželkou Kata-
rínou pri krste svojej dcéry Alojzie. Krstní
rodičia: Andrej Turcsányi, zlatník, s manžel-
kou Alžbětou. I. Fetscher býval vtedy
v meste (MP fary sv. Martina).
Fidler, Jakub, kamenár (lapicida sodalis,
Steinmetzgesell, Steinmetz), 14. marca 1731
sa sobáši ako vdovec s vdovou Annou Kata-
rínou Pendelovou. Svedkovia: Ján Michal
Elbs, krajčír (Artschneider), a Jakub Au-
bacsek, kamenár (MS fary sv. Martina).
— 1. júla 1731 spolu so súkenníckym pomoc-
níkem Antonom Ambeckom svedok pri
sobáši kamenárskeho pomocníka Jozefa
Wegertha a Anny Márie Rigewitzovej (MS
fary sv. Martina). — 16. februára 1732 sa
uvádza s manželkou Katarínou pri krste
svojej dcéry Anny Margaréty. Krstní rodičia:
Leopold Ján Föhr, v službách ostřihomského
arcibiskupa, s manželkou Annou Margarétou
(MP fary sv. Martina). — 18. novembra
1736 uvádza sa s manželkou Katarínou pri
krste svojho syna Františka Karola. Krstní
rodičia: Panna Gertrúda Gablerová (Zinn-
wäscherin), v službách ostřihomského arci-
biskupa, a František Jozef Schulter (MP
fary sv. Martina).
Fidler, Ján, kamenár (Steinmetzgesell),
1. mája 1736 spolu s Jánom Jurajom Schei-
ningom, hostinským z Podhradia, svedok
pri sobáši vdovca Leopolda Fidlera, murára
z Hamburgu (Hamburgu?) s Barborou
Puecherovod, vdovou po mäsiarovi (MS
fary sv. Martina).
Fidler, Leopold, murár (murarius) z Ham-
burgu (Hamburgu?), 1. mája 1736 sa sobáši
ako vdovec s Barborou Puecherovou, vdovou
po mäsiarovi z . . . (?). Svedkovia: Ján Juraj
Scheining, hostinský na Podhradí, a Ján
Fidler, kamenársky pomocník (MS fary sv.
Martina).
Fidler (Fibler), Matej Ignác (Ignác), maliar
(pictor, pictor aulicus, pictor Excellentissimae
Camerae Presidiae), 5. februára 1732 sa
sobáši ako vdovec s Alžbětou Františkou
Umlauphovou, vdovou po Jánovi Jurajovi
Umlauphovi, správcovi u grófa Zigmunda

