Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 232
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0238
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

29. Anton Marschall, Autoportrét, 1781, pati-
nované dřevo

Pardovicza a jeho manželky Marie (MP r. k.
fary v Stupave).
Riederová, Katarina, vyťahovačka zlatých
a strieborných drôtikov (Gold- und Silber -
drathziegerin), 2. augusta 1772 sa uvádza
so svojím manželom Fridrichom Riederom
ako kmotra pri krste Katariny Reginy, dcéry
Jozefa Engertha, cukrovarníka, a jeho man-
želky Reginy (MP fary sv. Martina).
Riester, Ján, murár (murarius), 6. októbra
1740 sa vydává vdova po ňom, Helena,
za murára Jána Fleischhackera. Svedkovia:
Gregor Fast, tkáč, a Andrej Tischler, murár
(MS fary sv. Martina).
Rimel, Matej, kamenár (lapicida, magister
artis lapicidiae), v Devine, 15. marca 1735
sa uvádza s manželkou Magdalénou pri krste
svojho syna Jozefa. Krstní rodičia: Gregor
Meidinger, s manželkou Katarínou (MP r. k.
fary v Devine). — 11. septembra 1735 s man-
želkou Magdalénou kmotor pri krste Márie
Magdalény, dcéry Michala Maýra, tunajšieho
obyvatela, a jeho manželky Uršuly (MP r. k.
fary v Devine). — 4. januára 1745 s manžel-
kou Magdalénou kmotor pri krste Márie
Alžběty, dcéry Michala a Uršuly Mayerovcov
(MP r. k. fary v Devine). — 19. júla 1746
s manželkou Magdalénou kmotor pri krste
Antona Františka Salesiusa, syna Gregora
a Terézie Kaplerovcov, hrnčiarov. Podlá zá-
pisu kamenárske řemeslo vykonávala aj
manželka M. Rimela? („patrini šunt magistři
artis lapicidiae“). (MP r. k. fary v Devine.) —
28. decembra 1746 sa uvádza s manželkou
Magdalénou pri krste Jána Michala, syna Jána
Michala a Márie Mayrovcov (MP r. k. fary
v Devine). — 6. marca 1748 s manželkou

