Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 5.1912

Page: 224
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1912/0236
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
KORTE MEDEDEELINGEN.

Het Nedevlandsch Openluchtmuseum. — De leden van den Nederlandschen Oudheid-
kundigen Bond ontvingen dezer dagen een circulaire, waarin hun kennis gegeven werd
van de oprichting en het doel van »Het Nedevlandsch Openluchtmuseum". Elk lid kan
dus weten wat beoogd wordt met dit museum, en is hij een waardig lid van den Bond,
dan moet hij sympathie voor die vereeniging hebben. Een sympathie, die stellig dankbaar
aanvaard wordt, mits zij zich ook in daden uit. Die uiting valt binnen het bereik van
alle leden. Gewone leden betalen ten minste ƒ50.— in eens, of ten minste ƒ2.50 per
jaar; begunstigers ten minste ƒ 25.— in eens, of ten minste ƒ1.— per jaar, zooals het
inschrijvingsbiljet vermeldt.

Vast wordt er op gerekend, dat nagenoeg alle leden van den Bond, hetzij als
gewoon lid, of als begunstiger zullen toetreden.

Aangezien wellicht uit verstrooidheid sommige leden hun biljet vergeten hebben in
te zenden, worden zij verzocht dit alsnog te doen ter voorkoming, dat hun nogmaals een
biljet moet toegezonden worden.

De circulaire vermeldt de namen der heeren, bereid om de inteekenbiljetten in
ontvangst te nemen. Mocht deze verloren geraakt zijn, dan zende men zijn inteekenbiljet
of aanmelding als lid aan den ondergeteekende, die zich tevens voorstelt, op verschillende
plaatsen in het land te spreken over »Het Nederlandsch Openluchtmuseum”.

Hattem. F. A. HOEFER.

Arnhem. — In de Rijnstraat te Arnhem heeft het huis, waarin het mantelmagazijn
de Matador gevestigd is, een renaissance-topgeveltje, een zeer fraai exemplaar en het
laatste van dien stijl in Arnhem.

Het huis, oorspronkelijk een burgemeestershuis, behoorende aan de Everwijns,
dateert uit het begin der 17de eeuw. Later werd het een logement, waar van ouds
»de Mooriaen” uithing. De topgevel bleef tot nog toe onveranderd. Nu de onderpui
eerstdaags verbouwd zal worden, wil men van de gelegenheid gebruik maken om het
bouwwerk te behoeden voor verval.

De eigenaar werkt mee, de provinciale Geldersche archaeologische commissie geeft
subsidie en zoo zal het geveltje, ook de onderpui, gerestaureerd worden, volgens de plans
van den architect van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken.

_ N. R. Ct, 14 Nov. 1920.

De raad van Bergen (N.-H.) had met drie tegen twee stemmen besloten om het
oude gebouw naast het postkantoor, met den fraaien zestiende-eeuwschen gevel, te sloopen,
indien inmiddels niet door particulieren of vereenigingen de kosten van het herstellen
werden bijeengebracht. Gelukkig heeft zich een kooper aangemeld, die den gevel zal
doen restaureeren.

224
loading ...