Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
7

tum exhibenir m Gemmis i. & 2. Tab. LXXXVIII. Tom9
I. Musxi FJorent.

In Mus. Florent. Tom. III. nuper edito duplici prospedtu
tab. XLV. XLVL perinsignis h^ec Statua exhibetur . £jus-
dem Musasi Ufustrator eximius Antonius Franciscus Gorius
erudita, do6fi(Timaque comrnentatione lllam exornavit, quam
ne quis ClarHFimi Viri labore fraudetur, inregrarrr hic damus.

E Deorum numero quem reserat hoc Stgnum aheneum, altitudme
ad juflam Juvenis aftatem expresjum ,. meo quidem judicio baud
sacile d;Chi efl . Toto corpore hic Deus aymeroi nudus ess , nul-
lumque prassert insigne seu fymbolum, quod declaret an inter De-
os majorum, vel minorum gentium vel recenfendus sst . Dex-

tro brachio, manuque extensd pateram gesiasfe antiquitus arbitror;
quo gefiu prcefemia numina , ut in epiphaniis apparere solebant ,
exprejsst antiquitas, quo clarius Cultores intelligerent propitium ejfe
Numen , & votis obfequens; paratumque ad libationes , quce osfe-
rebantur > sufcipiendas. Sinflrum brachium , & manum semori ad-
movet . Oculi ejuj inanes funt , in quibus gemmas infertas suijfe
verofmile efi , qua poflea vel ssurto una cum paterd sortajjis au-
red sublata?• suere Dionyfii Tyranni exemplo , vel temporum inju-
ria periere . Bafi ahenea ovalis ssgurce infijlit,. cui altera bafis,
seu hypobasis ex cere non rotunda, jed quadrata subjeffia efl : hcec
in his tabulis , quce duplicem ejufdem Signi projpecium exhibent ,
titpote recemis operis prattermiffa eft ; digna tamen, quce in lucem
prodiret propter op sicii dignitatem , atque eiegantiam, c larissmum-
que artsscis nomen : Nam sama eft a prceflamijflmo Laurentio
Ghibertio PiEiore, ac Sculptore Florentino adhuc juvene confetiam
suifse . Solium eidem bypobafi impofttum in angulis ornatur capi-
tibur arietinis; circa vero insericrem coronidem , & anaglypha in
utroque bafrs latere expreffa ( quorum in dextro Cybeles Dea cur*
ru ve£ia circumludentibus Satyrts , qui uvarum racemos gerunt ;
in lcevo vero , Vir ducens hircum ad immolandum arreptis ejus cor-
nibus, & Puella fuper ardentem tripodem vinum e vafculo efsun-
dens fculpta eft) circa tabulas in anticd , & pojhtd ejufdem hy-
pobafei conjlrulias ad epigraphen exhibendam , ferpit pampineus en-
carpus egreg d arte elaboratus ad ssmilitudinem soliacei ferti , Jeu
corollce j qua circumquaque exornantur ahenece Valuce posstce in ma-
jori , ac minoribus oftiis Insignis Bastlkce Florentince S. Joannis ,
quas nutnquam satis iaudare je pojfe ajebat FlorenUnus Praxiteles
Miihael Angelus Bonarrotius ; quod opus ad ceternitatem m.minis
sui, ac Patria decus > idem Laurentius Ghibertius abjoluit . Hcec

Bafis
 
Annotationen