Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1885

Page: 175
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1885/0113
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
175

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

176-

Τό σημειωθέν οιά. τοΰ'άριθ. 11 (1) εκρίθη άξιον νανται ή νά ώσι κατασκευάσματα αρχαιοτέρων

δημοσιεύσεως μετ' εικόνος και ώς δείγμα ούκ εύ- χρόνων, λείψανα πιθανώς καίταύτα (ως και πάντα-

καταφρόνητον της δΓ άναγλύπτων ζώων κοσμή- σχεδόν τά λοιπά θραύσματα αγγείων τά ευρεθέντα:

σεως των αγγείων και εν τη άκμή της τέχνης και εν τη έπιχώσει τη μεταξύ της βορείας πλευράς τοΰ·

διότι ό'μοιον άλλο εν τη της Εταιρίας Συλλογή Στερεοβάτου του Ναού και τοΟ εξ ώμων πλίνθων·

δεν κατώρθωσα εγώ ν'άνεύρω" τά μετ άναγλύπτων τοίχου) της άποακενηο. τοΟ ύπό των Περσών καέν-

μορφών κεκοσμημένα αγγεία της εν τω Πολυτε- τος άρναιοτέρου ΝαοΟ.

χνείω Συλλογής φαίνονται μοι νεωτέρων χρόνων Ιό έδαφος του άγγείου ήν έρυθρόξανθον (1), αί

και διαφόρου τέχνης προϊόντα" αί έπ αυτών άνά- οέ έπ αύτοΰ μορφαί μέλαιναι, πλήν των γυμνών-

γλυπτοι μορφαί είναι ώς επί τό πολύ εκτνποο και μερών του σοηυ.ατος, άπερ σύμφωνα μέ τους κανό-

πρός τά σώμα τοΟ άγγείου ήττον όργανικώς συνοε- νας της τέχνης του Λευκά προς το ώ^ρο^ άποκλί-

δεμέναι, τά οέ έπ'αύτών χρώματα, οπου τοιαΟτα νοντα εγραψεν ό τεχνίτης. Διά λευκοΟ επίσης χρώ-

ύπάρχουσι, άτε, ώς φαίνεται, μετά τήν δπτησι,ν ματος άπεικόνισε και τους τελαμώνας και άλλα

τοΟ άγγείου έπιτεθειμένα είναι έξίτηλα' έντώήμε- τινα κοσμήματα των μορφών και του άγγείου έν·

τέρω Οραύσματι ό τνπο<: είναι ταπεινός και φαίνε- γένει' άλλά και ιώδους χρωματισμού έκαμε χρησιν

τα ι άποτελών άναπόσπαστον του ό'λου άγγείου μέ- και ό ημέτερος αγγειογράφος (2) δχι σμικράν' ιώδης

ρος, τά δε χρώματα της γλαυκός (δι ων ό τεχνί- είναι λ.χ. ό φρύγιος πίλος της σωζούσης όλόκλη-

της προσεπάθησε ν άπομιμηθή τήν φύσιν) είναι ρον τήν κεφαλήν μορφής, ό πώγων της κεφαλής

ώς και τό έ'σωθέν τε και έξωθεν μέλαν γάνωμα του του Σατύρου της κοσμούσης ώς έμβλημα τήν

άγγείου στερεώτατα (2). ασπίδα, αί άντυγες αύτών, φάλαρά τινα, αί ούρα!

Έν τω Πίνακι 8 άπεικονίσθησαν εις τό πράγμα- των ίππων κτλ. Καί τινα μεν τούτων ί'σως οχι ατό-
τικόντων μέγεθος τρία τεμάχια 1, 2 καί 3 μή προσ- πως ίώόη εγραφον οί τεχνϊται των χρόνων τοΟ·
αρμόζοντα άγγείου ομοίου προς τά εύρεθέντα άλ- ημετέρου άγγείου, άλλά τάς ούράς των ίππων,,
λοτε έν Αθήναις εντός τάφου καί δημοσιευθέντα τούς πώγωναα καί είτε άλλο τοιοΟτον μόνον τέχνη,
μετ' εικόνος έν τή Αρχαιολογική Εφημέριοι (3). κατά συνθήκην άναπαριστώσα τινα των πραγμά-
Τά έν έκείνοις εικονιζόμενα είσιν όλως έκ τοΟ καθ' των προς διάκρισιν ήδύνατο νά ζωγραφή' κατά.
ήμέραν βίου είλημμένα καί μαρτυροϋσι τέχνην χρό- τάλλα καί ό ημέτερος αγγειογράφος καίπερ άναμ-
νων (περιττόν καί νά τό είπω) των μετά τον Ε'. φιβόλως άρχαϊκός, δεν είναι όμως καί αδέξιος" το-
π. Χρ. αιώνα (4). Τά ήμέτερα θραύσματα δεν δύ- περίγραμμα μάλιστα των ίππων δεν είναι κακόν.

