Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 220
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0226
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
syna Václava Schopala, stolára, a jeho man-
želky Anny (MP fary sv. Martina).
Huber, František Xav., zlatník (aurifaber,
civis aurifaber), 20. augusta 1775 s manželkou
Magdalénou kmotor při krste Františka
Xav., syna zlatníka Jozefa Franika a jeho
manželky Anny Marie (MP fary sv. Martina).
— 23. februára 1782 s manželkou Magda-
lénou kmotor při krste Františka Xav.,
syna mäsiara Jozefa Korratha a jeho man-
želky Juliany (MP fary sv. Martina).
Huber, Ján Juraj, sochár (sculptor, sta-
tuarius), 6. novembra 1784 s manželkou
Teréziou kmotor při krste Jána Juraj a, syna
Jána Kiliana, kadeřníka v službách princa
Auersperga, a jeho manželky Kataríny.
Matrika udává, že rodičia sú Viedenčania
a dieta sa narodilo cestou cez Bratislavu.
(MP fary sv. Martina). — 4. novembra 1798
s manželkou Teréziou kmotor při krste
Martina, syna opaskára Martina Jaydlera
a jeho manželky Terézie, rod. Fáuchovej
(MP fary sv. Martina).
Hueber, Alexander Anton, zahradník
baronky Amadé (hortulanus apud Baro-
nissam Amadé) póvodom z Landsknechtu
v Bavorsku, 31. mája 1735 sa sobáši s Annou
Máriou Tiechtmannovou, pochodiacou z Clau-
diapolisu (Claudiapoli) v Transylvánii, dcérou
Kristiána Tiechtmanna a jeho manželky
Anny Žofie. Svedkovia: Ján Michael ... (?)
farbiarsky majster, a Juraj Abbt, kamenár
(MS fary sv. Martina).
Hussar, Ján, zlatník (aurifaber), 22. no-
vembra 1735 sa uvádza s manželkou Kata-
rínou při krste svojej dcéry Márie Kataríny.
Krstní rodičia: Ján Adam Prunmayr, ka-
viarnik (Cavesied), a vdova Mária Zofia
Hussarová (MP fary sv. Martina).
Hussarová, Žofia, vdova, zlatníčka (bürg.
Goldschmidtin), 1735 dostala za opravu
strieborného kadidla podlá položky č. 63
4 zl. (Kniha kostolných účtov dómu sv.
Martina, 1735-1736, s. 42, sign. EC 35). -
1736 za vyčistenie a opravu cibória podlá
položky č. 83 3 zl. (Kniha kostolných účtov
dómu sv. Martina, 1735—1736, s. 90, sign.
EC 35).
Hüter (Hueter, Huetter), Andrej, sochár
(Bildhauer, bürg. Bildhauer, statuarius),
4. augusta 1731 sa uvádza s manželkou Alžbě-
tou pri krste svojej dcéry Anny Alžběty.
Krstní rodičia: František Wenkler, obuv-
nicky (?) majster, a Zuzana Gschnattnerová
z Lamača (MP fary sv. Martina). — 8. au-
gusta 1734 spolu s Annou Máriou Sekerovou,
mäsiarskou majsterkou, kmotor pri krste
Anny Márie, dcéry sedliaka Jána Vranicza
z Blumenau (Květná v Čechách)? a jeho
manželky Magdalény (MP fary sv. Martina).
— 1. júla 1735 zastupuje pri krste Anny
Márie, dcéry sedliaka Víta Weissa z Blume-
nau (?), kmotra — másiarskeho- majstra
Jána Ekera (MP fary sv. Martina). — 10.
novembra 1737 spolu s Mikulášem Finkom,
učitelbm v Petržalke, svedok pri sobáši
nádenníka vdovca Ferdinanda Wisingera
a Evy Riedlovej, vdovy po vyslúžilom vojá-
kovi (MS fary sv. Martina). — 1737 dostal za
reštaurovanie starých dřevených soch podlá
položky č. 88 2 zl. (Kniha kostolných účtov
dómu sv. Martina, 1737— 1738, s. 39, sign.
EC 36). — 22. marca 1738 s manželkou
Alžbětou kmotor pri krste Andreja Jozefa,
syna maliara Jána Andreja Radlmara a jeho

manželky Terézie (MP fary sv. Martina). —
1748 dostal za práce uvedené v akordnej
zmluve, o. i. za supraport a 2 vázy, a za
práce na novom chóre podlá položky č. 360
39 zl. (Kniha kostolných účtov dómu sv.
Martina, 1747 — 1748, s. 142, sign. EC 41).
Jäger, Ján Adam, zlatník (Goldter), 8.
februára 1733 spolu s Jánom Mayerom, meš-
ťanom, rádným a meditepeckým maj strom,


