Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1885

Page: 157
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1885/0103
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
157

επιγραφαι εκ μεγαριδοσ

158

Μέγα βάθρον άπλοΟν, ααρμάρου λευχοΟ, πλ.
1.18, ΰψ. 0.41, πάχ. 0.75, φέρον έπι της άνω
επιφανείας τετράγωνον κοιλότητα και έτέραν έ'χου-
σαν σχήμα —οοος ανθρωπίνου εις έφαρμογήν του
έπ αύτοΟ άγάλματος. Ευρέθη μεταξύ των πλα-
τέων αναθηματικών μνηαείων και της μεγά7^ης
τοξοειδοϋς βάσεως.

Ως έσημειώθη ιδία περί του μνημείου Λεντίον
(Άρχ. Έφημ. 488ο σελ. 104), παρατηρείται και
ένταυθα οτι δεν εινε πάντες οί στίχοι έπι του αύτοΰ
επιπέδου κεχαραγμένοι, άλλ' έ'νιοι αύτών επί βα-
'θύτερον γεγλυμμένου χώρου, άποξεσθείσης,ώς φαί-
νεται, επιγραφής προγενεστέρας. "Τψος δ εχουσι τα
γράμματα των μεν τεσσάρων πρώτων στίχων
0.02ο, τοΟ δέ ψηφίσματος σχεδόν 0.01 και του
τεχνίτου 0.015-0.02.

Ο παρών Φούφιος εϊνε, φαίνεται, ό έπι Καίσα-
ρος μέρος της Ελλάδος ύποτάξας.

Της αναθέσεως γράμματα τινα, ώς και έν τφ
κειμένω δηλουται, έλλείπουσιν. Έν δέ τω ψηφί-
σματι (στίχ. 2) μεταξύ των συλλαβών τε και'ΛβΑ
της λέξεως άοαζεΛεΐ παρεμπίπτει έζηλειμμένων δύο
γραμμάτων χώρος περιττός' τοΟτ' αυτό δ' έγένετο
και κατωτέρω (στίχ. 5) έν τη λέξει ίσοτείεοαν με-
ταξύ του αύτοΟ τδ και Χει.

Περί δέ του τεχ^νίτου Σιμάλου, ώς και περί των
λοιπών έν Άμφιαρείω άπαντώντων ονομάτων τε-
χνιτών, πραγματεύεται τό άρτιφανές άξιόλογον
σύγγραμμα του Ε:ϊι. ί-δνν^, ΙηκοΙιπίΊβη £ΐ·ίβοΗ.
Βϊ1(]|)3υβρ.

Β. I. Λεοχαρδος.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

Έπι στήλης μικρας, λίθου στακτόχ_ρου, φερού-
σης άέτωμα, γράμμασι των καλών χρόνων"

Φίλιννα

Πρασίωνος

θυγάτηρ

•ύπό τήν έπιγραφήν , γυνή άνάγλυπτος, καθημένη
επί έδρας καί προς τά δεξιά βλέπουσα. Έργον άτε-
■χνον καί πενιχρόν έκ των διά τους πολλούς έν τοις
ίργαστηρίοις έτοιμων.

Ή στήλη αύτη ευρέθη προ τεσσάρων περίπου
•έτών έν Κάζγι, ύπό τήν Άκρόπολιν των ΈΛευθε-
ρων , ακριβώς έν ή* θέσει ωκοδόμηται νυν ό νέος
ξενών Μελετίου Μιχαλάκη , παρά τον στρατώνα.
Περί δέ τήν θέσιν ταύτην άνεσκάφησαν από έτών
πολλοί τάφοι,συνήθως Οπό τεσσάρων άκατεργάστων
λιθίνων πλακών περιπεφραγμ.ένοι καί μικρά καί ευ-
τελή κτερίσματα περιέχοντες. Ένωκοδόμηται δέ
νΟν ή στήλη έν τω άνατολικώ τοίχω του έν Μάν-
α τοΟ δήμου Έλευσίνος νεόκτιστου έργαστηρίου
τοΟ ξενοδόχου, κατά τήν έπί της όδοΰ της εις Θή-
βας άγούσης γωνίαν.

Έν Μεγάροος' εξω της οικίας Κωνσταντίνου

Κίκκη, ύπό τον δημοτικόν στρατώνα της χωροφυ-
λακής πράς ΝΔ., άνεκαλύφθη κατά Ίούλιον 1885
ύπό τού" οϊκοδεσπότου, σκάπτοντος, φρέαρ άρχαϊον
ύδατος ποσίμου, διά πώρου λίθου κανονικώς έκτι-
σμένον , μετά στομίου επιθέτου , στενοτέρου μεν
κατά τό χείλος, προβάδην δ' άνοιγομένου πρός τά
κάτω μέχρι του πλάτους τοΟ φρέατος. Είναι δέ τό
στόμιον λελαξευμένονέπί λευκοϋ τετραγώνου λίθου,
προδήλως εις άλλο τι χ_ρησιμεύσαντος έν άρχαιοτέ-
ροις ετι χ_ρόνοις, ώς δείκνυσι καί ή ύπέρ τό χείλος
αύτοΰ έπιγραφή.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Η Ρ Ε Α

Ο (στόν.ιον)

Εν τοίς αύτοϊς δέ χώμασιν εύρέθη καί λεπτόν
θραύσμα λευκοΟ λίθου ένεπιγράφου περιέχ_ον τά
λείψανα πέντε στίχων ωδε'

Η Σ Ρ Α I
ΔΑΛΙΟΥΚΕΛΕΥ
ΚΥΚΛΗΜΑΟΗ
ΑΙΡΕΙΜΠΡΟΣΕΙΠ
ΕΥΤΥΧΩΜΠΑΜ
loading ...