Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 60
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0072
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ZATERDAG 6 JULI.

8.40 Van het spoorwegstation per lokaalspoor naar het dorp Ferwerd ten N. van Leeuwarden.
9.24 Aankomst aldaar. Bezichtiging van de afgraving van de zeer groote terp aldaar,
onder leiding van Mr. P. C. J. A. Boeles. Het Friesch Genootschap laat toezicht
houden op deze afgraving. Een restant van de merkwaardige Hoogebeintumerterp
met de kerk er boven op is van Ferwerd af duidelijk zichtbaar. Bezichtiging van
de kerk te Ferwerd.

10.54. Per lokaalspoor terug naar Leeuwarden.

11.38. Aankomst aldaar en zoo noodig nadere bezichtiging van de terp-verzameling in
het Friesch Museum (vondsten uit Ferwerd).

Als hotels te Leeuwarden worden o.a. aanbevolen »De Nieuwe Doelen” aan de
Korenmarkt, »De Phoenix” in de Sint Jacobstraat, »Amicitia” aan den Wirdummerdijk,
»Het wapen van Friesland” aan het Groot Schavernek. Goed zijn ook nog het »Oranje-
hotel”, »De Klanderij” en »De Kroon”, deze laatste drie in de nabijheid van het station.

Voor deelneming aan de lunch en het diner te Leeuwarden en het bezoek aan
Franeker (voor de extra-trammen) gelieve men zich voor 1 Juli te wenden tot den heer
Mr. J. G. de Hoop Scheffer, Emmakade Z.z. te Leeuwarden. Ook de leden van het
Friesch Genootschap en van andere aangesloten vereenigingen, die hieraan wenschen deel
te nemen, geheven zich tijdig aldaar aan te melden.

JAARVERGADERING

OP 4 JULI OP HERINGA-STATE TE MARSSUM.

AGENDA:

9 9 9

1. Opening door den voorzitter.

2. Jaarverslag van den secretaris.

3. Verslag van de Commissie voor het nazien van de rekening.

4. Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding van de H.H. F. A. Floefer en Dr. W.
Vogelsang.

5. Verkiezing van de Redactie van het Bulletin.

6. Mededeelmgen over de Nederlandsche monumenten in Ned. Indië door Mr. Dr. J. C.
Overvoorde.

Leden of correspondeerende leden die hierna eenig onderwerp van oudheidkundig belang
wenschen te bespreken, worden verzocht hiervan uiterlijk drie dagen vóór de
vergadering kennis te geven aan den Secretaris van den Bond.

60

Namens het Bestuur van den Ned. Oudhk. Bond
Dr. H. E. VAN GELDER, secretaris.
loading ...