Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 218
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0224
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Gruber, Leopold, murár (bürg. Maurer-
Meister), 27. jüla 1735, spolu s maliarom
Tomášom Zikanom svedok pri sobáši zub-
ného lekára Ruperta Grätzhastera, rodáka
zo Sol'nohradska, s Evou Rozinou, vdovou
po bývalom barbierovi z Neusidlu, Bene-
diktovi Malliusovi (MS fary sv. Martina).
Guttmann, Alexander Gottlieb, maliar
(Kunstmahler), krstený 19. mája 1729 ako
syn bratislavského měšťana a německého
remenára (Teutscher Riemer) Jána Fridricha
Gutmanna a jeho manželky Márie Zolle.
Krstní rodičia: Alexander Kämpf, měšťan
a kníhvazač, s manželkou Annou Zofiou
(MP ev. a. v. fary). — 14. februára 1796
zomrel ako 67-ročný na zápal. Pochovaný
bol 15. februára. Jeho matka v tej době už
nežila (MZ ev. a. v. fary). A. G. Guttmann
bol 4. dieťaťom svojich rodičov. Jeho starší
brat Ján Matej bol krstený 16. septembra
1720, sestra Barbora 4. septembra 1723
a sestra Eva Rozina 16. februára 1725 (MP
ev. a. v. fary).
Hager (Hoger), Gottfried, maliar (pictor)
z Trenčína, 13. novembra 1735 sa sobáši ako
mládenec (honestus juvenis) s Annou Máriou
Alžbětou Hamplerovou z Wintelanu v Ba-
vorsku, dcérou Jozefa Hamplera a jeho man-
želky Heleny. Svedkovia: Ján Jakub Böhm,
cinársky majster, a Ján Michal Windt, stolár
(MS fary sv. Martina). — 29. augusta 1736
sa uvádza s manželkou Alžbětou pri krste
svojej dcéry Alžběty Jozefy. Krstní rodičia:
Jozef Anton Fortun, právník — notár naj-
vyššieho tridsiatkového úřadu v Bratislavě
(„Supremae Tricesimae Posoniensis Juratus
Notarius“), a panna Mária Alžběta Korbieso-
vá (MP fary sv. Martina). — 13. júla 1738
sa uvádza s manželkou Máriou Annou Alžbě-
tou pri krste svojho syna Jána Henricha.
Krstní rodičia: Ján Henrich Schmidt, po-
vraznícky (?) majster, s manželkou Annou
Máriou (MP fary sv. Martina). — 1738 dostal
na základe zmluvy za výzdobu márnice na
cintoríne (,,vor an Bereichung der Todte
Vain Haus auf dem Friedhof“) podlá položky
č. 77 13 zl. (Kniha kostolných účtov dómu sv.
Martina, 1737- 1738, s. 83, sign. EC 36). -
7. decembra 1739 sa uvádza s manželkou
Alžbětou pri krste svojho syna Františka
Alojza. Krstní rodičia: František Wendler,
hrnčiar, s manželkou Teréziou. (MP fary sv.
Martina). — 1739 dostal za natieračské
a maliarske práce, vykonané podlá predchá-
dzajúcej zmluvy, podlá položky č. 84 37 zl.,
podlá položky č. 85 15 zl. (Kniha kostolných
účtov dómu sv. Martina, 1739 — 1740, s. 44,
sign. EC 37), — 1741 dostal za vykonané
práce podlá položky č. 72 24 zl. (Kniha
kostolných účtov dómu sv. Martina, 1741 —
1742, s. 37, sign. EC 38). — 1745 dostává
vdova Mária Alžběta Hagerová, maliarka
(verwittibte) Mahlerin, podlá položky č. 70
k dobru 10 zl. (Kniha kostolných účtov dómu
sv. Martina, 1745— 1746, s. 39, sign. EC 40).
Hamm (Haan, Chamm), Juraj (Ján
Juraj), sochár (sculptor, Bildhauer), 19.
januára J779 sa uvádza s manželkou Te-
réziou pri krste svojho syna Petra. Krstní
rodičia: Štefan Wolf, sklenársky majster,
s manželkou Annou. J. Hamm býval v tom
čase na „Nunporch“ (?) (MP fary sv. Marti-
na). — 1. apríla 1780 sa uvádza s manželkou
Teréziou pri krste svojej dcéry Márie Anny.
Krstná matka: Mária Anna Wolffová, man-


