Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 48
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0060
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
van plan was hieraan eene studie te wijden, dan had ik hem hiervan gaarne de primeur
gelaten, doch nooit bleek mij van dit voornemen, ofschoon de Heer Moes wist, dat ik
er over dacht om over dit schilderij in het Bulletin te schrijven. Ik vermeldde dat het
reeds vroeger door den Heer Moes was gezien, omdat men niet zoude denken, dat ik
mij eene ontdekking toeschreef, want van ontdekken was hier allerminst sprake, daar het
stuk niet alleen gesigneerd was, maar zoo geheel en al de hand van den meester verraadde,
dat bij geen kenner hierover eenige onzekerheid kon bestaan, en de voorgestelde personen
door de wapens waren aangewezen, zoodat het stuk bij eenige kennis van de literatuur
terstond terecht te brengen was.

Wat de zakelijke opmerkingen betreft, die over de familie Wittenhorst laat ik gaarne
ter beantwoording over aan den Heer Bijleveld, die mij deze genealogische gegevens
verschafte, en de fout ontleend aan de raadpleging van een artikel in Oud-Holland ligt
niet bij mij, maar bij de bron en bij den redacteur, die een onjuiste beschrijving der
schilderijen opnam en op de fouten niet opmerkzaam maakte, nadat die hem bekend
geworden waren.

Ik dank den Heer Moes voor de thans gepubliceerde rectificatie en het verheugt
mij hem door mijn artikel voor zijne studie over de collectie Wittenhorst eenige gegevens
verstrekt te hebben, die hem zonder grondige studie van het Leidsch archief wellicht
onbekend gebleven zouden zijn.

J. C. O.

HUIZE TORENZICHT TE POELDIJK.

In het «Vaderland” las men kortgeleden: «Het oude slot Torenzicht te Poeldijk,
dat daar lag als een verrassing achter de dichte boomen aan het eind van den dijk, is
afgebroken. Zoo maar stiekum weg, zonder dat iemand er de lucht van had, hebben de
eigenaars, die behoefte hadden aan uitbreiding van hun groententuin, het oude slot kalmweg
afgebroken.

Van de mooie trapgevels met hun fraaie raamindeeling, van den zeskanten toren,
van het geestige zijmuurtje, niets is er meer van over dan groote brokken neergeslagen
steen en enkele gaaf gebleven details, die echter vrijwel waardeloos zijn geworden nu zij
van hun plaats zijn weggebroken.”

Wij hadden nog geen gelegenheid om op de plaats zelf een onderzoek in te stellen,
doch daar het bericht in verschillende bladen is overgenomen en nergens is tegengesproken,
vreezen wij wel te moeten aannemen, dat het bericht juist is, en dan is er weder een
daad van vandalisme geschied, die niet genoeg is te brandmerken en die weder een nieuw
bewijs levert van de noodzakelijkheid, dat de regeering niet te lang uitstelle om wettelijke
maatregelen te treffen tot bescherming van de monumenten.

Onder den rook bijna van de residentie wordt een niet onbelangrijk monument
gesloopt, waarvan aan den Burgemeester der gemeente meermalen op de beteekenis was

48
loading ...