Altschmida (?). Svedkovia: Matej Ceuthel,
měšťan a pivovarník z Podhradia a Pavol
Ján Stefan Gether, inšpektor u jeho exce-
lencie palatína, u ktorého je snúbenka
nateraz gazdinou (MS fary sv. Martina). —
28. apríla 1732 s manželkou Alžbětou Fran-
tiškou kmotor při krste Anny Alžběty, dcéry
kočiša Jána Michala Teuffla a jeho manželky
Margaréty. Uvádza sa přitom ako ,,pictor
aulicus apud Suam Excellentiam Camerae
Presidem Georgium Erdödi“ (MP fary sv.
Martina). — 8. septembra 1733 spolu s mu-
rárskym majstrom Jánom Lichým svedok
pri sobáši Antona Bestendiga, královského
úradníka v Samos Ujvári, s vdovou Magda-
lénou Böhmovou (MS fary sv. Martina). —
9. júla 1734 s manželkou Alžbětou kmotor
pri krste Mateja Ignáca, syna Jána Michala
Teuffela a jeho manželky Margaréty (MP
fary sv. Martina). — 21. apríla 1737 s man-
želkou Alžbětou kmotor pri krste Anny Márie,
dcéry sochára Jána Michala Schwajgera
a jeho manželky Evy Márie (MP fary sv.
Martina). — 3. novembra 1737 s manželkou
Alžbětou kmotor pri krste Mateja Tadeáša,
syna Jána Michala Teuffela, kočiša u osvie-
tenej pani Amadé, a jeho manželky Marga-
réty (MP fary sv. Martina).
Fleischer (Fleister?), Václav, mramorovač,
1748 dostal na základe zmluvy za práce
spojené so znovuvýstavbou chóru v dóme
sv. Martina podlá položky č. 364 71 zl. 50 gr.
(Kniha kostolných účtov dómu sv. Martina,
1747- 1748, s. 143, sign. EC 41).
Fluer, Jozef, murár (murarius), 29. no-
vembra 1738 sa uvádza s manželkou Annou
Máriou pri krste svojho syna Jána Andreja.
Krstní rodičia: Ján Juraj Schtigler, měšťan
a výčapník, s pannou Valpurgou Schtiglero-
vou (MP fary sv. Martina).
Forgats, Ján, kamenár (lapicida sodalis).
7. septembra 1777 sa uvádza s manželkou
Barborou při krste svojej dcéry Zuzany.
Krstní rodičia: Michal Lokmajer, mlynářsky
majster, s manželkou Zuzanou. J. Forgáts
býval v tom čase na Dunajskej ulici — Da-
nubiali platea (MP fary sv. Martina).
Förster, Ján Gottlieb, kamenársky majster
(Steinmetzmeister) zo Zittau (Zitava) v Ober
Lausnitz (Horná Lužica), 1781 sa stává
bratislavským mešťanom (Bürgerbuch 1768 —
1785, s. 75, sign. 2e-5).
Franik (Frank), Jozef, zlatník (aurifaber,
aurifaber civis, aurifaber magister, Gold-
schmidt), 20. marca 1773 sa uvádza s man-
želkou Mariannou pri krste svojej dcéry
Márie Anny Jozefy. Krstní rodičia: Michal
Weiszmann, zlatník, s manželkou Mariannou
(MP fary sv. Martina). — 4. júla 1774 sa
uvádza s manželkou Annou Máriou pri krste
svojho syna Michala Františka. Krstní rodi-
čia: Michal Weiszmann, zlatník, s manželkou
Annou Máriou (MP fary sv. Martina). —
20. augusta 1775 sa uvádza s manželkou
Annou Máriou pri krste svojho syna Fran-
tiška Xav. Krstní rodičia: František Xav.
Huber, zlatník s manželkou Magdalénou.
J. Franik býval v tom čase na tzv. Schloss-
bergu (MP fary sv. Martina). — 5. júla 1778
sa uvádza s manželkou Annou Máriou pri
krste svojho syna Jána Bapt. Krstní rodičia:
Ján Juraj Verndle, hodinářsky majster,
s manželkou Teréziou (MP fary sv. Martina).
— 10. januára 1780 sa uvádza s manželkou
Annou Máriou pri krste svojich dcer — dvoj-

čiat Terézie a Anny. Krstní rodičia: Ján
Juraj Verndle, hodinářsky majster, s man-
želkou Teréziou. J. Franik býval v tom čase
na tzv. Schlossbergu (MP fary sv. Martina).
— 3. septembra 1782 sa uvádza s manželkou
Annou Máriou pri krste svojej dcéry Kataríny
Rozálie. Krstní rodičia: Ján Juraj Verndle,
hodinářsky majster, s manželkou Teréziou
(MP fary sv. Martina).
Freszinger, Ján, pozlacovač (Vergoldter),
3. mája 1737 sa uvádza s manželkou Eleo-
norou pri krste svojej dcéry Barbory Kata-
ríny. Krstní rodičia: Ján Jakub Schomer
(Sihomer?, Sihamer?), maliar (pictor), s man-
želkou Barborou Katarínou (MP fary sv.
Martina).
Frosch, František, maliar (pictor), 22.
júna 1783 sa uvádza s manželkou Teréziou
pri krste svojej dcéry Terézie. Krstná matka:
Terézia Peserchová, manželka měšťana. F.
Frosch býval v tom čase na Dunajskej ulici
— Danubiali platea (MP fary sv. Martina).
Fugová (Fugin), Juliana, vdova, stolárka
(bürgerl. Tischlerin), 1734 dostala za práce
vykonané pře kostol roku 1731 a 1732 podlá
položky č. 112 11 zl. (Kniha kostolných účtov
dómu sv. Martina, 1733 — 1734, s. 101, sign.
EC 34).
Fuhrmann, Matej, sochár (sculptor, civis
sculptor, statuarius), 1. augusta 1778 sa
uvádza s manželkou Katarínou pri krste
svojej dcéry Barbory Rozálie. Krstná matka:
Eva Rozina Jagerová, vdova po lodníkovi
(MP fary sv. Martina). — 19. novembra 1779
sa uvádza s manželkou Katarínou pri krste
svojej dcéry Márie Alžběty. Krstná matka:
vdova Mária Rozina Jagerová. M. Fuhrmann

7. Andrej Zallinger, Apoteóza sv. Ladislava —
obraz na hlavnom oltáři kaplnky Piima-
ciálneho paláca v Bratislavě, 1781, olej


216
loading ...