Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1885

Page: 161
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1885/0106
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΤΤΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

Έν τώ παρενθέτω πίνακι αποδίδονται πανομοιο-
τύπως και εις το ήμισυ του ο εχουσιν ύψους κάί
πλάτους τρεις ενεπίγραφοι λίθοι.

Ο πρώτος, ό επί δεξιά τω όρώντι άνωτάτω τε-
θείς ύπ' αρ. 1 είναι τμ.ήμα στήλης Πεντελησίας,
πάχους 0,14, εΰρεθέν έν μηνί Άπριλίω τοΐί 1884
εν τινι ιδιωτική οικία πρός βορραν της Αττάλου
στοάς, άγορασθείση χάριν των ανασκαφών. Από-
κειται δε παρά τή Γενική εφορία των αρχαιοτήτων.

ΔιεσώΟη έν αύτώ μέρος μικρόν της στήλης έκεί-
νης ή των στηλών, έφ' ων ποτε. άνεγράφησαν τά
δημιόπρατα των έν ετει 415 προ Χρ. καταδικα-
σΟέντων Έρμοκοπιδών, ών στηλών τεμ,ά/ια τέσ-
σαρα, δημοσιευθέντα προ έτών τινών έν διαφόροις
περιοδικούς, ίδε συνηγμένα έν 0. Ι. Α. I, άρ. 274-
277 (πρβλ. και δαρρίβηι. νοί. IV, Γαβο. I, ρ. 35),
εν δε πέμπτον εξεδόθη ύπ' έμοΟ έν Αθηναίου τόμω
ζ'. σελ. 205 κ.έξ. συμπεριελήφθη δε καϊ τοΟτο
συν τοις άλλοις έν τω εύχρήστω βιβλίω του Υν.ϋίΙ-
Ιβη1)βΓ§βΓ, τω έπιγεγραμμένω δγΐΐο^β ϊηβΟΓίρΙϊο-
ηαιΐ) §Γ880&Γαπι έν σελ. 72-77.

Τό παρόν έκτον τεμάχιον, περιέργως πάνυ, κατά
τάς ολίγας ας παρέχει φράσεις πρός ουδέν των προ-
δημοσιευθέντων έντε)νώς ομοιάζει. Λέγει αυτό

ΔΔΙ-Ι- Χ Χ Η ... .

κ)ε<ράλαιον
Ι)πόνια Δ . . . .
σύμπαν κε(φάλαιον
δ ' Άχσ[χ]ιόχο Σκ(αρ.βονίδο

Η

εχει δηλ. οχι,ώς έν τοις άλλοις τεμαχίοις άναγι-
νώσκομεν σύν εττονίοιο,, άλλά έπόνυα' οχ ι κεφά-
Λαιον σύμπαν, άλλά σϊψ;τα}· κεφάίαιον' οχι
^Χ^'ίΧ0 Τ° Ά2χι6νάόο Σκαμβονίόο, άλλά ^4^-
οΐο^ο Σκαμβονίόο. Οί παλαιοί Έλληνες δεν ήσαν,
ώς φαίνεται, ακριβείς τηρηταί τυπικών φράσεων,

ΕΨΗ.ΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1885.

όπως οί "Ρωμαίοι, έξ οδ ιδιώματος αύτών καταν-
τώσι δυσερμηνευτότερα πολλά έγγραφα των δσα.
κολοβά εις ημάς περιήλθαν. Έν τούτω τω τεμα^ίω
παρατηρηθήτω και το έσφαλμένως περιττευον δεύ-
τερον χί έν τω ονόματι τοΰ Άξιόχου. Του άνδρός
τούτου (εξαδέλφου του πάνυ Άλκιβιάδου] ώς μη-
νυθέντος δτι έποίει μυστήρια τότε, μνημονεύει ό
Ανδοκίδης έν τω περί των μυστηρίων λόγω § 16,
καθώς μνημονεύει και τών άλλων, δσους έως τώρα
άνέδειξαν άναγεγραμμένους οί άνωτέρω εΐρημένοι
πέντε λίθοι.

Επειδή δε το τεμά-/ιον τούτο δεν δύναμαι εις
ουδέν τών προεκδεοομένων νά προσκολλήσω,οΰτε τι
άλλο έξηγητικόν περί αΰτοΟ φαίνεται άναγκαί'ον νά
ρηθή μετά τά παρά τών προτέρων έκδοτών τών
ομοίων λίθων είρημένα, θέλω έδώ νά έξενέγκω
μίαν μου είκασίαν περί μιας φράσεως, ήτις άνα-
γνωσθεΐσα τρίς έν τοϊς προεκδεδομένοις λίθοις δεν
έξηγήθη , καθ' ό'σον ήξεύρω , έως τώρα παρ' ού-
δενός. Είναι αύτη' των ~ερί αμφότερα. Εικάζω
λοιπόν, δτι προηγουμένη αύ'τη ονομάτων κυρίων
κατά γενικήν πτώσιν τών καταδικασθέντων άν-
δρών, ών έπράθη ή ουσία, σημαίνει τούς περί
αμφότερα, την τε περικοπήν δηλ. τών Ερμών και
τήν ποίησιν τών μυστηρίων, έξαμαρτόντας (ή, όπερ
ολιγώτερον αρμόζει συντακτικώς, μηνυθέντας ή
καταγνωσθέντας). Και δ Θουκυδίδης έν τή 7' ξυγ-
γραφή και ό Ανδοκίδης έν τω περί τών μυστηρίων
λόγω πλεονάκις και ακριβώς διαστέλλου'σι τά δύο
εγκλήματα και τούς δράστας αύτών' άν και ομο-
λογώ, δτι τήν λέξιν αμφότερα ζητήσας δεν εύρον
παρ' αύτοΐς, ένθα περί τούτων άφηγοΰνται, ού'τε δε
παρά Διοδώρω (βιβλ. ιγ . 2. 5.) ή τω Πλουτάρχω
(έν βίω Άλκιβιάδου 19-22). Άλλ'δμως εστω μοι
αύτη ή εικασία ένταΰθα άναγεγραμμένη. "Ισως, και
άν άτυχήση, παρακεντήση άλλον τινά εις ζήτησιν
και ευρεσιν καλλίονος ερμηνείας.

Παρεμβληθήτω ώδε έξυλογραφημένον και τό

11
loading ...