Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: XV
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0015
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

SBRVs I Mauri Honorati grammatici in B ucolica Maron is comen t »iom Libc r.
VCOLICA vtfauntindedicrasuncaaistodiabounvidcstaTroTcovBojKoVov.Prxcipuacnlmsunt
. animaliaapudrastlcosboues.Huiusautcmcarminis origo variaest.Nam alildicunteo temporc quoi
1 Xerxespersarum rcx inuasitgrxciam:cutn omcs inn-a tnitros laraencniecposTenc morc solito Diane sa»
cripersolui: couenisscad montcs Laconasrust(cos:&: in eius honorem hymnos dixiiTervnde natucar"
Smen bucollcum xtas postcrior climauit. Alii dicuntOrcstem cum Dianx fascelidis simulachrum raptil
cx scythia adueheret:ad siciliam eJTe rempestatc delatum:completo anno Dianx fcstum cclehralTe hym/
nlscoUed:isnautisrui6:cKaliquibuspastoribusconuocatis:a;ex;iiidepermanrilTeapudtusti«)Sconsue
■^zzar- tudincm. Alii non Dsanx:scd Apollini Nomio coiireciaturn carmen hocvoluntiquo tempore Admeti re
2ispauitarmena.Aliirufticisno»iinibu9apastoribu9dicatunihocasscruicarmen:vtPaniFaunis:acsacyris:cZhic
est huius carminis tituIus.Qualitas autem hxcest scilicet humilis characcer.Tresenim sunr characccres'.humilis:me»
dius-grandiioquus.quos omnes in hoc inuenimus poera.Nam in xncidegraudiloquum habet:in Gcorji. medium;
inbucollcishumilem pro qualitate ncgocioruin 5C personarum.Nampersonx hicrustlcx sunrsimplicitaregauden*
tesircilicetaquibusnilaltumdebetrequiri.Adhibenturautcmhaecadcarmcnbucoticum.Dcbetquartopedeterminai
re pariem orationis:qui pessi (Tt dactylusuncliorem efficit versum: vt Nos patricc fines 3C dulcia.Primus etiam pcs sc
cundumDonatumdaclyluselscdcbct:cKtcTminareparremorationis:vtTytire.quamlegemTheocritusveheme{»
ter obfcruat: Virgilius non adeo.IUe enlm in paucis versibus ab istaratione deuiauitdiiccain in paucis secutus cst.Tc
rentianus cum dehocmetro doceret.Plurimus hocpoUetsiailx telluris alumnus.Nosterrarus eo pastor Maro. Inten,
riopoetxhxcest: vt imiteturTheocritumsyr>cu(anummcliorem MoschotSCcaeterisquibucolicascripscrunt: vn«
deest.Primasyracusiodignataestludereverrunastraneq!:cKaliquibuslocisperalIegoriaagitgratiasAugusto:veI
aliisnominlbus-.quoramlauoreamissumagrumrecepitilnquaretanmmdisientitaTheociito.nieenim^icjisim/'
picxest.Hicnecessiratecompulsusalsquibus loris mlscet figurastquas peritc plauncjs etiam cxT heocrlri verlihus fa
cit-quosabiilodlciosconstat(implicitcr:hocautemfitpoeticavrbanitate:sicIuuena.Ac1:orisauruncl{bolium-NaiTi
Virgilii dc hasta dictum figuratead speculum transtulit.E t causa scribrndorum bucolicorum hxcest.Cum post occi
sum.iii.idusmartsasinsenaniCa:saremAugustuseiusfiliu«contrapasecutorespatrls:5i;Antoninciuiliabellamo
uisset:vic^oriapotitusaemoiiensiumagi-os:quicont«eumscnserantmiliribusruisdedit.quicumnonrufficere^
am mantuanorum mssit dlstribui.nnn propter culpam:sed propter vicinitatcm: vndeest Mantua ve misae nimium
vicinacremonx.Padito ergo agro Virgilius Romam venit:5£ potcntium fauore mauit: vt agrum suum solus rcci*
paer.Adquemrecipiendutnprofcctus:abArioccnturione:quieumtenebatpeneestintercmptus:nisire prxripitalscc
iii Mintium:vndcest ocXXhiochIccocj. Ipsearirsetsamnuncvellerasiccat.Postea ab AuguftomisTis triumuiris: 8C
l>siintegaagerredituscst:cKmantuani8proparte:hince(tq.in{primaxglogaIegimusreceplireagrum:postcacurni
quaelantem inuenimus: vt audicras SC fama fuis.sed carmina rantum noftra valent licyda tela inter martia quantS
Chaonias dicunt aquila veniente columbasiNec numaus hic dubius estmecordo librorum.Quippe cum vnus Ckli/

ttgmins ragi.rtiupnni»iiiiii*iii v»iu».. .......j,.m».wv..s..~™.»>.vj» »..^.«.,11 *a.uS<i,cc mc
rasrusticas:quasTheocrittis.x.habct.Hicintnbus abucolicocarmineriedcum excurationedircdlitivt ingenethlia»
co SalouiniiSC In Sylcni Theologiatvel vtcx snsertis altionbus rcbus possetplacae:vel quia tot varietates implae
non potaac.Poete vltam in xneide diximus.Opais explanatio in sequcntibus comprobabitur. Sane sriendum Vsr«
s-ili xxv.annorum saipsisse tf ucolica.Vndeeclam in fineGenrgi. Audaxcfc iuueta.Tytirete paulx ceclnl sub tegmi>
rle fagi..4Kdicit Donatus(qdctiam in poetx memorauimus vita)inscribendiscarminibusnaturalcm ordinem lccucis
eirevirgilium.Primoenimpastorahsmitinmotibusvita-Postagriculturceainor.IndebellorumcurauiccelTit.No
tandum quocfc bucoiica velgeorgicaicum apudgrxcosinfinehabeantaccentum.apudnos in tatia afinehabae.Na
vtinvltimam:latiniraBVetat:vtinpenultinianon:sitbreuiratlselricitratio.Eriamhocrciaidum:cx; pasona. huiua
opcriscxmaioripartenominadcrebusrusticis habere consscta: vt Melibsus o TiujJitiactTCC.Kov £ocov:idcst cj
curam gent boum:q. Tycir' dicitur aries maiorNam laconumlinguaTytirus dlcicuraries maior:qui gregem ante/
ireconrueUCTit^sicutCTiamiilcomoediisinuenimus.NamPamphilusesttotusamans.Gliserium quasidulas mull/
er:Philomelaamabiiis:Pasonx:Csicucsupradixi)rusticxsunt:cx;simplicitategaudentes.Vndein nisnihil vrbanut
ninildeclamatoriuminuer#ur:sedexrerusticaruntomnianegocia:comparationcs:ecriquasuntalia.Hincefto> an
nosafruc*tibuscoinpurat:vtPostaliquotmea regna vidensmirabor aristas:H(ncetiam illxcomparariones iunt»
K5neq<metaiitiivmieiiiibUBul3llusiiustri;NecpcrculTai»iiitssuflutalitto«iNK
piinavallesi
loading ...