Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

CONTENTS

Studia Waweliana.......... 5 JOANNA DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA

MAREK WALCZAK

Kto jest autorem nagrobka biskupa Kajetana
Soityka w katedrze na Wawelu? ..... 85
Przemiany architektoniczne katedry krakowskiej

w pierwszej polowie XV wieku i ich związek Who is the Author of the Tomb of Bishop Kajetan

z działalnością fundacyjną kardynała Zbigniewa Sołtyk in the Wawel Cathedral?.....96

Oleśnickiego ............ 7

Changes in the Architecture of Cracow Cathedral Ks. ANDRZEJ WITKO

in the First Half of the 15th Century and Their XT , . , , , . , TTr ,

„ . . , ,, . . r _ , . A'owe urządzenie krypt królewskich na Wawelu

Connection with the Actwity of Cardinal Zbia- , , , , ... , ,^T^ • > m

„ , w latach siedemdziesiątych XIX wieku ... 97

mew Oleśnicki as a Founder....... 28

ANTONI FRANASZEK, WACŁAW URBAN

Obiaty dokumentów dokonane przez księdza Sta-
nisława Fogelwedera .......... 29

The Rev. Stanisław Fogelweder's Entries of Do-
cuments.............36

The New Arrangement of the Royal Crypts in the
Wawel Cathedral in the 187Os...... 111

Varia

Jan Błyskosz (1931-1992)........ 115

to a mtsj a t?T7xnvjt7D ^sprawie „klątwy" króla Kazimierza Jagielloń-

czyka (Zdzisław Marek) ........117

Późnorenesansowe kafle wawelskie z motywem

rozety w kwadracie......... 37 Sprawozdanie z działalności Państwowych Zbio-

rów Sztuki na Wawelu w latach 1990-1991 . . 119

Wawel Late-Renaissance Stove-Tlles with a Ro-

sette-within-a-Square Motif .......66 Nabytki Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawe-
lu w latach 1990-1991 ......... 125

RYSZARD SKOWRON Wykaz pracowników Państwowych Zbiorów

Restauracja i urządzenie zamku wawelskiego na Sztuki na Wawelu.......... 135

przyjazd króla Stanisława Augusta Poniatows-
kiego w roku 1787 69 ^■a^a Muzealna przy Państwowych Zbiorach

Sztuki na Wawelu...........138

The Restoration and Arrangement of the Wawel

Castle for the Visit of King Stanislas Augustus Studia do Dziejów Wawelu - spis rozpraw i ar-

Poniatowski in 1787 .......... 83 tykułów t. I-V (wkładka)
 
Annotationen