Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
(FnddoS

Comea:qua£ms facilis datur exitus vmbris:
Alteracandenti perfe-fla nitens elephanto*

jbris-Na fir-^us 116' sentiuL
■•cuxecu Oce.dictrinlib.
dedeoJVaatura.P^r ebur
neavcro porra ossigmfica
tur a dentib9.Et sdm9:qa
SSJSq^SSJ^i Sedsalsa adcglumittunt insomnianwnes:
biovcrasumioaeneas b His vbi tumnatumanchi(es:vnacBsibyll3
cburnea mittis porta,Est ^ K l '
^nS^i protequiturdicasiportaciiemimtebunia,
qui scripscrur de somniis: Tls . P"',(~ j r . s ,/•.
3'c5c ea 4 seordn fonuns Ille viam lecat ad naucs ;t o tiottg reumt*
dtpsone poiTibilitate via _ 5 5 •£r,T ^V
denturhseeffe<fia.&: hgc Tumie ad caiete recto sert littoreportum,
vlcinasunccornu.vn cor ^^Hi p^gp^pj-|
ma vera finglt porta:eave
ro q" supra fortuna_sat:c$£
habet ntmiuornatu:vana
giactatia diciitfalsa ect

Anchora de prora iaeituttstantlittorepuppes

vsq> atis ai? introspica?
admittatde cornu credit-
cumsnaturaest.vtstetiua
timrjuiasitvisui.Cuauc
avcrohebeteredditcbru
ra:atqi repellit;ebur put4
turcuiuscorpusobdensi
tatem:ne tenuatirn quidg
visiradmitcac. a Soi
ni.C.NSest apocope:vt
sicsomnipmsomnit: sed
porte n Quaa som no vm
bre.uobscura^advtrw
brara somnia prouenisit
t v^ris vmbris. C.ve»
ris:sed obscuris somnits:
v Falsamsomnia.S u
somnia. x portaebur
na.Cvt ondat:cl scribiE
^^^^^^^^^_^^^^^^_:0*a sitfta ee- y s«ac
S.renet vsi fccfcai dicsmua ab «o q>,ppontu tenent.D.via

•vnebjriieaquassomatiorportafingstur.C. Sat gemin?; S.tenetvsi fccfcai dicsmua ab«oq»,pposttutenent.D.via
Placentq de p^rtis rcferunta Seruio. Sed excdlscisstmaMa secat.Qu(d erii prius facere debuit cg suos reuisere.
crobti sentmtia eft.Ait ei cu geminas somni portas ponac j Adicaiece porca, g.a perlbna poece^plepsis.N* Caieta

crobii sententia cft.Ait ei cu geminas somni portas ponat
(Maro:<$:qd5 vera<5iqdafalsaee:amplccsti' illa Porplririi
lentetia.qui inqdatetoeyei$»:hoc "ri" aia ab offidis corpo-)
poris somno eiuspaululu libercr est,Iterdu a/picit:nonur3s
wnedit aa&nectn puemtincogtiirione.-Acuaspicitno tris
Itbero <3C ditetfto Iumine videt:sed intericcio velarnle:qd ne
xu$ naturjcaligarisobducinhocatrtin nacura ee sde Vx*
ti.asteric in seciido lib.vbi ait. Aspice nucp oem ^ nnc obi
ucftatuenti.Mortalishebetat vultu»:attj humiaaarcnm
Caligat uube enpia.Hoc igicur vdame cu iiiquiac ad v^.

nodtldicebatur.-quiaadhuc nonerat- % Re(So httore.
D.AutquianulIalittuareda^seddicimuireda vitaagej
re .quando nsh.il aliud agimu»:nist iter continuumr&nul
loalioacft-iilludrumpimus . Nam cupida suoqt mens
nihiIaIiudageredebuit.CRISTOFE.Rec5tolKtore.Omi
nialittoraincuruasunc.ergouon recT:a:sed voluruosteda
re eum qua breuissimo itinere vsum fuisle:vt nusqua dissQ
•fleret; vt dicimiitrrecfh »d meprofe&us est.
FinissextilibnV.

Argumentum^
pT Vsrgi. Ma, m Septimum Aneidos Libru
Tandem desteniunt laurentia Troes in aruav
Et pace accepta lp:i noua racen ia codut;
r<IoctesatamIunosunavocat;ilialatinos«
Inter&Eneidas bellum seritrcVcietarma*
proccnus auxiliis terrainstruu itala turmas
Vcisic
Inlatium seneas:italum simul intratm oras
Defcriptio SeptimiLibn>^^^^^^^^^^^^^^^^—. . >tectu»
Laurentum venit:verbis cognouit luli
Fataleterram;mensis en vesamurinqmt*
CentunToratores mcem veniamcp pctente*
Adi^emmKt^ui^gd:cumi(brte iatinum„
Quicumpace eciam natg conubia pactus,
Hoc forjje tdecto lunonis dissipat ira»
(^curnint dicris c^uis p^ajacarepugnent:
Belh causafuit violatus vusnercceru^^
Tugetes souatarrnaparantjfemic arma iuuet*i

PVciuoclHttorlHnnoffrfg-SER.1 Vtiii
* principio diximus In duas parteshoc
opusdiussumest.tqam pnmi sex librf
adlmaginem Odysseesuntdic^trquo»
p?rsonaru:c5t3lIocutsona varietateco'
> stat esse gu:ores ,Hi autsex ad imaginet
"ve^ssspr'"~**i" Iliadisdi(ftisuiic:qui negodis validioi
ressunt:nam<V-pschocdia't:maiusopus moueoicSC
Teuera tragicaopus cst:vbi tancCt bdla traifcantur.
Tu quoq; littoribus.Sicuc A^isenus 3C Pahnurus. Dz
Tu quocfe.viderar apudinferos c|r neceisariu eaetdefiJ
A:'s s^nustlira.Ergo vt oi9 nutrici illud instituit:merue
ratern ipsaiquia tam piu cfcreligiosum Romaniimpe#
rii pri'icip;m prudsnte.-fortemqjvira nutrierit.Tu q«o
cp.rcpeteinde:& optime coniunge. Ac pius scncas in|
genti molesepulchraimponitjsiiaq) arma viro reraii
rgtubamqj.deinder:motishis:quedeinferis narranD
sequere.Tu quoq? Ilttonb1' nostris tc.Tu quoqj ^Qug
adminnd;memorievideris supremooifirio coiungs
meruisti. b Nostrie.S-Italicis.vtnonead; arbonb*
f>eiidetvindemianostris.Non vtDonatus aitnauig*
ibus.D.Nostris italis.ergo ibi es sepuka:vbi ipse cun».
su s essetreg*neraturus:honoracergoa loco.
c Acneianutrix.S.Hacaliia:;iee:alii Creuse.* aliiaic*
nlinun-icevohit.L^cfliicnestmphisologiiainhocloco.
casu incensamclassem csseTroiana.vnaeCasetadtcT:»'
est airoTOjkaitiv. d Aeternamoricnu.DON.
Argumetil a conr.rario.na aeuit fama.cu deberet mot
te mihui. e Caieta. C-sequitur opinione llloqt qu?
hanc vrbem a nutrice>neg illrc sepulcedic^am volunc
S:rabo;cuhocidcmnon prcuTc&t;*duu Uconas. v*
 
Annotationen