Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 127
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0139
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Na afloop van den maaltijd begaf men zich naar den Prinsentuin, waar een concert
werd aangeboden.

Zaterdagmorgen ontmoetten nog ruim 25 Bondsleden elkaar om 8.40 u. weer aan
het spoorwegstation. Zij vertrokken met de lokaalspoor naar Ferwerd en bezichtigden er
onder geleide en voorlichting van de heeren Mr. P. C. J. A. Boeles en Wiersma de
afgraving van de zeer groote terp, alsmede de merkwaardige kerk. Die terpbezichtiging
was te meer van belang, omdat juist een dezer dagen uit de bovenste dekiaag van die
hoogte twee lijken zijn opgegraven, die, naar de in de nabijheid gevonden voorwerpen
— een glazen beker, een urn en een ijzeren zwaard — te oordeelen, ongetwijfeld uit
omstreeks de 8e eeuw moeten dateeren.

Met den trein van 11.38 v. m. kwamen wij weer te Leeuwarden terug, zoodat wij
in den loop van den dag onze woonplaatsen weder konden bereiken, voldaan over het
genotene en bovenal erkentelijk voor de wijze, waarop wij waren ontvangen en voor de
uitstekende organisatie, waarvoor de Commissie alle lof toekomt. v. G.

OPENINGSREDE VAN DEN VOORZITTER OP DE
JAARVERGADERING, 4 JULI 1912.

Mijne Heeren!

Een hartelijk welkom in de Friesche hoofdstad aan U allen, die uit alle deelen
van het vaderland hierheen zijt gekomen, om deel te nemen aan deze bijeenkomst, en die
daarmede Uwe belangstelling toont in het streven van den Bond. Wij hebben U ditmaal
verder dan gewoonlijk geroepen uit het centrum van het land, waar het grootste gedeelte
van de bondsleden gevestigd is, doch wij vertrouwen, dat gij den meerderen afstand niet
zult betreuren bij een blik op het ruim voorziene programma, dat de commissie van
ontvangst met groote toewijding voor deze bijeenkomst heeft ontworpen.

Vergunt mij, om, voordat ik aan den secretaris het woord verleen voor het verslag
van de belangrijkste gebeurtenissen, die meer in het bijzonder den Bond betreffen, een
oogenblik met U stil te staan bij het voornaamste, wat op oudheidkundig gebied in het
algemeen uit het afgeloopen jaar te vermelden valt. Ik zal mij hierbij beperken tot den
tijd, dien ik zelf in het vaderland doorbracht, na de terugkomst van mijn onderzoekings-
tocht in verre gewesten naar de herinneringen aan den Nederlandschen stam in de oude
vestigingen van de V. O. C.

Er zijn verschillende teekenen van een opgewekt leven op oudheidkundig gebied
en de verslagen van vereenigingen en musea zijn over het algemeen bemoedigend. Alleen
doet het steeds hooger stijgen van de prijzen voor goede kunst het moeilijk worden om
met de beperkte middelen, die op kalmer prijzen berekend zijn, steeds de gewenschte
aanwinsten te veroveren. Dankbaar mag hierbij vermeld worden de steun, die zoo
dikwijls door de vereeniging Rembrandt werd verleend, en niet genoeg kan voor die

127
loading ...