Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Infcriptione MlLcs dkitur LEG, V. ET. XIII. Quis autem pu-
tahit umquam militem hunc duplex fiipendium accepijfe > eodemque
tempore quint<e > & decimaterti<e legioni adjcriptum suiffe? Nonne
intelligi inde licet illum in qnintd primum> deincepf in decimater-
tid legione meruiffe? Aheinee igitur & Cantiee Infcriptiones itidem
explicari pofsunt; quum unica particula conjundtiva ET susjicere
non vidcatur> ut illas duarum Urhium facerdotium per idem tem-
pus gesfijse fiatuendum srt: potefi enim fme ulld controverfid exisis-
tnari> Cantiam & Aheinam amharum Urhium sacerdotio diverfis
cmnis insrgnitas suisse . Ac st concedendum quoque esset> memora-
tas seminas eodem tempore duplex Flaminium gejsiffe> unum ah alio
susiinetur exemplum; ita ut minime de conceptd fententia decedere
cogar: illud enim femper certum ,- immotumque refiat > legendam
continuate Inscriptionem Flaminicx Pisauri & Arimini, quod de-
tnonfirandum sufcepi.

Ex iis, quce huc ufque deduximus > illud sequitur > ita difiinguen-
dos esse Ahein<se Balhince honores > ut Flaminica suerit P/fauri > &
Arimini: Patrona vero Municipii Pitinatium Pifaurensium ; MV-
NJCIPI enim in Infcriptione ponitur pro MVNICIPJI > quemadmo-
dum alihi Pompei pro Pompeii , Virgili pro Virgilii , & apud
Horatium ingeni pro ingenii . Cellarius Geogr. Ant. lih. 11 Cap.
9* P• 59 5* novifi. pojb Cluverium duo Pitina difiinguit . PrU
mum in Piceno suit > ejufque meminit Plinius lih, 11 c* 103. in
agro Pitinate trans Apenninum ssuvius Novanus, omnibus sol-
stitiis torrens, bruma siccatur*. Nomen> & vesi/gia superfunt duo*
hus paullo plus pajsuum m/llihus a Civitate Aquila in loco > qui
vulgo dicitur Torre di Pitino ; Veterum Vefiinorum Urhs suit,
quemadmodum tradit Ptolem<eus Vomano, quum veteres Novanum
dicehant, amni proxima; ita L. Holfien/us in Notis ad Cluver. &
Harduinus in Comment. ad Plinium.

Alterum Pitinum in Umhria su/jfe docet nos Ptolem<eus Geogr.
lih. III c. 1 Pitinum Pisaurense diBum suit > quod prope P/sau-
rum , sive Ifaurum amnem , quem hodie Foglia appellant, situm
erat , Cluverius Ital. Ans. lik II. c. 16. Pitinum Pifaurenfe ihi
olim su/jse ex/siimat > ub.i nunc Macerat<e > quam Feltriam ad di•
siintiionem Picen<e vocant > oppidum confpicitur . Secus sentit Fa*
hrettus Infcr. p 65S. qui Maceratam, quum trihus circiter rr/dlia-
riis a Folea , seu Pisauro flumine diftet > vetus Pitinum suijfe
negat: in eum vero errorem ideo Cluverium incidijse docet > quod
anonymum quemdam torrentem , ad quem jacet Macerata > pro
Isauro, in quem ille se exonerat h acceperit . Tamen , ut verum

L 2 sate-
 
Annotationen