(\) ΕδρέΟη π«ρ' έργάτου είς τά ά-ερριμμένα ή'δη χώματα δτ«ν "0τι αί "κ°νιζόμεναί είσιν 'Λ^α&ί'ες εύνόητον"

εσζάπτοντο οίπερί τόν έξ ώρ,ών πλίνθων τοΐχον τόποι. γνωστόν δε οπόσον άγαπητόν θέμα ήσαν τοις Άτ—

(2) Τό πτέρωμα έδήλωσεν ό τεχνίτης διά χιτριτοΛενχον γρώμα- _ » \ /λ 'τ?

1 ' , . , „ , , ,π , ~ . τικοις τεγνιταις τα κατα τους μύθους των. Λν τω

ματος με στιγμας ερνσρομεΛαιτα<;. 1ίνπ;σης κιτρινολευκος είναι ο Λ*

βοΛ^ς τών όαΟαλμών, έρυΟρομέλαινα οέ ή κόρη. ημετερω αγγειω εικονίι,οντο, ως φαίνεται, ουχι μα-

(3) Παράβ. Άρχ. Έφημ. Π. Β. σελ. 345 καί ΒθηηάοΓί Ογ. ιι. χόμεναι, άλλ' εις μάχην προσκαλούμεναι. Καί τί

δίοίΐ. ναδεη σελ. 71. Έκεΐ άποτελεσΟέντα τά αγγεία σνεδόν όλό- ·'ν\·\ >/ <> > - -\ /ν <>/'

κλήρα έκ τών ευρεθέντων θραυσμάτων άπεικονίσθησαν οδτως. ώστε νά αλλθ τΦ ^ ψ^ΥΐΟ να σαλίϊΐζωΦΐν αί όυο 6Χ6Γ-

δηλώται σαφώς τό σχήμα αυτών. Τών ημετέρων θραυσμάτων Ιπροτι- ναι αί πεζαί καί ήμ,ίίύττ.ΐί,σ'ΐέναί ή τό προσκλητή-
μήΟη ή επίπεδο; απεικόνισις πρός σαοεστέραν τών εικονιζόμενων δή- τ* > > , > , ^ ι < οι '

Γ ,αΌι' · - ■ ί-·,·, - . . ' ι ριον ; Ια παρ αυτας γραμυ,ατα ουοευ,ιαν, ως ρλε-

λωσιν. ϋ ρλεπων τα προιτοτυπα και παραβάλλουν αυτα προς τα εν 1 1 '. ■ 1 '

Αθήναις ευρεθέντα οΰό' έπ'ι στιγμήν δύναται ν' άμφιβάλη ό'τι τώ όντι πεί Ό άναγ'νώστης, άπθτελθΟσΐ λέξΐν πράγματόζ'

τίνος σημαντικήν" γνωστόν οε οτι ουχι σπανίως

ανήκον εις άγγεΐον ομοίου σχήματος· τά οέ ιρν.ΊΛΰίΐδη ή (ρο.ϊιδοειδη
κοσμήματα τά έγκε-/αραγμένα όξεΐ όργάνω,ένώ ακόμη ό πηλός ην νω-

πός, εΐν« σχεδόν απαράλλακτα. ' ' απαντώσιν εν άγγειοις τοιαΟτα παντός νου άμοιρα

(4) Εννοώ τάς παραστάσεις τάς έπ; τών δυο αγγείων τών δημο- γ'ράμματα. Ίσως ό'μως ένταΟθα δΐά τών άνάρθρων
σιευΟεντοιν έν τή Άρχ. Έφημερίδ·.· κατόπιν ευρέθησαν και αλλα (το

όλον εισ'ι πέντε νυν τά εν τή Συλλογή τή έν τώ Πολυτεχνείο) κατατε- (1) "Εσο^Οεν τό άγγεΐον ήν ολως άγάνωτον.

Οειμένα) και έν εν'ι τούτων αί μορφαί έίσι μέλαιναι έπ; χιρρον έδάφους. (2) Παράβ. Άρχ. Έφημ. 1885, σελ. 53 Πίν. 3.
loading ...