Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 181
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0193
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
der schilderingen met zware contouren, ja zelfs het geheel opnieuw schilderen met behulp
van calques, en het aanbrengen van onderstellenderwijs ontworpen toevoegingen, terwijl
zelfs den oppervlakkigen toeschouwer eene wijziging in de methode der restauratie van
de nu gevonden schilderingen, met die welke op de voor eenige jaren gevondene werd
toegepast, opvallen moet, daar moest dunkt ons ook voor Kerkvoogden de gelegenheid
tot een onpartijdig rapport alleszins welkom geweest zijn. Immers, het lidmaatschap van
den N. O. Bond geeft als zoodanig toch niet de deskundigheid in alle deelen der
archeologie, of verheft heden zelfs van de groote bekwaamheid, die de in bovenaangehaalden
brief genoemden onderscheidt, boven de mogelijkheid van kritiek; een ander Bondslid
trouwens, dr. Jan Kalf, die het laatst behandelde gewelf en de bewerking ervan heeft
gezien, machtigt ons tot de mededeeling, dat z. i. daarbij veel meer gedaan wordt dan
met eene uit een oogpunt van monumentenzorg rationeele restauratie overeen te brengen
is, en dat hij de bovengenoemde bezwaren deelt.

Heeft het niet antwoorden op het verzoek tot fotografeeren, de bedoeling ook dit
te weigeren, dan kunnen wij daarvan niet anders zeggen, dan dat het niet schijnt te
wijzen op volkomen onbevangenheid.

H. E. VAN GELDER, Secretaris.

STAATS-BEGROOTING VOOR NED.-INDIË.

Op de Staats-begrooting zijn onder Afd. V, No. 126 de volgende posten uitge-

trokken :

a. ambtenaren en andere personen, belast met wetenschappelijke onderzoekingen

en met werkzaamheden in het belang van kunsten en wetenschappen. . . ƒ 4140

b. bureaubehoeften voor den oudheidkundigen dienst.» 300

c. reis- en verblijfkosten van het personeel bij den oudheidkundigen dienst . » 6000

d. toezicht op de schilderijen te Weltevreden.» 200

e. wetenschappelijke onderzoekingen, vervaardiging van teekeningen van oud-
heden, verzameling van voorwerpen ten behoeve van ’s Rijks musea en

andere uitgaven in het belang van kunsten en wetenschappen.» 21.740

ƒ32.380

Volgens den uitgewerkten staat (105) is de laatste post aldus verdeeld:
Vervaardigen van teekeningen van oudheden en andere uitgaven in het belang

van kunsten en wetenschappen.ƒ 4000

Aankoopen, inpakken, verpakken en verzenden van voorwerpen voor de musea. » 1000

Subsidie aan het Bataviaansch Genootschap.» 9000

Subsidie Vereeniging tot bevordering van geneeskundige wetenschappen in

Ned.-Indië.» 2000

Maatregelen tot behoud van oudheden.» 5000

Aankoop van materialen.» 60
loading ...