Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 238
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0244
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
T'a 111 > a u n , Anton, maliar (pictor), 11. au-
gusta 1796 sa uvádza při smrti svojej 4-ročnej
dcéry Anny (MZ fary sv. Martina).
Tex (Text) Gottlieb, kamenár (lapicida,
lapicida sodalis), 10. decembra 1775 sa uvádza
s manželkou Zuzanou při krste svojej dcery
Juliany. Krstní rodičia: Ján Juraj Ritschl,
murár, s manželkou Julianou. G. Tex býval
v tom čase na Vydrici (MP fary sv. Martina).
— 16. novembra 1777 sa uvádza s manželkou
Zuzanou při krste svojho syna Jána Juraja.
Krstní rodičia: Juraj Ritschier, murár, s man-
želkou Julianou (MP fary sv. Martina). —
3. marca 1779 sa uvádza s manželkou Zuza-
nou při krste svojho syna Jozefa. Krstní ro-
dičia: Juraj Ritschl, murár, s manželkou
Julianou. G. Tex býval v tom čase ,,in platea
Captano“ (MP fary sv. Martina). — 16. júla
1781 sa uvádza s manželkou Zuzanou při
krste svojho syna Ignáca. Krstní rodičia:
Ján Juraj Ritschl, murár, s manželkou Julia-
nou. G. Text býval v tom čase na ,,Gaisgasse“
(MP fary sv. Martina).
Till (Dill, Thiel), Juraj (Ján Juraj), po-
zlacovač, maliar (pictor et inaurator, inaura-
tor civis), 13. augusta 1783 s manželkou
Magdalénou kmotor při krste Jána Juraja,
syna maliara Jána Augusta a jeho manželky
Magdalény (MP fary sv. Martina). — 12.
júla 1784 sa uvádza s manželkou Magda-
lénou při krste svojho syna Karola Bor.
Krstní rodičia: Ján Haber, koncipientský
regestrator v dvorskej uhorskej komoře,
a Katarina, vdova po maliarovi Imrichovi
(vidua relicta Emerici pictoris civis) — azda
po Imrichovi Augustovi? (MP fary sv. Mar-
tina). — 6. októbra 1785 s manželkou Magda-
lénou kmotor pri krste Terézie, dcéry kraj-
číra Maximiliána Ginnera a jeho manželky
Anny Márie (MP fary sv. Martina). — 14.
augusta 1796 sa uvádza pri smrti svojej 4-
ročnej dcérky Magdalény (MZ fary sv.
Martina). — 12. septembra 1797 sa uvádza
při smrti svojho 4-ročného syna Františka
(MZ fary sv. Martina). —• 28. apríla 1798
s manželkou Magdalénou kmotor pri krste
Alojza Juraja, syna Césara Kaitlera, měšťana
a pančuchárskeho majstra, a jeho manželky
Viktorie, rod. Auteszterovej (MP fary sv.
Martina).
Tirschitz (Thýrschitz, Thirschitz, Thier-
schiecz, Thürschitz), Ján Michal (Michal),
zlatník (Goldschmidt, bürgerl. Goldschmidt),
9. mája 1731 s Annou Katarinou Mordtovou
a s Annou Kunigundou Tyrschitzovou kmo-
tor pri krste Anny Kataríny, dcéry Ludovíta
Holhammera, mečiara, a jeho manželky
Anny Márie (MP fary sv. Martina). — 1734
obdržal podlá položky č. 99 za opravné práce
pre kostol —• mimo starého striebra, ktoré
sa mu přenechalo — 40 gr. (Kniha kostol-
ných účtov dómu sv. Martina, 1733— 1734,
s. 98, sign. EC 34), — 28. januára 1740 za-
stupoval pri krste Kláry Barbory, dcéry
Andrej a Peema a jeho manželky Justiny,
kmotra — cinára Jána Jakuba Peema (MP
fary sv. Martina). — 1743 dostal podlá po-
ložky č. 69 za opravné práce 10 zl. (Kniha
kostolných účtov dómu sv. Martina, 1743 —
1744, s. 42 — 43, sign. EC 39). — 1745 dostal
podlá položky č. 64 za opravu kadidla 1 zl.
(Kniha kostolných účtov dómu sv. Martina,
1745- 1746, s. 39, sign. EC 40).
