Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
171

naturales silii erant , ii nempe qui ex' concubina suscipieban
tur, quam uxoris loco habere concessum erat, uxorem ducere
ex lege Papia & Poppsea vetitum; exemplo rem planam sacio.
Senatoribus libertina conjugia interdi&a erant memoratis legi-
bus ; verum si Senator Jibertam conjugem accepisset , filii ,
quos ex ea suscepisset , spurii non erant, neque infames; filii
naturales dicebantur, nomenque a matre accipiebant, cui pa-
tris cognomen addere aliquando consueverunt . Vide hsec fu-
sius agentem Jo: Gottl. Heineccium in eruditisL Comment. ad
1. Juliam, & Papiam Poppxam lib. II.

L X X X V I.

INscriptionem hanc Cl. Fabretto acceptam referimus, qui eam
Cap. I. Inscr. Dom. n. 6i. ex Claudio Menetrerio vulgavit.
MACERIAS A FVNDAMENTIS . Solebant Veteres se-
pulchra circumvallare, ut accessum prophanis hominibus, exte-
risque prohiberent; ac illud quidem adeo solenne fuit , ut
quod in his munimentis , seu circumvallationibus impensum
fuerit , funeris caussa fa&um esse responderit Macer in 1. fu-
neris 37. if, de Religios• Ha: autem vel e marmore fiebant, vel
e lapide, quandoque etiam ex ferro, plerumque tamen ex ma-
ceria. Hinc maceri& sepulchrorum in vetustis Scriptoribus, quos
vide apud Kirkman. de Funer. lib. III. cap. 17. Maceriam in
re sunehri Cl. Adriensis Episcopus a Turre m Commentario
de Diis Aquilejensibus pag. 307. murnm ejfe c&mentitium do-
cuit, quo fyatium ad sejulchrum deftinatum quoquoversus conclu-
debatur • verum haud fatis hinc intelligi videtur mihi quid
fuerit maceria: murus enim cannentitius est, quicumque ex la-
pidibus rudibus , & informibus, qux, ut Budaeus docuit, ca-
menta dicuntur, compa&us est , adeo ut quivis fere murus ma-
ceria esset, quod profe<fto ferri non potest . Ac ego quidem
snaceria murum ex lapidibus, seu lateribus sine calce (*) fa-
&um significari arbitror , quorum in mediterraneis Italiae locis,
ac prascipue circa Apenninum usus adhuc maximus viget.
Hinc facile intelligimus quo pa6lo maceria illa, quam, ut ha-
betur in Trucul. A61. II. Sc. I. rusticus adolescens no6le tran-

Y 2 silibat,

(*) Nott igtioro Catonem Cnp. 15. de tnaceri.trsi ex calce & cxmentis vel silice adisi-

Cari pa!am docere. Verum aut corruptus Catonis efi locus , atque ita refutuendus Maceria sine!
calce ex c.Ementis vel silice ajclificetur : qttod ipsernet indicare zidetur^ quutn eatn sublini cpor-
tere mox scribat, aut abusve Cato maceriam dixit tnttrum ilium, qito zillam circumcludi zolehatyi
ta fortajj'9 de causfa , quod munitiones isiee ex rnaceria plerumque sierettt.
 
Annotationen