Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Hrsg.]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 51,5.2003(2004)

DOI Artikel: DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27406#0009
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
ARTYKUŁY

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
Tom LI, zeszyt 4 - 2003

BOŻENA IWASZKIEWICZ-WRONIKOWSKA

PÓŁ WIEKU KATEDRY HISTORII SZTUKI STAROŻYTNEJ
I WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ
W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM

Początki Katedry Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej
sięgają pierwszych lat istnienia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Zakładu Historii Sztuki. W dniu 9 września 1950 roku Komisja Wydziału
Nauk Humanistycznych KUL postanowiła: „Mając na celu podniesienie po-
ziomu nauczania w grupie historii sztuki, oraz dalsze zbliżenie do zakresu
studiów w tej dziedzinie na innych uczelniach R.P., Komisja uchwala zwrócić
się do Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z wnioskiem o utworzenie ka-
tedry sztuki antycznej i archeologii klasycznej”* 1. Wniosek Komisji został
przyjęty, a decyzję Rady Wydziału zaakceptował Senat Uczelni. Profesor
Piotr Bohdziewicz, który kierował wówczas Zakładem Historii Sztuki, mógł
więc zwrócić się w imieniu władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do
Rajmunda Gostkowskiego (1885-1966)2, wcześniej profesora archeologii kla-
sycznej uniwersytetów wileńskiego i łódzkiego, autora wielu publikacji na
temat starożytności3, z propozycją objęcia nowo utworzonej katedry. Profesor

Dr hab. BOŻENA Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL - kierownik Katedry Historii
Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL; adres do korespondencji: Katedra Historii
Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL, Lublin, Al. Racławickie 14.

1 Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Protokół posiedzenia
Komisji Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w sprawie utworzenia katedry sztuki antycznej
i archeologii klasycznej (dalej: AU KUL); WNH V.1.5.1. Tworzenie i obsada katedr.

2 Zob. A. O b r u ś n i k, Gostkowski Rajmund, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, kol.
1325.

3 Między innymi; Wychowanie fizyczne w starożytności, Kraków 1928; Bacchants romains
 
Annotationen