Trisich (?), František, zlatník (aurifaber),
19. novembra 1774 sa uvádza. s manželkou

Uršulou pri krste Františka z Pauly, syna
puškára Františka Jenischa a jeho manželky
Anny (MP fary sv. Martina).
Tirtsch, Michal, zlatník a strieborník, 6.
apríla 1783 sa uvádza s manželkou Julianou
Teréziou pri smrti svojho synčeka Jána
Andreja (MZ ev. a. v. fary). — 7. novembra
1789 sa uvádza pri smrti svojej manželky,
42-ročnej Juliany Roziny (MZ ev. a. v. fary).
— 7. novembra 1789 sa uvádza taktiež pri
smrti svojej dcéry, 17-ročnej Judity Roziny
(MZ ev. a. v. fary).
Tischler, Andrej, murár (murarius), 6.
októbra 1740 vedno s tkáčom Gregorom
Fastom svedok pri sobáši murára Jána
Fleischhackera s Helenou, vdovou po mu-
rárovi Jánovi Riesterovi (MS fary sv. Mar-
tina).
Trär, Juraj, umělecký výrobca kožených
predmetov (Lederer-Kunst) z Frústeinu
(Frystein), 6. októbra 1737 sa sobáši s Annou
Alžbětou Mayrovou. Svedkovia: Jozef Nüster,
tesařsky pomocník, a Jakub Budi, záhradník
(MS fary sv. Martina).
Tsirnci (?) Ignác, maliar (pictor), 15.
septembra 1785 sa uvádza s manželkou
Katarinou pri krste svojej dcéry Kataríny.
Krstní rodičia: Ján Pavol Rendfurt, měšťan,
s manželkou Teréziou (MP fary sv. Martina).
Turcsányi (Turschanyi), Andrej, zlatník
(aurifaber, aurifaber civis), 14. októbra 1783
s manželkou Alžbětou kmotor pri krste
Alžběty, dcéry Ignáca Fetschera, maliara
karát, a jeho manželky Kataríny (MP fary
sv. Martina). — 20. júna 1785 s manželkou
Alžbětou kmotor pri krste Alojzie, dcéry
Ignáca Fetschera, výrobců karát, a jeho
manželky Kataríny (MP fary sv. Martina).
Tutner, Anton, kamenár (lapicida), 23.
marca 1773 sa uvádza s manželkou Zuzanou
pri krste svojho syna Jakuba. Krstní rodičia:
Karol Ott, obchodník s obilím (questor
frumenti), zastúpený svojím synom Jakubom
s manželkou Julianou (MP fary sv. Martina).
Vajdanovszky (Waidanovsky), Jozef, zlat-
ník (civis aurifaber, bürgerl. Goldschmied),
1748 obdržal za práce pre dóm sv. Martina
podlá položky č. 346 2 zl. 25 gr. (Kniha kos-
tolných účtov dómu sv. Martina, 1747 — 1748,
s. 137, sign. EC 41). — 23. septembra 1773
s manželkou Annou Máriou kmotor pri krste
Františka, syna krajčírskeho majstra Šimona
Kirnera a jeho manželky Anny Márie (MP
fary sv. Martina). — 2. decembra 1773
s manželkou Annou Máriou kmotor pri krste
Františka Xav., syna Jozefa Pelleta, měšťana
a brusiča mečov, a jeho manželky Anny
(MP fary sv. Martina). — 15. augusta 1775
vedno s manželkou Annou Máriou kmotor
pri krste Anny Márie, dcéry měšťana a kraj-
číra Simona Kirnera a jeho manželky Anny
Márie (MP fary sv. Martina). — 5. júla 1780
s manželkou Annou Máriou kmotor pri krste
Terézie Magdalény, dcéry Michala Weger-
mayra, měšťana a chirurga, a jeho manželky
Terézie. V zápise sa uvádza súčasne ako
,,aeditus Ecclesiae“ (MP fary sv. Martina).
— 24. apríla 1782 s manželkou Annou Máriou
kmotor pri krste Anny Márie, dcéry zlatníka
Krištofa Kauera a jeho manželky Antonie
(MP fary sv. Martina).
Voraus, Jakub, sochár (statuarius), 19.
januára 1738 sa vydává jeho dcéra Maria
Uršula za robotnika, vdovca Jána Holzera.
