Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 137
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0149
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Wie anders dus dan Pieter Quast zou den Prins teekenonderricht hebben gegeven?
De Heer H. Ph. Gerritsen te ’s-Gravenhage, die een album met 23 teekeningetjes meest
naar ontwerpen van Pieter Quast door den Prins bezit (zie over deze teekeningen blz. 74
van het aangehaalde artikel van Dr. Bredius), is zoo welwillend geweest mij dit album
toe te zenden om de teekeningetjes met het werk van Pieter Quast op het Rijksprentenkabinet
te kunnen vergelijken. De teekeningen zijn gedaan zooals kinderen van dien leeftijd die
gewoonlijk maken. Het is zeer lastig om in dergelijk jeugdwerk invloed van den leermeester
te bespeuren.

In »Je Maintiendrai”, een boek over Nassau en Oranje, staat tegenover het aardige
briefje (medegedeeld door den directeur van het Koninklijk Huisarchief, Prof. Dr. F. J. L.
Kramer), door den toen 10-jarigen Prins aan zijn vader in Maart 1637 geschreven, een
portret van den jeugdigen briefschrijver op ongeveer 5-jarigen leeftijd door Anth. van Dijck.
Ware toen dit schilderij van Quast A°. 1636 bekend geweest, dan zou het juist gepast
hebben bij het hierbovengenoemde, eenige maanden later geschreven briefje, luidende:

Mijn Heer

H oe wel dat ick nu gheen suget en hebbe om aen V H te schrijven Jick (sic)
hebbe niet willen late V H beuel nae te comen ende ick en weet niet anders te segghen
dan dat ick mij nu haest om mae (sic) het noortdeijnde te gaen rijden blijvende.

Mijn Heer

V. H. Onderdanigh en ghehoorsamen soon ende
dienaer Guillaume de Nassau d’Orange.

Het portret, dat hoogstwaarschijnlijk het best gelijkend is van de beeltenissen van
den Prins op ongeveer 10-jarigen leeftijd is, nadat op verschillende plekjes de verf
losgesprongen was, met zorg gerestaureerd.

J. PHILIP VAN DER KELLEN Dzn.

■ -- ■ ■— ' ' == ■ ■ ■ -- - ■

HET NIEUW AANGEKOCHTE FAMILIEPORTRET VAN DEN
ADMIRAAL DE RUYTER.

Wij kennen thans het heele gezin van den beroemden zeeheld goed. Zwierig
uitgedost zitten zij allen bij elkander in een lusthof naar den smaak van den tijd, waar
eene pyramide verrijst en waar een steenen dolfijn op zijn rug een naakt kindje met een
loftrompet torst, zooals tamme dolfijnen dit omstreeks het jaar 1660 gewoon waren.
Jonker Engel maakt zich gereed ter valkenjacht uit te trekken, en de dames en kinderen
houden zich allerliefst bezig met bloemen en vruchten, heel elegant en in gedistingeerde
houdingen.

Maar al dit fraais verblindt ons toch niet: wij zien er heel goed doorheen. De
dikke hertogin-douairière op den stoel is, niettegenstaande haar waaier, gemakkelijk te

137
loading ...