Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1885

Page: 255
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1885/0162
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
255

ΚΥΛΙΞ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ

256

τις των παραστάσεων προς τήν θεότητα ήτις έλα- μορφών προς τήν ποίησιν όλογλύφων αγαλμάτων,
τρεύετο εν τώίερώ όπερ αύται έκόσμουν, εκ δε τοΰ Έκ δε των ένιαΟθα έςετασθέντων έναετίων άνα-

περιεχομένου αυτών ν' αποδεχτή π. χ. ένταΰθα γλυφών μανθάνομεν κατά πρώτον, τίνα στάδια εμελ-

ΰπαρξιν ίεροΟ του Ηρακλέους.Μόνον συν τη κατε- λε νά διατρέξη ή αττική τέχνη πριν ή φθάση εις

ργασία τοΰ μαρμάρου άνεπτύχθη τό πρώτον ή κυ- τήν τελειότητα έκείνην περί ής ή'δη τα αρχαιότατα

ρίως αρχιτεκτονική γλυπτική , δτε καί, χάριν της μέχρι τοΰδε γνωστά έκ μαρμάρου γλυπτά εργα μαρ-

διακοσμήσεως τών αετωμάτων τών ναών,έχώρησεν τυροΰσι.

ή τέχνη άπά της δΓ ανάγλυφων παραστάσεως τών Κ. Ρυιιοου).

ΚΥΛΙΞ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ

(Πίναξ 7).

Εις ούδέν άλλο ή τήν έργασίαν αποβλέποντες νίαν εύδαιμονίαν νομίζοντες καί περί τοΰ θανάτου

άπεικονίσαμεν τήν κύλικα ταύτη ν, άξιόλογον διά άναλόγως σκέπτονται. Δεν κρύπτουσιν έν μικροΓς

τήν έπιμέλειαν καί άκρίβειαν της τέχνης παρά- τάφοις τούς νεκρούς, άλλ οίκοδομοΰσιν αύτοΐς κατά

δείγμα του άγγειογραφικοΟ κορινθιακού έργαστη- λόγον της λατρείας της ύλης ήν έν τφ βίω έπιδει-

ρίου. Σπουδαί περί τινα τών αγγείων τοΟ έργαστη- κνύουσιν οικήματα μάλλον ή τάφους κομψά καί

ρίου τούτου ιδία έγένοντο ουκ ολίγαι, πραγματεία ευρέα, διεσκευασμένα παντί τω προς τρυφήν καί ρα-

τις ό'μως καθολική, χαρακτηρί'ζουσα καί αύτό καθ' στώνην τήν έν τφ βίω χ_ρησίυ.ω, καί επιτήδεια προς

εαυτό τό έργαστήριον καί τήν ροπήν ήν έ'σχε πράς διάσωσιν τούτων. Ουδαμώς άρα θαυμαστόν ό'τι τά

τήν άλλην άρχαϊκήν άγγειογραφίαν σαφώς όρί- μέγιστα καί πολυτελέστατα τών άγγείων καί τοΰ Κο-

ζουσα, έλλείπει έ'τι. Καίτοι τοιαύτη σπουδή πλεί- ρινθιακοΰ εργαστηρίου έκ τούτων τών τάφων προέρ-

στου λόγου αξία θά ήτο. Ήμεϊς άφορμήν έκ της λαμ- χ_ονται. Έπιθυμών νά χ_αράςω άμυδράν τινα εικόνα

πρας ταύτης κύλικος λαμβάνοντες, μικρά τινα καί του χαρακτήρος τών παραστάσεων του εργαστηρίου

γενικώτατα χάριν τών παρ' ήμΐ'ν μάλλον περί τοΰ τούτου θά μνημονεύσω κατ' είδος μάλλον ή κατά

τρόπου μόνον καί το.Ο χ_αρακτήρος τών παραστά- ακριβώς χρον.ολογικήν τάξιν τών γνωστοτέρων καί

σεων τών αγγείων τούτων θά γράψωμεν. έπισημοτέρων αγγείων , αρχόμενος από τούτων

Γνωστόν εινε ό'τι τών έκ τοΰ ΚορινθιακοΟ έργα- άτινα ύπόθεσιν τά εργα τοΰ Ηρακλέους έ'χουσι.Τών

στηρίου αγγείων τών εχόντων μυθολογικήν τινα ή κορινθιακών άγγείων έν τών αρχαιοτάτων εινε και

άλ7^ως ανθρώπων παράστασιν μικρά τινα μόνον έν ή έν Βερολίνω μικρά εκείνη λήκυθος ή άπεικονισ-

αύτή ταύτη τή Ελλάδι (Κορίνθω,"Αργεί,Κλεωναϊς, θεΐσα έν τή αρχαιολογική έφημερίδι τοΟ Βερολίνου

Αΐγίνη κ.άλ.) ευρέθησαν,τά δέ πλείστα καί μέγιστα (πίν. 10 σελ. 154). Ηρακλής κατά τών Κενταύ-

έκ τών Τυρρηνικών τάφων προέρχονται. Ό αύτός ρων τοξεύων εινε ή ύπόθεσις της επί τοΟ αγγείου

λόγος εινε καί περί άλλων άρχ_α'ικών άγγειογραοικών τούτου παραστάσεως. Τά έργον τούτο τοΟ Ήρα-

έργαστηρίων μάλιστα δέ τοΰ Χαλκιδικοΰ κάλου- κλέους ύπήρξεν δχι μόνον τών αγγειογράφων άλλά

μένου. Τούτου δ'αιτία ούδέν άλλο ίσως εινε ή δτι καί της άλλης τέχνης της αρχαιότατης μάλιστα·

οιάφορον έκάτερος τών δύο τούτων λαών γνώμην συχνοτάτη ύπόθεσις. Έργα της πηλοπλαστικής

περί θανάτου έκ τούτου δέ καί διάφορον τρόπον κα- τέχνης μετά προστύπων μορφών άτινα άλλως άρ-

τασκευης τάφων είχε. Οί Τυρρηνοί οί έν τω βίω χαιοτάτους τύπους κατά παράδοσιν διέσωσαν δει-

τήν ύλην λατρεύοντες καί τήν ραστώνην καί άφθο- κνύουσι παραστάσεις Κενταύρων μετά κλάδων δέν-
loading ...