Magdalénou kmotor pri krste Terézie, dcéry
Michala a Uršuly Mayrovcov, devínskych oby-
vatelův (MP r. k. fary v Devine).
Ringlhann (Ringlhan, Ringlhon, Rin-
glhaan, Ringelhon), Václav, kamenár (lapi-
cida, Steinmetzgräber), Čech (bohemus), azda
příbuzný domažlického sochára Františka
Ringelhahna (? — porovnaj Prokop To-
ni an, Nový slovník československých umělců II,
Praha 1950, 363 — 364; Václav R y n eš, Hlavni
oltář městského kostela v Klatovech. Umění
IX, 1963, č. 3, 287-291), 14. júna 1731
sa sobáši s Klárou Pichlerovou, dcérou
mlynára Jána Pichlera. Svedkovia: Jakub
Pauer, kadeřník, a Ján Gašpar Iller,
tesársky pomocník (MS fary sv. Martina). —
2. októbra 1732 sa uvádza s manželkou Klá-
rou pri krste svojej dcéry Márie Kataríny.
Krstní rodičia: Ján Juraj Ab, kamenár, a pan-
na Mária Katarina Reihová (MP fary sv.
Martina). — 9. novembra 1732 spolu s robot-
níkom Martinom Uhlom svedok pri sobáši
Jakuba Marxa, lamača kameňa, a Márie,
vdovy po Martinovi Kratzovi (MS fary sv.
Martina). — 7. septembra 1734 sa uvádza
s manželkou Klárou pri krste svojej dcéry
Márie Anny. Krstní rodičia: Matej Piringer,
studniarsky majster, s manželkou Máriou
Annou (MP fary sv. Martina). — 17. júna
1738 sa uvádza s manželkou Klárou pri krste
svojho syna Jána Mateja. Krstní rodičia:
Matej Pirner, stavitel, s manželkou Máriou
Annou. Kmotrovcov zastupoval pri krste
Jozef Anton Moser, voják meštianskej stráže
(MP fary sv. Martina). — 1. apríla 1737 sa
uvádza s manželkou Klárou pri krste svojej
dcéry Márie Kataríny Margaréty. Krstní
rodičia: Andrej Juraj Abt, kamenár, s man-
želkou Katarínou (MP fary sv. Martina).
Ritschl, Ján Juraj (Juraj), murár (mura-
rius, murarius sodalis), 10. decembra 1775
sa uvádza s manželkou Julianou ako kmotor
pri krste Juliany, dcéry kamenára Gottlieba
Texa a jeho manželky Zuzany (MP fary sv.
Martina). — 16. novembra 1777 s manželkou
Julianou kmotor pri krste Jána Juraja, syna
Teofila Texa, kamenára, a jeho manželky
Zuzany (MP fary sv. Martina). — 3. marca
1779 s manželkou Julianou kmotor pri krste
Jozefa, syna kamenára Teofila Texa a jeho
manželky Zuzany (MP fary sv. Martina). —
16. júla 1781 s manželkou Julianou kmotor
pri krste Ignáca, syna kamenára Gottlieba
Texta a jeho manželky Zuzany (MP fary sv.
Martina).
Robertus, Matej Konrád, zlatník (Goldar-
beiter), 2. augusta 1740 sa sobáši s Annou
Máriou Apolóniou, dcérou Mateja Lutten -
hoffera, garbiara a měšťana v Plattlingu
v Bavorsku, a jeho manželky Márie Evy.
Svedkovia: Juraj Klein, cinolejár, a Pavol
Leopold Kocher, zlatník a měšťan z Pod-
hradia (MS fary sv. Martina).
Rosier, Anton, maliar (pictor), 2. marca
1778 zastupoval pri krste Dominika, syna
Jána Lusticha, měšťana, a jeho manželky
Jozefy kmotrovcov — obchodníka- Dominika
Hocha a jeho manželku Magdalénu (MP fary
sv. Martina).
Rossicus, Jozef, maliar (pictor), 3. augusta
1799 zomrel (MZ fary sv. Martina).
Roskopf, Andrej, maliar (pictor), 9. mája
1796 sa uvádza pri smrti svojej dcéry Terézie
(MZ fary sv. Martina). — 28. januára 1798
sa uvádza pri smrti svojej 40-ročncj manželky

Alžběty. (MZ fary sv. Martina). — 28. janu-
ára 1798 sa uvádza s manželkou Julianou
(sic!) rod. Disslbergerovou, ktorá po porode
zomrela, pri krste svojej dcéry Juliany.
Krstní rodičia: František Bernhoffer, hudob-
ník, s manželkou Teréziou. Podlá zápisu
v matrike A. Roskopf bol evanjelik, jeho
manželka bola katolička. Býval na Dunaj-
skej ulici (MZ fary sv. Martina).
Rölbock, Matej, murár (murarius), 6.
októbra 1737 s obuvníkom Matejom Schwei-
gerom svedok pri sobáši murára Mateja
Hochwaldta, pôvodom z Pistoritzu, a Alžběty
Maderovej, dcéry Juraja Madera, vyšívača
zlatom v Rechnitzu (Květná v Čechách?),
a jeho manželky Anny Márie (MS fary sv.
Martina).
Rösze, Ján, Juraj, kamenár (lapidica),
26. júna 1735 sa sobáši s Margarétou, dcérou
Jána Kollera a jeho manželky Marty. Sved-
kovia: Pavol Wagner, poručík vystúpivší
zo služby, a Matej Kölbl, murár (MS fary sv.
Martina).
Royer, Ján Pavol, typograf (typograph
civis), 29. januára 1730 spolu so zvonolejárom
Jánom Ernestom Cristellym svedok pri so-
báši měšťana, vdovca Adama Rutza a Anny
Altmayerovej (MS fary sv. Martina).
Rumpelmayer, Ján, kamenár (lapicida)
v Devine, 11. februára 1745 s manželkou
Teréziou kmotoi’ pri krste Jána, syna Petra
a Márie Anny Grossovcov (MP r. k. fary

30. Peter Brandenthal, Ján Krstitel — plas-
tika z oltára tzv. velkého ev. a. v. kostola
v Bratislavě, okolo 1776
loading ...