Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
lstUVv*tri

Etcceli cotiens deceptus faude sereni?
Talia didta dabat:clauucj$ affixus :& hscrens
Nuscjjamittebafcoculoscg sub asha tenebat,
Bcce deus ramum letheo rore madentem
Viqj soporatumstygiaisug vtracg quassat
Tempora:cunaantiqj natatia lumina soluic
Vixprimos inopina quies laxauerat artus»
Etsugincubens:cum puppis partereuulsa
Cunqs gubernaculo liquidas,piecit in vndas
precipitenuac sbaosmecquiccjj sepe vocante,
Ipfe volans tenues fe sustulit ales in aoras,
Currititertutum nolecius equoreclaiBs,
promissilcjp patris Neptunniinterritatertur,
Iamcg adco scopulos syrenu aducda sobibat
Difficiles quondam;multorucj ossibpalbos: naabtrcsW amissaS!
*st vt siuftuec nauu sine
gubeniatore. r Ncm
^feumisrexitivn. S.dac
«'hoctfitin clecimo.Ve
ipse sedcs clauumrjj regic
vdistpmistrat.. s Muj
tagemcs. S.nome.paa/
JKrbiojJtnulta. t Cv
iuamy.S.^ppter ruinatr»
allusiiadnome. v Pe
lago pfise. S. hoceqdsit
prapalinurusexcusat.
x Nudus.S.rnsepustui
morcuu9:vt:Ec sretade,*
y Ignota.S:peregriaa:

d Serens.S serenitatUt
Vt seruatissim9 cqui pro
jquitatis. e Vicjjso*
poratum stygsa.S.niorte
pknu.C.Vi:virtutealicu
ius rei.Soporstu.vim sa
porcinfcrendihabentc.
i Vtraqjttpa.S.pvtr^
<T* tcmpus. g Cusii
•stantf.S.quasi rclucT:ati.
h Natantia.S.errantia
somnivicmitatcrC-nata
na cxpiTit ssutftuatoon H
lam q oculi ibmno gua*
ti' pmynr. i Inopma.
C.Nam narurali via n5
venerat somn9; Ergo no
anccaillum psensir.
k Caxaucrat.CR.Nam
resoluuntursomno.
1 Cupupis parte. S.Jp
Oeconotnia: vt tiiduo
natare potuerir.
m Currit irer. S. vt Q'*
cero pro murena: ite via:
rcditcviam. n Tu»
tum.S. psidb Neptuui,-
o Syrenu.S.Syrenea
secundufabula tres i par
tevirginessuerunt:ipar
revolucres Acheloi ssiu
mmjs:& Callsopesmu*
sgfilietHaruvna voccal
tera tybiis.Alialyra ca*
nebat.Bt prio iuxta pclo
rum postin Capreis insu
!a huauerut :que illectos
suocantu inaufragta.dc
ducebat pmvcritate mc/
retr(cesfuerut:Quetrans
cutes:qmdeduc3bat ad
<gcstatc;hisfi(fle suntiti
rerre naufragiaihas Vlyt
xes contenendodeduxic
ad morte, £yrenu aut ge
niriu9cst:veniens ab hac
Syrene.C.Syrenu. Sunt ^^^^^^^^^^^^
quidicantharunoia essc
Patthenopen: Leucosiam <& Lygiam. Dicuntaucem
ab eo qd est tipay qd significat connetfla-e 3c retinere:c^
aspiratio couercit in s.vt cum dicimus s^ sex 6c JTrro: sej
ptem:5££iitiilongz.A Parthenope vnaex syrenibus
dkiaestParchenopevrbs:quamdeindeAugustusNea*
polim nuncupari voluic. Plato camen in hbro dc repub/
lica: cum de spherarum coelestmm volubiUtatc tarctas

r«:sTnguIas dtxst;^gy»
nassinguljsorbibus;tnsj
dcremoLnsphcraru%ni
f;cans. Nnm syren grece
deocanens recli expriml
tur.^/t criam Macrobius
ostendit Poetg cum q/
piunt Syrenas.p sensmj
Voluptacib^.-quevirilcni .
cciaanimu esocminare
posiTunc:nisi artit sapittia
qugmentenostramabtl
larumillecebrisauertac.
VitdefingucVlilTemau»
ressibi:su!sc|icsraobcii
raiTc.-necantussyrenum
audirec.Nam sapicncum
prjcepcasunt.neillasati
diamus. No cnim facilc
cstdemdeabstinere.Qj.
vero Palinurus deccpt*
a somno perir«:& Aetie
astemonircgendosubic
nt:no caret rone.Sed hgc
in allegonis dilucie »11
uenies. p Tucrau^S;
a c si 1 diceret:ate liac dele
&z bili voce resonabant;
Tucssu(ftib»soI«:Etbrl
imitatus est maris strido

Tunc rauca assiduo longc fele saxa (bnabant:
Cum pater amissb ssuscatern errare magistro
r
Sensitret sple ratem nodlumis rexst in vndis:
Multagemens:ca(ucpanimucocus{usamyd.
O nimiu ccelo & pelago confife sereno:
Nudus &igno& palinure iacebis harena,

stituantmidosinKttorcpifeSi , -_._____r—„----
ante no visa.Nam m sexto diAiirus crt paulatim ad na
bamjcrrc.-iamqiaruatenebam.SaenditsancTuccamet
Varm huncstnequinci eltc voluiire:Nam a Virg'lio duo
versusstquenteshuiciadfci fuerunt.Vndeinn6nu!lis an
tiquisCodicibus fetiinitiucitObuettatpelajos tas jc,
FinisQuintilibri.
e^ (.Urtenis
"Ksdemyenu^ferthmcresponsasib^e.
Saaatam phcebo cumarum fertur in vrbe wst{»femt nome hi/mat.,
Rexphrygius:vatiscBPetitresponsa.sibylle. R-amuedarantedeuplacatOnummeportat,
iVl,(ehumsepelit:poifthc<aditiferaregna: Atvateslongguavnajkscend^auern^rss.
CongresruscBpatri&isatgenusomesiSru. AgnoscltpaUnuru:&|b1solaturEhssamv*
Quoc«mocsocasus:vale?tsuDarefuturos. Dnphobum^videtlacemcmdehteror^
^- ^ Velsic Vmbrarumpoenasdtkitnarrantelibylla.
Csslnfemos ditis manes& iwna pererrat, CouerjiKAnchisen^mituscpinvaslevTrea:
"'• ^w- Agnoicitcpiuajprolemmonitrareparente:
Dekriptio Sexti iibri. Hgc vbipercepitgraditur.-soc^oscs reuisit,
 
Annotationen