Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 77
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0173
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
77


2. Emblém s pohl’adom na Komárno. Mědirytina a lept Matthaeusa Meriana podïa G. a J. Hoefnagla. Z knihy:
D. Meissner — E. Kieser: Sciographia cosmica. Norimberk 1631. Foto F. Hideg

mus vrcholnej renesancie. Vplyv subjektu na
umeleckú tvorbu spósobil vznik širokej škály
poňatia od vonkajšieho artizmu až po pálčivý
najvnútornejší zážitok. Publicistika v 16. storo-
čí bola novum: slúžila ako prostriedok doro-
zumenia so širokými vrstvami, ako nástroj vy-
tvárania verejnej mienky. Hlavné dóvody vzni-
ku kníhtlačiarstva spočívali v oblasti spoločen-
skej a politickej. Vydávanie knih pomohlo
intelektuálnej revolúcii v 17. storočí. Humaniz-
mus a renesančně ideály dali impulz k didak-
ticko-reflexívnej, aforistickej a epigramatickej
poézii, která stvárňovala myšlienky z aspektu
laickej morálky alebo moralizovania. Vznikali
knihy dobrej výchovy s textovými a obrazový-
mi emblémami, ktoré si od polovice 16. storočia
razili cestu celým humanistickým světem.

Ján Sambucus (1531 Trnava — 1584 Viedeň),
jeden z najváčších humanistův stredouerópskej
oblasti, u nás takmer neznámy, bol vydavatelem
antických spisov, historiografom cisára Maxi-
miliána II. a zberatelom vo Viedni. Vlastnil asi
600 latinských a gréckych rukopisov a inklino-
val k francúzskym a talianskym humanistom.
Zanechal dielo, ktoré podstatné přispělo k ší-
reniu humanistickej vzdělanosti v strednej Eu-
rope.6 Roku 1564 v Plantinovej oficíne v Ant-
verpách vydal svoje Emblemata s vlastným
výkladom pojmu emblém. Emblemata sú zbier-
kou alegorických obrázkov s veršovaným ko-
mentárom o mravoch, či prírode a čerpajú z an-
tických mýtov. Majstrovstvo emblému u Sam-
buca spočívá v umění povedať tieto všeobecne
platné pravdy stručné, vtipné a novým spóso-
loading ...