Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 70
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0166
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
70

dzajú ani evidentnější portrétny záujem. Tváře
zesnulých Thurzovcov hovoria například o sna-
he autora zachytit fyziognomické črty zobra-
zených, no v konečnom výsledku ide o vše-
obecná charakteristiku, ktorá necieli k psycho-
logicky nosnému výrazu. Případná věrnost
vonkajších znakov individui vyrastá preto viac
z platformy autorovho starostlivého popisu de-
tailov (například brnenia, vankúša) ako z por-
trétneho záujmu a má preto zakaždým ideali-
zujúci přízvuk.
Sochárske úsilie J. Weinharta vyvrcholilo
u nás viditelné v prvej tretine 17. storočia.
V priebehu štyridsiatych rokov prezrádzajú
kompozície už zjavný pokles modelačných kva-
lit, badatelný najmä pri figurálnych prvkoch
(anjel náhrobníka F. Höflingera). V tom čase

sochár ponechával zrejme realizáciu návrhov
stále častejšie svojmu spolupracovníkovi. Po
Weinhartovej smrti napokon převzal kamenár-
sku dielňu pravděpodobně niektorý z jeho sy-
nov.
Podlá doterajších poznatkov prináležal Wein-
hart k prúdu sochárov, prostredníctvom kte-
rých sa naše území e napájalo na umělecké sme-
rovanie dobových centier Európy. Výtvarné
patřil do radu tých autorov přelomového obdo-
bia, kterých tvorba sa vyznačovala spolužitím
tradičnějších a novších foriem. Remeselnou po-
hotovosťou, rozhladenosťou a schopnosťou rea-
govat i na nové štýlové podněty převýšil Wein-
hart pozoruhodné běžný priemer miestnej
kameňosochárskej produkcie ohdobia prvej po-
lovice 17. storočia.

Poznámky
1 DIVALD, K. : Weinhart János, egy 17. századbeli
kofaragó. Múvészet, 1909, s. 372—375.
2 ph. : Náhrobný reliéf Stanislava Thurzu v Levoči.
Vlastivědný časopis, 18, 1969, č. 3, s. 135.
3 DIVALD, K.: c. d., s. 373; AGGHÁZY, M. : A barokk
szobrászat Magyarországon. Budapest 1959, zv. 1, s. 28—
29 a i.
4 Tieto údaje vyplývajú zo záznamu o sochárovej
smrti (pozři pozn. 11). Pre torzovitosť matričných zá-
znamov z druhej polovice 16. storočia v Mnichove sa
dátum narodenia Jána Weinharta doteraz nepodařilo
upřesnit.
5 Údaje o živote A. Weinharta pozři: THIEME-BEC-
KER-Künstlerlexikon, zv. 25. Leipzig 1931, s. 294.
6 Za tuto informáciu ďakujeme dr. P. von Bomhar-
dovi z biskupského archívu v Mnichove. Podlá láska-
vého upozornenia dr. Stahledera z Městského archívu
v Mnichove sa A. Weinhart uvádza ešte v tzv. maliar-
skej majstrovskej knihe: Wilhelm Khinig, bildthauer,
Andreas Weinhartt, bildthauer, iss ssin forfarer gewöss,
1610. Podlá informácií dr. Stahledera sa v Mestskom
archíve v Mnichove o J. Weinhartovi nezachovali žiad-
ne dalšie písomnosti.
7 V súpise nehnutelností z roku 1613 (magistrát, s.
189 a n., Okresný archív v Levoči) sa Hans Weinhart
spomína ako majitel nehnutelností na Uhorskej ceste
(Ungarischer Weg).
8 Dom stál, „zwischen dem Rathaus und Grügen
Gertner (?)“. Kniha zmlúv a testamentov 1596—1659, s.
56, v Okresnom archíve, pobočke v Levoči.
9 Tamže, s. 56, uvádzajú sa podmienky výměny, do-

mov pod titulom „Haus Tausch zwischen Hanns Wein-
hart undt Hans Sechelschmidt (?) wie folgt“.
10 Rím.-kat. krstná matrika Spišských Vlachov z roku
1636—1704: 4. 8. 1640 krst dcery Kataríny, 1. 1. 1644 krst
dcéry Žofie. Rím.-kat. matrika zomretých z roku 1639—
1701: 7. 7. 1639 smrť dcéry Kataríny. Matriky sú v Štát-
nom oblastnom archíve v Levoči.
11 16. máji 1668 pol 21 Johannes Weinhart, der alte
Bildhauer, war bürtig von München aus Bayerland, ein
Päpstler Aet. 79 (matrika zomretých 1639—1701, Štátny
oblastný archív v Levoči).
12 Kniha murársko-kamenárskeho cechu 1630—1681
(Handt Werchs buech, Městský archív v Bratislavě, sign.
Ce 197) třetí odsek s. 61 : Anno 1657 den 10 January ist
Wolff und Christoff Seyfridt Rosspeundtner Heinrich
Weinhart von Wöllen-dorf als ein Bilthauer noch auf
3 Jahr zu dem Steinmetz hand werch versprochen wor-
den und ist meister Simon Cräner (?) und Wolff...
Steinmetz für . . . worden geht seine Zeit an Zu war-
ting 1656 und ist seine besoltung auf die 3 Jahr F. 45.
Za upozornenie na existenciu tejto knihy ďakujeme
dr. A. Spieszovi.
13 Kniha murársko-kamenárskeho cechu, 1. c. s. 65:
Anno 1659 am . . . Martii ist der Heinrich Weinhart ein
bildhauer welcher dem Wolff Rosspeundtner und dem
Christoff Seyfridt ist zu gesprochen worden. . . frey
gesagt von einen Steinmetz. Po právej straně listu je
uvedená kamenárska značka, ktorú publikoval už
ŠPIESZ, A. : Stavebné remeslá a ich cechová organi-
zácia na Slovensku za feudalizmu, Projekt 1978, č. 9—
10, s. 83-84.
loading ...