Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1885

Page: 183
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1885/0117
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
183

στμμικτα

184

τρίτην ζώνην,οιν παρατηρείται δηλ. έν αύτώ(καθό-
σον αί σωζόμεναι κεφαλαί διακρίνονται) ή τάσις
εκείνη της οι' υπερβολής δηλώσεως μερών τινών
τοΟ προσώπου" έπειτα (και ή διαφορά αύτη είναι ή
μάλλον λόγου αξία)οέν κοσμείται δια στιγμών μόνον
κατά τάς ταινίας τάς κατά τά άκρα, αλλά καθ'ό-
λον αυτού το σώ^α, οΰτως ειπείν, και το περιεργό-
τερον, του τε λέοντος (του έν τή δευτέρα ζώνη ει-
κονιζόμενου) και τών ανθρωπίνων κεφαλών το περί-
γραμμα άποτελουσι τοιαΰται στιγμαί και κατά
τοΟτο το ήμέτερον χρυσοΰν έλασμα δεικνύει ψηλα-
φητήν όντως ομοιότητα πρός τίνα θραύσματα αγ-
γείων έν Τίρυνθι κατά τάς άνασκαφάς του λήξαν-
τος έτους ευρεθέντα, έν οΐς έπίσης το πλείστον τών
είκονιζομένων ζώων ή άνΟρώπων διά τοιούτων στιγ-
μών περιγράφεται (1). Δεν εξετάζω νυν αν ό τρόπος
οδτος της διά στιγμών διακοσμήσεως προήλθεν έν
τή μεταλλουργική έκ πραγματικής ανάγκης (καθό-
σον δηλ. αί στιγμαί έκείναι ήσάν ποτε πραγματικά!
όπαι πρός είσδοχήν ήλων) ή έχει άλλαχοΟ τήν πη-
γήν του' βέβαιον όμως ύπολαμβάνω ότι οί αρχαίοι
εκείνοι αγγειογράφοι και άλλα εξ αύτής (της μεταλ-
λουργικής) παραλαβόντες παρέλαβον και τούτο χω-

ρίς πολύ νά σκεφθώσιν άν ήρμοζεν ή όχι εις τήν·
τέχνην των.·

Και ταύτα μέν τοιαΟτα. "Οτι οέ τά ημέτερα έλά-
σματα προωρισμένα ήσαν νά προσηλώνται και κα-
λύπτωσιν ύλην ήττον πολύτιμον θεωρώ ως βέβαιον.
Και δύνανται μέν αί και νυν όρώμεναι κατά τάς
πρός τά άκρα των ταινίας όπαί νά μή έποιήθησαν
πάσαι έξ άρχης πρός τινα σκοπόν , άλλά τίνες έξ
αύτών νάώσιν αποτέλεσμα τυχαίον του χρόνου" ού-
δέν ήττον όμως και κατ' αύτάς τάς άκροτάτας
στιγμοφύρονς ταινίας ήτοι τά κράσπεδα των, ού-
τως ειπείν, δυνατόν νά εφερ,ον τοιαύτας έξεπίτη'δες
όπάς και τήν γνώμην μου ταύτην υποστηρίζει τε-
μάχιον άλλο χ_ρυσοΟν έλάσματος εύρεθέν (1) κατά
τό παρόν έ'τος έν τή ανασκαφή της έπιχώσεως του·
πρός ανατολάς μέρους του δαπέδου τοΟ ΣηκοΟ, ο>>
ή άκροτάτη ταινία κοσμουμένη ωσαύτως διά τών
συνήθων στιγμών φέρει κατά διαστήματα και όπάς,
περί ων δεν δύναται νά ύπαρξη άμφιβολία ότι έξ"
αρχής έποιήθησαν τοιαΰται πρός τινα ώρισμένον
σκοπόν.

Έν Έλευσΐνι τη 8 Ιουλίου 1885

Δ. Φίλιος

Σ ΥΜΜΙΚΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΙΝΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Αθηναίου τόμ. γ' (1875) σελ. 687 έπ.
0θΚΡΒ8 ίΝδΟβΙΙ'Τ. Αττιοακβμ II. I. άρ. 578.

Ψή φ ι σμ α Μνρρ' ινον σίων.

Στίχος 27.....εάν δέ ά<ρ9), όφειλέτω. δραχαάς

εάν ΟΕΤ.....

Στίχος 28. ει άργύριον δανείζειν' τους ιερέας.....

νομίζω συμπληρωτέον ούτω"

Στίχος 27.........δραχμάξ· έαν δέ τινι δέ-

Στίχος 28. ει.......

εύοδουμένης της έννοιας" «εάν δέ τινι δέη άργύ-

(1) Έν οΰδενι άλλω κγγείω δέν ϊχω παρατηρήσει εγώ την έν λο'γω
διά στιγμών πιριγραφήν τών απεικονιζόμενων ζυίων η ανθρώπων.

ριον δανείζειν τους ιερέας, κλπ. » — εάν δεήση νά.
δανείσωσιν εί'ς τινα άργύριον οί ιερείς. Η άντικα-
τάστασις του Ο διά του Δ έν τώ ΟΕΤ είνε μία
τών πολλών άπαραιτήτων διορθώσεων έν τώ σφό-
δρα ήμελημένω έργω τοΟ άγροίκου χαράκτου της
επιγραφής.

Στίχος 32. ύ-οκείσθω τω θεω,οΰ άν εί ίερειαψ.ένος..

τη....... . .. >

Στίβος 33. ει.

(1) Τό τεμάχιον είναι σμικρόν και δέν σώζει ειμή τά συνηΌη ελι-
κοειδή κοσμήματα.Έν τώ αΰτώ το'πιρ, ή'τοι έν τη έπιχώσει τοϋ* άνατο-
τολικοϋ με'ρους του δαπέδου του Σηκοϋ, και έν στρυίματι -/χώματος
ζωηρά οέροντος τά ί'χνη πυρός υποδεικνύοντος τήν ΰ'παρξιν βωμοΰ τί-
νος πιθανώς έκεΐ έν παλαιοτε'ροις χρο'νοις ευρέθησαν και άλλα όμοιων
χρυσών ελασμάτων τεμάχια, άλλ'έν ούδενι τούτων κατώρθωσα νά δια-
κρίνω τυπία ζώων η άνΟριόπων. Τά κοσμήματα έπαναλαμβάνονται τά
αυτά πανταχού.
loading ...