Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Seite: 221
DOI Heft: DOI Artikel: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0227
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Juraj Schmidt, mäsiar, s manželkou Zuza-
nou (MP ev. a. v. fary). — 13. januára 1793
zomrel ako 66-ročný. Uvádza sa ako ,,ge-
nandter Bürger und Kunstmahler“. Pocho-
vaný bol 15. januára o 10-tej hodině (MZ
ev. a. v. fary).
Kammermayer, Tomáš, kamenár (bürg.
Steinmetzmeister), 1746 dostal za kamenárske
práce v dóme sv. Martina podlá položky č.
122 45 zl. 5 gr. (Kniha kostolných účtov dómu
sv. Martina, 1745— 1746, s. 104, sign. EC 40).
— 1747 dostal za rozličné vykonané práce
dennú mzdu — podlá položky č. 185 celkove
12 zl. 61 2/3 gr; v tom istom roku podlá polož-
ky č. 186 na základe pripojenej zmluvy
za dva nové kamenné štípy s hlavicami pře
nový chór (17 stop vysoké) a za sochařské
práce na novej bráně dostal 130 zl. (Kniha
kostolných účtov dómu sv. Martina, 1747 —
1748, s. 140, sign. EC 41). — 1748 dostal
za kamenárske práce v dóme sv. Martina
podlá položky č. 329 8 zl. 58 % gr. (Kniha
kostolných účtov dómu sv. Martina, 1747 —
1748, s. 134, sign. EC 41). - 1749 dostal
za práce v kostole na Hornej Vydrici podlá
položky č. 118 2 zl. 20 gr. (Kniha kostolných
účtov dómu sv. Martina, 1749 — 1750, sign.
EC 42). — 1750 dostal za práce v kostole
na Hornej Vydrici podlá položky č. 274
29 zl. (Kniha kostolných účtov dómu sv.
Martina, 1749—1750, sign. EC 42).
Kattner (Gattner, Kotner, Katner, Katter,
Khathner), Kristián, maliar (pictor), 7. janu-
ára 1730 sa uvádza s manželkou Máriou
Alžbětou při krste svojho syna Jána Kristiána.
Krstní rodičia: Ján Michal Windt, stolár,
s manželkou Alžbětou (MP fary sv. Martina).
— 21. mája 1732 sa uvádza s manželkou
Máriou Alžbětou při krste svojho syna Jána
Michala. Krstní rodičia: Ján Michal Vint,
měšťan a stolár, s manželkou Máriou Annou
(MP fary sv. Martina). — 16. septembra 1735
s manželkou Máriou Alžbětou kmotor při
krste Jána Kristiána, syna murára Františka
Pellicana a jeho manželky Anny Márie
(MP fary sv. Martina). — 28. júla 1736 sa
uvádza s manželkou Máriou Alžbětou při
krste svojho syna Kristiána Ignáca. Krstní
rodičia: Ján Michal Vind, stolár, s Máriou
Teréziou Hofferovou (MP fary sv. Martina).
11. novembra 1736 sa sobáši s pannou Annou
Máriou Schwabovou, pochodiacou zo Sulz-
bachu (ex Sulzbach in Palatinatu?), dcérou
Jána Juraja Schwaba a jeho manželky Anny
Márie. Svedkovia: František Pruker, far-
biarsky majster, a Šimon Haan, obuvník
(MS fary sv. Martina). — 9. januára 1738
s manželkou Máriou Alžbětou kmotor při
krste Márie Alžběty, dcéry Šimona Khirsch-
mona, robotníka, a jeho manželky Barbory
(MP fary sv. Martina). — 8. júna 1738 sa
vydává vdova po ňom, Anna Mária Kattne-
rová za natierača Petra Roisa. Svedkovia:
Matej Weber, sedlář z Viedne, a Matej
Pisenberger (MS fary sv. Martina).
Kauer, Krištof, zlatník (aurifaber), 4. mája
1781 sa uvádza s manželkou Antóniou pri
krste svojej dcéry Terézie. Krstná matka:
Terézia Adamová, panna. K. Kauer býval
v tom čase na tzv. Schlossbergu (MP fary sv.
Martina). — 24. apríla 1782 sa uvádza s man-
želkou Antóniou pri krste svojej dcéry Anny
Márie. Krstní rodičia: Jozef Vajdanovzsky,
zlatník, s manželkou Annou Máriou. K. Kauer
býval v tom čase na tzv. Schlossbergu (MP

fary sv. Martina). — 2. marca 1786 sa uvádza
s manželkou Antóniou při krste svojej dcéry
Barbory. Krstná matka: osvietená pani
grófka Katarina Keglevichová, manželka
grófa Karola Keglevicha, zastůpená svojou
dcérkou Barborou (MP fary sv. Martina).
Kempelen, Wolfgang František de Paula
Ján Almužník, kresliar a medirytec, 23. ja-
nuára 1734 krstený ako syn Engelberta de


13. František Schön, Svátá rodina so sv. An-
nou a sv. Joachimom, — obraz na bočnom
oltáři r. k. kostola vo Vištuku, 1812, olej