9. Alexander Guttmann, Kristus na kříži —
oltárny obraz v tzv. malom ev. a. v. kostole
v Bratislavě, okolo 1778, olej

želka sklenárskeho majstra (MP fary sv.
Martina). — 1. augusta 1781 sa uvádza
s manželkou Teréziou pri krste svojej dcéry
Alžběty. Krstní rodičia: Karol Desidor
s manželkou Annou. J. Hamm býval v tom
čase v meste (MP fary sv. Martina). — 17.
novembra 1783 sa uvádza s manželkou
Teréziou pri krste svojho syna Františka
Xav. Krstní rodičia: Ján Michal Lachter,
obkladač, a vdova Anna ... (?) (MP fary
sv. Martina). — 6. mája 1800 zomrel ako
52-ročný na zhubnú horúčku (,,In putrida
febri“). Pochovaný bol na cintoríne sv.
Ondreja (MZ fary sv. Martina).
Hannel, František Xav., sochár (statua-
rius, sculptor), 3. augusta 1780 sa uvádza
s manželkou Rozáliou pri krste svojej dcéry
Alžběty. Krstní rodičia: František Hueber,
sochár s manželkou Alžbětou. F. X. Hannel
býval v tom čase na Vydrici (MP fary sv.
Martina). — 17. decembra 1782 sa uvádza
s manželkou Rozáliou pri krste svojej dcéry
Márie Anny. Krstná matka: Anna Mária
Kiehenová (Kirchenová?), manželka měšťana
z Podhradia. F. X. Hannel býval v tom čase
na Schöndorfskej ulici (MP fary sv. Martina).
— 16. apríla 1785 sa uvádza s manželkou
Rozáliou pri krste svojho syna Jána Bapt.
Krstní rodičia: Ján Khien, výčapník, s man-
želkou Máriou Annou. F. X. Hannel býval
v tom čase na Schöndorfskej ulici (MP fary
sv. Martina).
Hanuš, Ján, stolár (stadter Tischlermeis-
ter), 173,9 dostal za stol (Taust (?) Tisch)
vyřezávaný z ořechového dřeva podlá položky
č. 73 20 zl. (Kniha kostolných účtov dómu
sv. Martina, 1739— 1740, s. 42, sign. EC 37).
Hausstöcker (Hausstötter?) Ján, stolár,

1737 dostal na základe zmluvy za dve velké
dubové skrine pře sakristiu podlá položky
č. 71 18 zl. 85 gr. (Kniha kostolných účtov
dómu sv. Martina, 1737 — 1738, s. 82, sign.
EC 36). — 1746 dostal podlá zmluvy za ob-
novenie nástavca oltára Všechsvatých vo
farskom kostole sv. Michala podlá položky
č. 124 95 zl.; podlá položky č. 125 na základe
novej zmluvy za dvierka na sakristiu tohože
kostola 200 zl. (Kniha kostolných účtov
dómu sv. Martina, 1745 — 1746, s. 105, sign.
EC 40).
Hedecker, Andrej, maliar (pictor), 7. de-
cembra 1784 sa uvádza s manželkou Teréziou
pri krste svojej dcéry Kristiny. Krstná matka:
Eleonora Hemrová. A. Hedecker býval
v tom čase na Dunajskej ulici (MP fary sv.
Martina).
Heffinger (Höffinger), Ján, sochár a ka-
menár (sculptor lapicida, statuarius civis),
23. novembra 1732 sa sobáši s pannou Teré-
ziou Keforerovou. Svedkovia: Rafael Donner,
sochársky majster, a Ján Kastl, měšťan
a nohavičiarsky majster (?) (MS fary sv.
Martina). — 16. februára 1738 spolu s Auto-
nom Agnerom, sedlářským majstrom z Pod-
hradia, svedok pri sobáši vdovca Jána Mil-
nera, kopáča, s Alžbětou Reichelovou, dcérou
Jána Reichela, bývalého kopáča z Kismar-
tonu (MS fary sv. Martina). — 24. októbra
1739 spolu s vdovou Katarínou Khererovou
kmotor pri krste Anny Alžběty, dcéry Martina
Pšenku, obchodníka s dobytkom, a jeho
manželky Kataríny (MP fary sv. Martina).
Henk, Ján, kamenár (lapicida), 6. januára
1778 sa uvádza s manželkou Annou pri
krste svojho syna Gašpara. Krstní rodičia:
Ján Michal Szevald, košíkář, s manželkou
Mariannou (MP fary sv. Martina).
Hess, František, maliar (pictor), 21. de-
cembra 1798 sa uvádza s manželkou Magda-
lénou, rod. Walchovou při krste svojho syna
Františka Xaver. Krstní rodičia: František
Schön, maliar, s manželkou Annou. F. Hess
býval v tom čase na Landlerovej ulici (MP
fary sv. Martina). — 6. februára 1799 sa
uvádza pri smrti svojho syna Františka
(MZ fary sv. Martina). — 16. septembra 1801
sa spomína pri smrti Alžběty Fischerovej,
opatrovnicky jeho dětí (MZ fary sv. Martina).
Hevina, Ján, kamenár (steinmetz), 24.
apríla 1737 s manželkou Teréziou kmotor
pri krste Jána Juraj a, syna kopáča Jána
Schmelza a jeho manželky Barbory. J. He-
vinu zastupoval pri krste kamenár Matej
Hevina (MP fary sv. Martina).
Hevina, Matej, kamenár (Steinmetz), 24.
apríla 1737 zastupoval pri krste Jána Juraja
Schmelza, syna kopáča Jána Schmelza,
krstného otca — Jána Hevinu (MP fary sv.
Martina).
Hildenbrandt, Rudolf, maliar (pictor), 2.
decembra 1780 sa uvádza s manželkou Alžbě-
tou pri krste svojej dcéry Terézie Barbory.
Krstní rodičia: Terézia Paumannová, man-
želka výrobců klavírov (Klaviermeisters
uxor). R. Hildenbrandt býval v tom čase
v meste (MP fary sv. Martina).
Hinterberger, Michal, murár (murarius),
15. mája 1740 sa sobáši ako mládenec s Má-
riou Žofiou Schodtovou, dcérou býv. ev.
a. v. kostolníka a jeho manželky Terézie.
Svedkovia: František Portenhauser, mu-
rársky majster, a Wolfgang Maar, tesár (MS
fary sv. Martina).

218
loading ...