Svedkovia: Ján Nayl, lodník, a Jozef

Hoffmann, strážca (MS fary sv. Martina).
Wagner (Vágner), Jozef, maliar karát
(chartifoliarius, pictor foliorum, civis pieto-
rum foliorum confector, pictor chartifoliorum
lusoriorum), 17. júla 1773 s manželkou
Katarinou kmotor při krste Evy Kataríny,
dcéry robotnika Jozefa Schwarza a jeho
manželky Alžběty (MP fary sv. Martina). —
7. apríla 1774 sa uvádza s manželkou Kata-
rinou pri krste svojho syna Františka. Krstný
otec: František Grimmer, kaviarnik (MP
fary sv. Martina). — 25. decembra 1774
s manželkou Katarinou kmotor při krste
Jozefa Štefana, syna zámečníka Mateja
Launera a jeho manželky Zuzany (MP fary
sv. Martina). — 23. augusta 1776 sa uvádza
s manželkou Katarinou pri krste svojej dcéry
Kataríny. Krstná matka: Magdaléna, man-
želka kaviarnika Františka Hrimmera. J.
Wagner býval v tom čase na tzv. Neustifte
(MP fary sv. Martina). — 31. októbra 1777
sa uvádza s manželkou Katarinou pri krste
svojho syna Jozefa. Krstný otec: František
Hrimmer, měšťan a kaviarnik. J. Wagner
býval v tom čase na tzv. Neustifte (pri Vyd-
rici?) — (MP fary sv. Martina). — 25. no-
vembra 1780 sa uvádza s manželkou Kata-
rinou pri krste svojej dcéry Barbory. Krstní
rodičia: Ján Ecker, výrobca karát v Patrins-
thine (?), s manželkou Barborou (MP fary
sv. Martina).
Wahrer, Melichar, murár (murarius), 17.
novembra 1737 sa uvádza s manželkou Kata-
rinou pri krste svojej dcéry Alžběty. Krstní
rodičia: Ján Juraj Nidermann, murár a palier,
s manželkou Katarinou (MP fary sv. Martina).
Walterhann (Valterhann), Michal, maliar
a pozlacovač, roku 1784 ešte nebol mešťanom
(inaurator sed non civis, pictor). Krstný otec:
Ignác Hoff, zapisovatel’ vojenského súdu
(MP fary sv. Martina). — 11. decembra 1785
sa uvádza s manželkou Eleonorou pri krste
svojho syna Jozefa. Krstní rodičia: Jozef
Lorenz, starinár, s manželkou Klárou. M.
Valterhann býval v tom čase na Klariskej
ulici (MP fary sv. Martina).
Wederker (Widerker), Konrád, kamenár
z Devina (lapicida Deviný), 18. januára 1734
spolu s devínskym kamenárom Šimonom
Stanmasslerom svedok pri sobáši sochára
Melichara Wernera z.(?) s Annou Máriou
Ammerovou (MS fary sv. Martina). — 3. no-
vembra 1734 s manželkou Annou Máriou
kmotor pri krste Karola, syna Petra Grossa,
devínskeho obyvatefa, a jeho manželky
Márie (MP r. k. fary v Devine). — 7. marca
1735 s manželkou Máriou Annou kmotor
pri krste Gregora, syna Michala Passkovicza,
obyvatela v Dúbravke, a jeho manželky
Márie (MP r. k. fary v Devine). — 1. de-
cembra 1735 spolu s Margarétou Sponkovou
kmotor pri krste Evy, dcéry Mateja Pollo-
vieza a jeho manželky Anny (MP r. k. fary
v Devine).
Wegerth, Jozef, kamenársky pomocník
(ein Steinmetz Juvenis), 1. júla 1731 sa sobáši
s Annou Máriou Rigewitzovou. Svedkovia:
Jakub Fidler, kamenársky pomocník, a Anton
Ambeck, súkennícky pomocník (MS fary sv.
Martina).
Weininger (Weinninger), Juraj, maliar
a pozlacovač (pictor et inaurator, pictor),
12. júna 1784 sa uvádza s manželkou Jozefou
pri krste svojej dcéry Anny Márie. Krstná
matka: Mária Anna Schustrová, manželka

238
loading ...