Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 167
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0179
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
JAARVERSLAGEN.

? * «

Negende jaarverslag der Rijkscommissie voor de Monumenten, 1911. — Over den
stand der werkzaamheden wordt bericht, dat de voorloopige beschrijving van Utrecht en
Drente werd uitgegeven. Die van Zuid-Holland, bewerkt door Mr. Overvoorde, kon nog
niet persklaar gemaakt worden, daar de secretaris hierin door andere werkzaamheden werd
verhinderd. Van Gelderland en Overijsel nadert de beschrijving de voltooiing en voor
Groningen leverde de Heer Peters eene afzonderlijke publicatie, die de meeste gegevens
bevat, zoodat de Commissie hoopt, dat ook dit deel spoedig bewerkt zal zijn. Limburg
en Zeeland zijn gedeeltelijk bewerkt.

Het eerste deel der geïllustreerde beschrijving, gewijd aan de Baronie van Breda,
kwam gereed. De kosten bedroegen ƒ 5183.21]/s. Het geheele werk was binnen eene
maand nagenoeg geheel uitverkocht. De bij de bewerking opgedane ondervinding gal
aanleiding tot eenige wijzigingen in den Leiddraad voor de beschrijving. Voor de volgende
deelen werden eenige opmetingen gemaakt. Het verslag vermeldt 22 plaatsen, waar de
Commissie in het belang van monumenten werkzaam was. De Commissie dringt aan op
de aanstelling van een wetenschappelijk adjunct van den secretaris, ten einde het werk
te kunnen bespoedigen en hieraan een geregelden voortgang te verzekeren, indien de
secretaris haar om eenige reden mocht ontvallen.

Aan het verslag zijn als bijlagen toegevoegd een verslag van de vergadering van
de Denkmalpflege te [Salzburg en van het onderzoek, door Mr. Overvoorde ingesteld
naar de monumenten van Nederlandschen oorsprong of onder Nederlandschen invloed
ontstaan in de vroegere nederzettingen buiten Europa.

Vereeniging Rembrandt. Jaarverslag over 1911. — Het verslag begint met eene
herdenking van de verdiensten van het overleden bestuurslid, den Lieer Mr. J. A. Sillem.
Er werd voor f 50227.28V2 aan rentelooze voorschotten verstrekt, waardoor het Rijks
Museum te Amsterdam in staat werd gesteld tot aankoop van vier schilderijen, te weten
een damesportret door Hendrick van der Vliet uit 1650, een vruchtenstuk door Isaac
Vromans, een winterlandschap door Salomon Rombouts en een familiegroep van Michiel
Adriaansz. de Ruyter door Jurriaen Jacobsz. Het Nederlandsch Museum ontving voor-
schotten voor aankoop van de in het »Bulletin” beschreven ruitjes, Italiaansche bronzen,
Delftsche tegels en meubelen en een portretbuste van Alexandrine d’Etoilles door F. Saly.
Ten slotte werd het Rijks prentenkabinet in staat gesteld tot eenige aankoopen en werd
aan de Ned. Herv. kerk te Enkhuizen de eerste termijn betaald van eene sudsidie voor
het verwijderen van de verflaag, die de gewelfschilderingen in de Zuiderkerk aldaar
bedekt. Aan het verslag zijn afbeeldingen toegevoegd van het famielieportret en van de
buste door Saly.

167
loading ...