Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 237
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0243
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
rodičia: Ján Brunner, rybář, s manželkou
Barborou (MB r. k. fary v Devine). — 2.
júna 1747 s manželkou Mariou kmotor při
krste Jána, syna Jána a Barbory Prunnerov-
eov (MB r. k. fary v Devine). — 1. mája 1748
sa uvádza s manželkou Mariou při krste
svojho syna Filipa. Krstní rodičia: Jozef
Brunner, mládenec, so svojou matkou vdovou
Barborou Brunerovou, rybářkou (MB r. k.
fary v Devine).
Stainmassler (Stanmassler), Šimon, ka-
menár v Devine, 18. januára 1734 s devínskym
kamenárom Konrádom Wederkerom svedok
při sobáši Melichara Wernera, sochára
z .... (?), s Annou Mariou Ammerovou
(MS fary sv. Martina). — 25. októbra 1734
je jeho manželka Maria s kamenárom Ada-
mom Stainmasslerom kmotrou pri krste
Márie Alžběty, dcéry Bartoloměj a a Anny
Gajarskovcov (MB r. k. fary v Devine). —
12. marca 1735 s manželkou Máriou kmotor
pri krste Terézie, dcéry Adama a Alžběty
Lapocherovcov (MB r. k. fary v Devine).
— 10. apríla 1735 s manželkou Máriou kmotor
pri krste Bavla, syna Petra a Judity Mlados-
soviczovcov, devínskych obyvatel’ov (MP
r. k. fary v Devine). — 19. októbra 1735
s manželkou Máriou kmotor při krste Mateja,
syna Mateja a Kataríny Materkovcov (MP
r. k. fary v Devine).
Stark, František, maliar (pictor), 6. ok-
tóbra 1783 sa uvádza s manželkou Annou
při krste svojej dcéry Anny Terézie. Krstni
rodičia: Karol Silber, zahradník u jeho emi-
nencie kardinála Batthyányiho, s Teréziou
Priestovou. F. Stark býval v tom čase na
„Gaisgasse“ (MP fary sv. Martina).
Steillgruber (Stainkruber), Juraj, kamenár
(lapicida), 10. novembra 1773 sa uvádza
s manželkou Zuzanou pri krste svojej dcéry
Alžběty. Krstní rodičia: Vavřinec Pantl,
kopáč, s manželkou Uršulou (MP fary sv.
Martina). — 28. decembra 1784 sa uvádza
s manželkou Teréziou pri krste svojho syna
Gašpara. Krstní rodičia: Gašpar Stilp, maliar,
s manželkou Alžbětou (MP fary sv. Martina).
Stettner, Gabriel, maliar-diletant (pozři
Garas Klára, Magyarországi jestészet a 18.
században, Budapešť 1955, 253), sekretář
Uhorskej komory, 7. júna 1775 sa uvádza
s manželkou Annou pri krste svojho syna
Karola Gabriela Jána Krst. Krstní rodičia:
Karol Stettner, vojenský radca, s manželkou
Františkou (MP fary sv. Martina). — 2. de-
cembra 1776 sa uvádza s manželkou Máriou
Annou pri krste svojej dcéry Márie Terézie
Františky Anny. Krstná matka: panna Terézia
Stettnerová (MP fary sv. Martina). — 15.
marca 1780 sa uvádza s manželkou, rod.
Nagyovou pri krste svojho syna Jozefa
Adama. Krstní rodičia: Karol de Stettner,
vojenský radca so svojou dcérou Teréziou
(MP fary sv. Martina).
Stettnerová, Terézia, maliarka diletantka?
— totožnost s maliarkou-diletantkou Teré-
ziou Stettnerovou, vyd. Nitrayovou je otázna,
v případe totožnosti nie je teda dcérou ma-
liara-diletanta Gabriela Stettnera, ako to
uvádza K. Lýka (Magyar múvészet 1800 —
1850, Budapešť, b. 1., 487), 2. decembra
1776 kmotrou pri krste Márie Terézie Fran-
tišky Anny, dcéry sekretára Uhorskej ko-
mory Gabriela Stettnera a jeho manželky
Márie Anny (MP fary sv. Martina). — 15.
marca 1780 spolu so svojím otcom, vojen-

