Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
:<ttitavti

ralis. b ht
()I,8.Tnaijss
quui'atop(rh:
tis (onfcjjnti
lcbsnhijiiiEBE
unpmiDcspd
(onsimrior-.E*,
dhatctlMoni
em patoti
riumilludqjpsr
SntsmnqU
.
modoJecSdai
otamoraws
arnoti.CIss
(jmoRpm;;
ramoaBBoisi
cia.Tamtitat
«dstiagrfw
Ksoiopdsip
silomipfcssj
rodlssssio^''
lomorami-"
EuripWaW

^ibec ®m\m*

CC >ZXK

Pc.fc'«!i,:
iooW:".:"
n£faam»»J;
rffcp»**

digoss'Qmdolo:'^"

ar.ecolof. d C^putdamnaucrat .S.tiecetia morridcsti
nauerar* e Iris croce;s per.CRI-alatam dcam hasic fin
gunt:^ filiamThaumariris ex Ponto <t Terra genituec ex
vxoreElccftra oceani filia:c]d iccirco ftngunt:q> iilam homt
nesadmirantur.Nam qiXjuo$x> admirorsignificar.esilia
Elecftre Oceanitquonia ex humore nascitur. vcru philoso»
phos dehacreaudiamus.illiesn aiunturim ee impluone
generatamexnube concaua simul&rosida ad pluuiam
pparata stillicidiis infmicis.tancj ln speculo reluceterhaben
req? sjgura arcuale:& co' ^^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-b
lores varios a radiis solrs: . - ,u . 0
siueiune generatam .Sed £vlme tranens varios aduerloiole colores
Ansto airnon generana u,-. , ►;#..„
1SSS^S&$S& Deuolat:etsupracaputastitit:hunce^diti
5S™SlS5SS.sS SamimiusTafero:teci?istocorporcsoluo>i
Forma e arcualis <X* duo ,-,. , _ l?
bus capitibus terr?arTixit bic ait *etdextra cnnem iecat:omnss etvna
in figuram drculi ad coe* t K
fe^S&SE DlIaPsuscalor:at^invmtos vita recessi^
tituorelemcnris. Ex igne
«m rubeus est in sumo:ex
terra viridis in infimorex aere Tacteus :ex aqua cemleus. Sed
Aristin metheoricis ait.q* color rube^vel vniosus fit »x ra
dio tangente superncremrotundiraris nubispostque seg
tur color mixtus ex albo & ccuilco secudsi qualitate dorm
nanteminmcdionubis:tame apparer invno colar viri»
dis:vbivapormagisestterrcstns: <S*hi colores sunt aliis
principaliores:quia multos habet colores -.quospicftornul
Iusexprimeret.Est igitur eodem Aristorilc audore Irss rep
cusCorad.ircdudarisadvaporcsibioppositenubis:si2sple
dor in aqua refulgens:in paricte iefulget rediens ad ipsum
suainrerpositioeferuoresolistcmperat rresolutioein pluui
as infenorafoecudac.Spetiesua sugiora pulchrareddit do
laimuhumidjtarisuiaereelTeostendit.viidsinfra quadra .
Finit quartus i-fcer arneidos

ginta annos a m-indi firte appjr •blf*C|uorl elemsrttorS de*
Accationci!idicabivTpaccintcrdcu6Vmii:;dtTdeiHitiH:.S:«
perex opposiro solis est.Ergo niiqs apparetm mcridsc: qa,
solnuncpettinseptentrioue.Pliniusramcuait.-q» post au
tumniequinocl.iuappareatquaciTq^hora:necnuiic|i pRs
simulcpduo s Rosida.S.-iuiacirnubibus estqu^ho
carairrore, g Aduerso.S.natur.ile reexprcstit.[ri3'eni
rHsieregionesoIisnonfircuivarios colores illadatresrga
aqua tenuis acrlucidus:et nubcs caligares irradiatg varios
crcatis colorcs.

g Corpore soluo.S. Na
supra dixic.Nexosi^ resol
ueretartus.D-SoIuoOm
nia quibus vitaconstatssl
biinuicem ncxa sunr.scd
cu rcsoluta fuerint:atq* a
serecciTeiintuucmors sea
quirur:Nec fato nec mori
temerita:n5 secudainsts*
tutu nature:quod_fatisat
tribuit.diSTcilisem mors
esticunocosenux naturg:
sp&sreddit:scd vi extorq*
turandic.i.an tps quod
natut^potui>arterre.CSoIuo.Quia sccudsi Plautonicos
iiomo anima cst:qugin corpore veluti molcitrssimo in car
ccreincludit.Ergo soluto tanq? a corporeisvinculis-.c^; ipe
in scxto.Nec auras respiciucclausg tcnebris etcarcete c- ■ <>.
h Omnis&vna.S.vnoimpetuctTusaestvna.i.ariin)^.
i C^Ior.S.secudumeosquidicuntanimamcaloiaTi eile
auadisccrieutcfrigetcorpui* fc InventQsvirarcccssit.
SERVIVS.anima vrinstxto.Qu? stbitenuis nascentcm
accersere vitas.Etdicendo inuentos:aut eos sequit qui ani
mamaeremdicut.hocestin matcnam suamrcdit.-autccr^
te cos:quidicunt anima perirecum corporcvt intelligam5*
cuanuic in veiitos.r.recesiit:vt m nono. Sed auifomma dw
scerpuntad esteuanescunt.
^^^^^^^^^^^ GGA

&. Birgilij Qb. Hf gumenm
m quintum Aeneidos librum,
Csln siculas iterum tems sortuna ttdudt
Aeneam:tumuloct? patris persoluit honorem:
TumcogitnauesinCenderetroadasirss:
Troes ibi liquunt sotios: venus anxiaplacat
Nepwnu:somnuspalynur5mergitin vndas,
Velsic
Qirintus habet tumu li variaspectacolapatris,
Descriptio quinti libri
CJQuintus nabet ludos: et dasse compit ignis
iNauigatEeneas:siculasdeferturadoras,
Lvudos ad tumulu faciunt:certaminaponunt,
prodigio;et cunctss ardens aliapsa lagitta.
fris nutncem habitu mentitasemli
Incenditnauesrfubitusquas viridicat imber:
Inso mnis pateranchisesjqugbella gerenda»
Quocpduceadmanespossitdelceacrenarrat»
Transcribitmatres vrbi;populumq; yolentet
Etplacidusmeaspalputvqueritinvndis,
 
Annotationen