Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1885

Page: 43
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1885/0032
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
43

ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΕΞ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

44

που της εργασίας καί έκ της κατά τά νώτα μεγά-
λης οπής, ήτις έχρησίμευε προς προσάρτησιν αύ-
τοΰ τω τυμπάνω του αετώματος. Συμφώνως δε τω
τόπω της ευρέσεως ίστατο μάλλον εν τω δυτικώ ή
έν τω άνατολικώ άετώματι, δ έστιν άπετέλει μέρος
της έν τω δυτικώ άετώματι εϊκονιζομένης Άμαζο-
νομαχίας. Ή στάσις αύτοΟ, διακρινόμενη δια της
ύπερτάτης άνυψώσεως του κάτω τε και τοΟ άνω
άκρου τοΟ άριστεροΟ μέρους του σώματος, εϊνε βι-
αιοτάτη δεικνύουσα δτι ισχυρότατη δρασις και πά-
θος έπεκράτει έν τή παριστωμένη μάχη - τοιαύτας
βιαίας και δρμητικάς κινήσεις δεικνύουσι και τά εύ-
ρεΟέντα τεμάχια. Το γνώρισμα δέ τοΟτο άνάγεί
ή μας εις τήν έν τω ναω του Απόλλωνος έν Φιγα-
λία Άμαζονομαχίαν και μάλιστα εις τήν έν τω
Μαυσωλείω της ΆλικαρνασσοΟ.

Κεφαλή Άμαζόνος (άρ. 2) άποκεκρουσμένον
έχουσα τό' δεξιόν πρόσωπον και εντελώς έφθαρμέ-
νην τήν δλην έπιφάνειαν.Ή κεφαλή αΰτη εϊνε τών
πρώτων έν τω ίερώ γενομένων ευρημάτων (ϊδ. Αθή-
ναιον τομ. α'. σελ. 549, άρ. 2 και Άρχ. Έφτ)-
μερ. 1884 σελ. 57, άρ. 12) και ευρέθη έντετει-
χισμένη έν τφ μεταξύ της θόλου τοΟ Πολυκλείτου
και της δυτικής τοΟ ναου του ΆσκληπιοΟ πλευ-
ράς μεταγενεστέρω τοίχω, έν ω και άλλα, έκ τών
άετωμάτων τοΟ ναου προερχόμενα, πλαστικά εύ-
ρήματα έγένοντο (1). Έχει δέ μεγάλην ομοιότητα
προς τήν παρά τήν δυτικήν του ναοΟ πλευράν εϋ-
ρεθείσαν κεφαλήν Άμαζόνος ( Αρχ. Έφημ. 1884,
Πίν. 4 άρ. 1), ως προς το μέγεθος, τήν έργασίαν,
τάς μορφάς, και μάλιστα ώς προς τήν διάθεσιν της
κόμης, έξ οδ φαίνεται, δτι καί αΰτη πιθανώς εϊνε
κεφαλή Άμα'ζόνος. Απέβλεπε δέ προς τά άνω άνα-
τεταμένον έχουσα τό βλέμμα καί λύπην εκφρά-
ζουσα έπί ταίς πληγαϊς αυτής ή βοήθειαν παρά τοΟ
πολεμίου αιτουμένη.

Πλήν τών εύρημάτων τούτων ύπάρχουσιν ετι
πολλά μικρά τεμάχια, άτινα θέλω έξετάσει καί πε-
ριγράψει προσεχώς, ό'τε καί αύθις θέλω πραγμα-
τευθή, δριστικώς πλέον, περί τών έν τοις άετώ-
μασι τοΟ ναοΟ άγαλμάτων. θέλω δέ πράξει τοΟτο
ορμώμενος έκ μεγάλης επιγραφής έκ τών πρώτων

(1) "Ιδε τό ανωτέρω μνημονευθέν εντϊ) Έφημερίδι ταύτη άρθρον μου.

χ_ρόνων της Δ'. έκατονταετηρίδος προερχομένης, έν
ή εϊνε άναγεγραμμέναι αί δαπάναι της οικοδομής
του ναου τοΟ Ασκληπιού. Τά έκ της έπιγραφής
ταύτης πορίσματα καί αί έν αύτη ειδήσεις εϊνε ίκα-
νώς σπουδάΓαι διά τό προκείμενον ζήτημα καί πε-
ρίεργοι.

Β'. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

Νοτιανατολικώς τοΟ ναοΟ του ΆσκληπιοΟ απε-
καλύφθη μικρός πρόστυλος δωρικός ναός, ό ναός
της Αρτέμιδος. Εν τω χώρω δέ τω μεταξύ τοΟ
ναοΟ τούτου καί τοΟ ναοΟ τοΟ ΆσκληπιοΟ άπεκα-
λύφθη μέγα τετραγωνικάν άρχαϊ'ον οικοδόμημα,
δπερ κατά τον μεσαιώνα έχρησίμευσε, φαίνεται, ώς
κατοικία- έπειδή δμως οί τοίχοι αύτοΟ ήσαν ασθε-
νείς καί ί'σως ετοιμόρροποι, ϊσχυροποιήθησαν τότε
δΐ' ετέρου έξωτερικου τοίχου, κτισθέντος έξ άρ-
χαίου ύλικοΟ καί μάλιστα έξ άγαλμάτων καί έπι-
γραφών. Έν τή παρά τον ναον της Αρτέμιδος με-
σημβρινή του τοίχου τούτου πλευρό* ήσαν έντετει-
χισμένα τά έξης άγάλματα :

Νίκη { Άρ. 3, 3α καί 3β) γυμνούς έχουσα τούς
πόδας καί φέρουσα τον καλούμενον σχιστόν χιτώνα,
δστις έπί μόνου τοΟ άριστεροΟ ώμου πόρπη συνε-
χόμενος καταλείπει γυμνόν το οεξιον μέρος τοΰ
στήθους καί άναπεταννύμενος ύπο τοΰ άνεμου άπο-
γυμνόνει όλόκληρον τό οεξιον κάτω άκρον. Έπί
έκατέρου τών ώμων υπάρχει οπή, ήτις έχρησίμευε
προς προσάρτησιν τών χαλκών, ώς φαίνεται, πτε-
ρύγων" ετέρα οπή ύπάρχει όπισθεν, κάτωθεν τοΟ
αΰχένος, ήτις θά έχρησίμευε προς τήν διά σιδήρου
συγκράτησιν καί συνένωσιν τών δύο πτερύγων (1)"
καί έπί της κορυφής του κρανίου ύπάρχει οπή, ήτις
θά έχρησίμευε προς προσάρτησιν πράγματος τίνος
χρησιμεύοντος προς κόσμησιν της κόμης. Ή κε-
φαλή άποκεκομμένη ούσα προσηρμόσθη άκριβώς.

Ή Νίκη αΰτη εϊκονίζετο ιπταμένη, έν τή στιγμή
έκείνη, καθ' ήν κατέρχεται έπί τοΟ εδάφους" καί
διά τούτο τό άνω μέρος του σώματος εϊνε προς τά

(1) Πάντως ομως δεν πρε'πει να νομίση τις οτι αύται έχρησίμευον
Ίσως προς προσάρτησιν τοΰ αγάλματος τοίχω τινί, διο'τι προς τοιού-
τον σκοπόν και μικρά εϊνε και έν άκαταλλήλω θέσει κείται.
loading ...