Kempelena a jeho manželky Anny Roziny,
r. Spindlerovej. Krstní rodičia: Wolfgang
Andrej Valentinschitz, úradník generálneho
komisariátu vojenského úřadu, s manželkou
Annou Kristinou, rod. de Noveneghovou
(MP fary sv. Martina).
Kimmerling, Ján Michal, maliar (civis
pictor), 2. apríla 1732 sa uvádza s manželkou
Alžbětou pri krste svojej dcéry Anny Márie.
Krstní rodičia: Karol Krištof Kögl, městský
úradník, s manželkou Annou Máriou (MP
fary sv. Martina). — 22. augusta 1738 sa
uvádza s manželkou Alžbětou pri krste svojho
syna Jána Michala. Krstní rodičia: Ján Michal
Wind, stolár, s manželkou Magdalénou (MP
fary sv. Martina).
Kimnach, Ludovít Viliam, murár (Maurer-
meister), 29. januára 1785 sa uvádza s man-
želkou Annou Rozinou pri smrti svojho 1-
ročného a 6-mesačného syna Jána Daniela
(MZ ev. a. v. fary). — 16. apríla 1790 zomrel
ako 40-ročný (MZ ev. a. v. fary).

Kírris, Juraj Albert, zlatník (bürg. Gold-
arbeiter) z Viedne, 8. mája 1729 spolu s vie-
denským maliarom miniatúr (?) Jánom
Fridrichom Gerhardtom a s kapitánom-po-
ručíkom Jodokom Wilhelmom von Neu-
landtom svedok pri sobáši Jána Fridricha
Augusta von Ludwigha, pochodiaceho zo
Saska, s Evou Klárou Kirmayerovou (MS
fary sv. Martina).
Klar, Jakub, murár (murarius), 3. júna
1732 spolu so Štefanom Lugem, robotníkom,
svedok pri sobáši murára Blaziusa Schrödera
a Márie Antonovej (?), vdovy po murárovi
Adamovi Antonovi (MS fary sv. Martina).
Kochan, Jakub, kamenár (lapicida), 6.
mája 1777 spolu s manželkou Zuzanou
kmotor Márie Zuzany, dcéry tesárskeho maj-
stra Jána Juraja Vanschela a jeho manželky
Barbory (MP fary sv. Martina).
Konrad, Ignác, meditlačiar (Kupferdruc-
ker), 25. októbra 1798 sa uvádza s manželkou
Jozefou, rod. Unterovou pri krste svojej
dcéry Alžběty. Krstní rodičia: Juraj Schlech-
te!, stolársky majster, s manželkou Alžbě-
tou. I. Konrád býval v tom čase na tzv.
Schlossbergu (MP fary sv. Martina).
Krabath, Andrej, murár (murarius sodalis),
31. marca 1776 sa uvádza s manželkou Annou
Máriou pri krste svojho syna Jozefa. Krstní
rodičia: Jozef Lechner, maliar, so svojou
sestrou Teréziou. A. Krabath býval v tom
čase na tzv. Zuckermandli (MP fary sv. Mar-
tina).
Krákorá, Ján, kamenár (lapicida), 29.
septembra 1738 spolu s kostolníkom Jakubom
Pusterom svedok při sobáši nádenníka Jakuba
Cepanka, pochodiaceho z Vlasatíc na Moravě,
s Alžbětou Obrechtovou, pochodiacou z tej,
istej obce (MS fary sv. Martina).
Kraill (Krall, Krayl, Krall, Kral, Kreyl),
Ján Peter, kamenár (bürgerl. Steinmetzmeis-
ter, civis lapicida), 27. januára 1737 sa sobáši
s Máriou Teréziou, dcérou kopáča, měšťana
a sklepára Filipa Pintera a jeho manželky
Márie Terézie. Svedkovia: František Porten-
hauser, murársky majster, Gašpar Gerstel,
domovník u hostinského U červenej hviezdy,
Matej Obermaýr, královský cukrář, a Fran-
tišek Ferdinand Hoffmann, sedlář. V zázname
sa uvádza, že J. P. Kraill je usadený v Brati-
slavě, ale narodil sa v Brucku — von Prugg.
(MS fary sv. Martina). — 11. novembra 1737
sa uvádza s manželkou Teréziou pri krste
svojej dcéry Márie Alžběty (MP fary sv.
Martina). — 1737 dostal za dodanie siedmich
kusov kameňov určených na vsadenie a za
přípravu 176 kusov mramorových dosiek
určených na dláždenie, ako aj za iné ná-
dennícke práce podlá položky č. 69 44 zl.
50 gr.; podlá položky č. 70 32 zl.; podlá po-
ložky č. 71 za dláždenie v kostole starými
mramorovými doskami 5 zl. 62 gr.; podlá
položky č. 72 1 zl. 26 gr. (Kniha kostolných
účtov dómu sv. Martina, 1737 — 1738, s. 35,
sign. EC 36). — 22. júla 1738 spolu s Jánom
Michalom Windtom, mešťanom a stolárom,
Františkom Wendlerom, mešťanom a hrn-
čiarom, svedok pri sobáši kováča Mateja
Anpöka, Rakúšana z Linzu, s Kristinou
Nissideriovou, dcérou kováčskeho majstra
Jána Nissideria a jeho manželky Terézie
(MS fary sv. Martina). — 12. marca 1739
sa uvádza s manželkou Teréziou pri krste
svojej dcéry Anny Márie. Krstní rodičia:

221
loading ...