Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 150
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0162
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Op de Japansche eilanden zelf waren nog Hollandsche zaken te Nagasaki en Inasa, te
Kakagawa, Shizuoka, Nikko en Tokio. Het bleek, dat voor de weinige herinneringen in
Japan over het algemeen goed werd zorg gedragen.

De resultaten van zijn onderzoek hoopt Mr. O. later uitvoerig te kunnen bewerken
en het ligt in zijn voornemen om hierover een uitvoerig en geïllustreerd werk te doen
verschijnen. De voorbereiding voor dit werk zal echter nog veel tijd en uitgebreide studie
vereischen en het is thans nog ónmogelijk reeds bij benadering te bepalen wanneer dit
werk kan gereed zijn.

DE TWAALFDE »DENKMALPFLEGETAG” TE HALBERSTADT.

In een nieuwe, zijn derde, phase kwam het Duitsche monumentenzorg-congres
ditmaal voor het eerst bijeen. Voortgekomen uit den »Historikertag”, de jaarvergadering
van den »Gesamtverein” der Duitsche geschied- en oudheidkundige vereenigingen, placht
het congres aanvankelijk in dezelfde plaats als deze, en onmiddellijk daarna, te vergaderen —
zooals de Archivarissenvereeniging en de Oudheidkundige Bond bij ons, het nog gewoonlijk
doen. Toen kwam de Heimatschutzbeweging op, en daar haar streven in vele opzichten
met de monumentenzorg verwant is, lag het voor de hand, dat zij hare jaarvergadering met
den Denkmalpflegetag liet samenvallen. Maar langzamerhand bleek de vereeniging van
die op zichzelf reeds talrijke corporaties toch ook haar bezwaren te hebben. Toen de
historici besloten in 1910 te Posen te vergaderen, scheen het de vraag of die stad wel
aan zóóvele vreemden tegelijk herberging kon verschaffen, en daarenboven benam het feit,
dat een der belangrijkste monumenten van Posen, het Raadhuis, toen juist in herstelling
en dus slecht te bezichtigen was, aan de Denkmalpfleger den lust daarheen te gaan. Afge-
scheiden van den Historikertag, vergaderden toen het congres voor monumentenzorg en
de bond Heimatschutz gelijktijdig en gezamenlijk te Danzig. En om te verzekeren, dat ook
ieders afzonderlijk doel voortaan op de jaarlijksche bijeenkomst behoorlijk tot zijn recht
zou komen, spraken zij af, dat in het vervolg het eene jaar eene gemeenschappelijke
vergadering — Gemeinsame Tagung für Denkmalpflege und Heimatschutz — zou plaats
vinden, terwijl het andere jaar iedere partij afzonderlijk zou samenkomen. Verleden jaar had
de eerste van die gezamenlijke bijeenkomsten te Salzburg plaats, dit jaar vergaderde de bond
Heimatschutz zelfstandig, en kwam de Denkmalpflegetag 18 September in ITalberstadt bijeen.

Wie bevreesd mocht zijn geweest, dat de Denkmalpflegetag, thans overgelaten aan
zichzelf alleen, niet voldoende belangstelling zou vinden, is door den uitslag gerustgesteld,
want meer dan driehonderd deelnemers waren ingeschreven, waaronder, als gewoonlijk,
vertegenwoordigers van de meeste Duitsche staten en steden, voorts afgevaardigden uit
Oostenrijk, en uit Nederland de heer Croockewit, secretaris der Provinciale Utrechtsche
monumentencommissie, en de ondergeteekende als vertegenwoordiger van de Rijkscommissie
voor de beschrijving der monumenten.

150
loading ...