Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 242
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0248
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Viera Luxová

K problématike íudovej tvorby a Piety z Hodruše

Znovuoživenie zaujmu o ludový přejav, ktorý
u nás v poslednom dcsatročí našiel výraz v rade
nových publikaci!, výstav, napokon i v systema-
tických sympóziách o insitnom umění, sprevádza,
pochopitelné, zintenzívnené zberateïstvo. V honbě
za ludovými pamiatkami, v ich urýchlenej kata-
logizaci! a triedení clochádza bez zázemia pevných
a ověřených umeleckohistorických kritérií i k pře-
hmatem v mieste dotyku produkcie ludového
a profesionálneho charakteru.
Na úseku plastickej tvorby vyžaduje nezvy-
čajnú obezřetnost přístupu predovšetkým obdobie
19. stör. V tom čase sa totiž prosadila a ustálila
akademická výučba adeptov sochařstva ako zá-
kladný předpoklad ich samostatnej tvořívej čin-
nosti a istá záruka kvality na rozdiel od nesko-
lených autorov. Na druhej strano došlo právo
v priebehu tohto storočia inšpiráciou na íormo-
vom tvarosloví predchádzajúcich epoch v období
historizmu k istému narušeniu dovteclajšoj logiky
vývoja. Z tohto aspektu sa v principe přiblížila
profesionálna tvorba do istej miery ludovému
umeniu s jeho necitlivostou k zastarávaniu formy
a samozřejmým preberaním fonnových ukazova-
telbv minulosti.
Pri narábaní s konkrétným materiálem stažujú
rozlíšenie a hodnotenio ojediněle zachované ukážky
z činnosti študentov akadémie, ktorí počas prázdni-
nového pobytu na Slovensku preborali rad naj-
róznejších úloh. Pri práci sa opierali — často na
základe priamej požiadavky objednávatelů
aj o předlohy zaužívané u rezbárov samoukov
a upřednostňovali u nás naj běžnější materiál
dřevo. Nemotornost a tým nepresvedčivost v zvlád-
nutí technických problémov, neraz anatomické
či kompozičně nedostatky dodávajú týmto prácam
po rokoch punc 1’udovosti.


1. J. Neuschl-Faragó, Pieta z Hodruše, polychrómox ané
dřevo, vznik v rokoch 1844—1853 (SNM Mart in)
loading ...