12. František Schön, Salome s hlavou sv.
Jána Krstitela před Herodesom — obraz
na bočnom oltáři r. k. kostola vo Vištuku,
okolo 1812, olej
s Petrom Ellerom, meditepeckým majstrom,
a s mešťanom a zvonolejárom Jánom Ernes-
tom Cristellym svedok pri sobáši Jána Juraja
Junkha, měšťana a meditepeckého majstra,
póvodom z Trenčína, s Cecíliou Fischerovou,
vdovou po Petrovi Fischerovi, měšťanovi
a meditepeckom majstrovi (MS fary sv.
Martina).
Jeckl, Ján, mramorár (marmorisator soda-
lis, marmorarius), 5. decembra 1773 sa uvádza
s manželkou Alžbětou při krste svojej dcéry
Alžběty. Krstní rodičia: František X. Schus-
ter, měšťan a výčapník, s manželkou Kata-
rínou (MP fary sv. Martina). — 9. júla 1774
sa uvádza vedno s manželkou Máriou Annou
při krste svojej dcéry Márie Magdalény.
Krstní rodičia: Vavřinec Ottinger, výčapník,
s manželkou Evou Máriou. J. Jeckl býval
v tom čase na Vydrici (MP fary sv. Martina).
— 1. mája 1779 sa uvádza s manželkou
Máriou Annou při krste syojho syna Vavrinca.
Krstní rodičia: Vavřinec Ittlinger, výčapník

z Podhradia, s manželkou Evou. J. Jeckl
býval v tom čase na Vydrici (MP fary sv.
Martina).
Jobiser, František, murár (murarius soda-
lis), 2. decembra 1773 sa uvádza s manželkou
Uršulou pri krste svojho syna Františka Xav.
Krstní rodičia: Matej Höllrigl, murársky
majster, s manželkou Klárou (MP fary sv.
Martina).
Jungová, Marianna, meditepkyňa (civis
cupraria), 21. júla 1777 je kmotrou pri krste
Františka, syna sluhu Františka Brlika
a jeho manželky Alžběty (MP fary sv. Mar-
tina).
Junkh, Ján Juraj, meditepec (magister
cuprarius), póvodom z Trenčína, 8. februára
1733 sa sobáši s Cecíliou Fischerovou, vdo-
vou po Petrovi Fischerovi, meditepeckom
majstrovi. Svedkovia: Ján Mayer, měšťan,
rádný a meditepecký majster, Ján Adam
Jäger, měšťan a zlatník, Peter Eller, měšťan
a meditepecký majster, a Ján Ernest Cristelly,
měšťan a zvonolejár (MS fary sv. Martina). —
4. novembra 1736 sa vydává jeho vdova
Cecília za Rafaela Wunderschta, medite-
peckého majstra zo Starého města v Prahe.
Svedkovia: Peter Eller a Ján Mayr, medi-
tepci (MS fary sv. Martina).
Kacher (Kocher), Leopold, zlatník na
Podhradí (bürg. Goldarbeiter auf dem Schloss-
grund), 11. novembra 1736 sa sobáši s Rakú-
šankou z Neu-Pilla Eleonorou Herndtlovou,
dcérou murára Juraja Herndtla a jeho man-
želky Anny Márie. Svedkovia: Ján Helcze,
měšťan a tesár, a Ján Kastl (?), sklenársky
majster na Podhradí (MS fary sv. Martina). —
2. augusta 1740 spolu s cinároin Jurajom
Kleinom svedok pri sobáši zlatníka Mateja
Konráda Robertusa s Annou Máriou Apo-
lóniou Luttenhofferovou, dcérou Mateja
Luttenhoffera, garbiara a měšťana v Plat-
tlingu v Bavorsku, a jeho manželky Márie
Evy (MS fary sv. Martina).
Kamauf, Ernest Fridrich, maliar (Mahler,
Kunstmahler), 13. januára 1723 sa uvádza
s manželkou Máriou Žofiou při krste svojho
syna Juraja Eudovíta. Krstní rodičia: Kra-
jinský radca von Diskan (?) s manželkou.
Juraj Schmidt, mäsiar, s manželkou Zuzanou
(MP ev. a. v. fary). — 10. augusta 1725 sa
uvádza s manželkou Máriou Žofiou pri krste
svojho syna Fridricha Vavrinca. Krstní
rodičia: Juraj Schmidt, mäsiar, s manželkou
Zuzanou (MP ev. a. v. fary). — 20. augusta
1729 sa uvádza s manželkou Máriou Žofiou
pri krste svojho syna Karola Ernesta. Krstní
rodičia: Juraj Schmidt, mäsiar, s manželkou
Zuzanou (MP ev. a. v. fary). — 20. januára
1733 sa uvádza s manželkou Máriou Žofiou
při krste svojej dcéry Anny Zuzany. Krstní
rodičia: Juraj Schmidt, měšťan a mäsiar,
s manželkou Zuzanou (MP ev. a. v. fary). —
22. augusta 1734 sa uvádza s manželkou
Máriou Žofiou pri krste svojej dcéry Žofie
Barbory. Krstní rodičia: Juraj Schmidt,
mäsiar, s manželkou Zuzanou (MP ev. a. v.
fary). — 27. augusta 1736 sa uvádza s man-
želkou Máriou Žofiou pri krste svojho syna
Jána Krištofa. Krstní rodičia: Ján Krištof
Burgstaller, rádný, s manželkou Máriou
Zuzanou (MP ev. a. v. fary).
Kamauf, Fridrich Vavřinec, maliar (Mah-
ler, Kunstmahler), 10. augusta 1725 krstený
ako syn maliara Ernesta Fridricha Kamaufa
a jeho manželky Márie Žofie. Krstní rodičia:

220
loading ...