ským radcom Karolom Stettnerom je kmotrou
pri krste Jozefa Adama, syna sekretára
Uhorskej komory Gabriela Stettnera a jeho
manželky Anny (MP fary sv. Martina).
Stilp (Stilb), Anton, kresliar (delineator),
8. mája 1777 krstený ako syn Gašpara Stilpa,
maliara miniatúr, a jeho manželky Alžběty.
Krstní rodičia: Anton Fiehschmitz, voják
(martius Dominis albati), s manželkou
Annou Máriou (MP fary sv. Martina). —
8. augusta 1798 s manželkou Annou kmotor
pri krste Antona, syna Františka Speena,
syna měšťana a obuvnického majstra, a jeho
manželky Terézie. (MP fary sv. Martina). —
22. septembra 1803 sa uvádza pri smrti svojho
synčeka Jána Nep. (MZ fary sv. Martina).
Stilp (Stilpp, Stielb, Stilb), Gašpar, maliar,
miniaturista, učitel’ kreslenia v ústave Notre
Dame (pictor, pictor miniaturi, pictor ma-
gister, Zeichenmeister apud Notre Dame),
4. júla 1775 s manželkou Alžbětou kmotor
pri krste Alžběty, dcéry sochára Tomáša
Azoma a jeho manželky Marianny (MP fary
sv. Martina). — 27. júla 1776 s manželkou
Alžbětou kmotor pri krste Alžběty, dcéry
povozníka Jána Seitenpergera a jeho man-
želky Terézie (MP fary sv. Martina). —
25. apríla 1777 s manželkou Alžbětou kmotor
pri krste Márie Anny, dcéry kopáča Jána
Schmitha a jeho manželky Márie Anny (MP
fary sv. Martina). — 8. mája 1777 sa uvádza
s manželkou Alžbětou pri krste syna Antona.
Krstní rodičia: Anton Fiehschmitz (martius
Dominis albati), s manželkou Annou Máriou.
G. Stilp býval v tom čase na tzv. Neustifte
(MP fary sv. Martina). — 9. mája 1778 s man-
želkou Alžbětou kmotor pri krste Františka
z Pauly, nemanželského syna Terézie Gre-
fovej (MP fary sv. Martina). — 31. augusta
1778 s manželkou Alžbětou kmotor pri krste
Gašpara Jozefa, syna obuvníka Jozefa
Strassera a jeho manželky Františky (MP
fary sv. Martina). — 30. marca 1779 s man-
želkou Alžbětou kmotor při krste Jána Gaš-

38. Ján Gottlieb Boremann, Cínové lavabo

para, syna Václava Leffa (Löwa, resp. Leuwa),
organistu, a jeho manželky Uršuly (MP fary
sv. Martina). — 22. decembra 1779 s man-
želkou Alžbětou kmotor pri krste Anny,
dcéry sochára Tomáša Azama a jeho man-
želky Anny (MP fary sv. Martina). — 5.
augusta 1780 sa uvádza s manželkou Alžbě-
tou pri krste svojej dcéry Alžběty. Krstná
matka: Mária Anna, manželka Antona
Thierschmida (?), hudobníka u vojvodu
Alberta (MP fary sv. Martina). — 22. de-
cembra 1785 je jeho dcéra Anna kmotrou
pri krste Anny Jozefy, dcéry Jozefa Strass-
nera a jeho manželky Františky (MP fary
sv. Martina). — 25. decembra 1800 sa uvádza
při smrti svojej manželky, 56-ročnej Alžběty
(MZ fary sv. Martina).
Stuller (Stuler, Sthuler, Stuhler), Ján
Pavol (Pavol), zlatotepec (bürg. Goldschlager,
civis Gold-Schlager, aurifusor civis), 27. au-
gusta 1779 s manželkou Magdalénou kmotor
pri krste Márie Magdalény, dcéry pozlacovača
Jána Schgera a jeho manželky Terézie (MP
fary sv. Martina). — 5. júna 1781 kmotor při
krste Pavla, syna maliara Jána Krst. Schgera
a jeho manželky Terézie (MP fary sv. Mar-
tina). — 26. marca 1783 s manželkou Magda-
lénou kmotor pri krste Jána Nep., syna po-
zlacovača Jána Krst. Schkera a jeho man-
želky Terézie (MP fary sv. Martina). —
13. decembra 1784 kmotor pri krste Márie
Lucie, dcéry maliara Jána Skeera a jeho
manželky Terézie (MP fary sv. Martina).
Sukkoph, Ján, maliar (pictor), 14. júla
1780 sa uvádza s manželkou Jozefou, rod.
Kintlajusovou pri krste svojej dcéry Anny
Jozefy. Krstná matka: Anna, manželka měš-
ťana a kadeřnického majstra Jozefa Gabriela
(MP fary sv. Martina).
Szvaec, Michal, kamenár (lapicida), 30.
decembra 1777 s manželkou Annou Máriou
kmotor pri krste Terézie, dcéry robotníka
Tomáša Auera a jeho manželky Evy (MP
fary sv. Martina).

s nádržou na vodu, 1741


237
loading ...