Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ouidi»,
heros
ne
none!
sis atru;
s.
per:
nlu
atusaj
gcos,

sttvtf stfimus

cLVn

50nt/cuffe.SER.pfo'conticucfunt:Ne$
j cst dualis numeri:quia apud lacinos non
inucnit,DO.Goncicucrc:quiadixerat:Fic
strepitus tertis &cych.c.I.personacau/
' rau:>^ ingemmant pUutatyrii. Conrf
cuere:parnm,ppter cius honorificctiam:
1 larttm.quia raen» hoim cupidaestaudi
,J;ndinouasres:cVregina indixerat siletw
tium- b iutentiqj pra tcnebat.S.Aut intucbas oralo
quencis: aut rmmobiles
vulius habebanr: vt cc
nmtq? inhians rriacc-rbc


m Pars magna.SER. ppcer amisiam eoniuge:& hoe
sec6mendat.vtmsra:Autquidincucrsa vid.c.v.lD.Par»
magna:quiap,diditregnmn.vidit miscrandampriamice
polytcmorte. Amisitvxorcretdcnitjjprcm.Certc Dido
t\o deb ret audireq> mala sua sseree.C Pars magna fui.
EchoCauget vchemcntcr.q.d vidiinme&mmets.
n Quistaliafando.S.dumdico;Alibidudr:vt:Fando
aliqd:si sortct.p.ad.au.D, Quis talia.-qucris mc narrare
qug etia hostis si audirct:non absttneret a lachrymis : Ibi
r i . , „.« r -, *"!" fuIE vnua ex gr?CIB
p^Virguniyiaronis Aeneidos hberlccundus* AchimadesiqucsscturS
r D ' dicit.C.uQuiStaltaf5do.'
rus ora: id est immobilia
habuit:Aur tenebant: id
est hebant.p ftgura.i. ora
inteta hcbant. rereri. N5
ilh Andne nomc erat :tt>
nco. Et hoc icctrco addw
dit:quia poccjstacercec
no aducrtere.D.Intenri.
desiderio ducebatur au^
diendt. c Inde.S.
deindc:&: est Aphcresis.
d Toroabalto.SER.
Summ?-et semp. cst pon
tifcaiis loc^.Et eneas vbi
05 quasi sacratuiinducir.
Torus ant a tortishcrbis
clcdicV.GToroabalto:
Nametibidiscuberat:^;
idc velutt ex loco supjori
aboibusaudiripoterat.
e Infandu.S.Doloreni nt n
wdumS"d bl? Etquorumparsmagnafusrquis caliafando


0rieicuere oes;
■ intencicK ofa tcnebant,
[ Indetoro pater seneas sic
ornisahlato*
Jnfandumregina iubes re
nouare dolorem*
Troianas vtopes r&lamentabileregnum
* t
Eruerintdanai^quecjipscmiserrimavidi:

M. ixinVprofccro dolor:
quene sguistimigdc ho*
scessinelacrimis audijt:
meminit airt Achillis <3C
VlilTis : Qjn vccrqj pter
cererosaltervi.-altcr do'
lts Troiauis nocueraut.

sandst. Qm grauisslma
erant in couiuio letissimo
iiarranda:oT£no alieama
Ja.sed sua narrabat.CR-'
Iniandu: optimu exordi
um:3c huicloco accomo

- **« -

Mirmidonu^dolopu vc 'aut duri miles vlylTi

o Myjrmidonu. S. Ist*
Achillis suntsocii.Dolo'/
pes pyrrhi :qui en de scy
ro sccuti sunt. Myrmido
nes aut dtcxi sut a fornii
cis q appellas ixjpwk'X<*
m .NamAcacuscS
ob peste ppsm am.silieti
Orauit loue pr? m:vt toc
sibi sodi adelicnt:quot in
arborc fici formic.;» Vidjs
set:Ec starim sormtcg suc
inhoiesvcrsf. Hoctabue
ls. Erathostcnes aut ait:
Myrmidonas a MyrmM
donc rcge d tdcos. C- Myr
niidonum fabulad^-ior

mjcis ponit Scr. Scrabo
auiaicdictos Myrm.do
Temperttalachtymis^iatioxhumidacoelo H"$SS
r - * r i r posscnt:formtcam more
datimmum.-c^cxviscw prgdpItaClUadetCfc CadentsasyderasomnOS, renamfodtentes ad pe*
nb9causgeduccu:noeni * *• * * * tras transportabant: vt
poterant abire Troiani
seuicce hyemerct nauib*

fracTis.-Nccp omnino fidendum vidcbaturmuIieri.Nam
varium&inutabilesemperfoemrna.EtOuidius.Fallicc
fallcntcs:Nammagnaex parteprophanumcttgenus:in
laqucos quo s posuerecadant.Omnts crgo oratio ad mi
sencordtam conuetrenda erat. Capcacergo bcniuoletiam
per misericordia:tum a re ipsa:tu a pcrsona sua:iVlaximc
autem a virtuce Troianosjcnam maxim; mouet: cu vide
mus virtute a fortuna superari.Vnde dixit infandu dolo
rem:6V quonia u-mpus alicnu huiusmodi narratiom vtr
dcbaf:reddic audicorcs atcentos a magnitudme rei.
£ Iubes.S.Vis.Alitercnshocverbum Aenespcrsonano
tccipit.C-Iubes,Capc3tbcniuolcntia:,cxcoq>scinferiorc
ostcndit:Dixitenimiubes:^uasiinfcrat:qjomis supiorii
postulatio pro iussis apud inferiorc haben debet:et simul
cxcusat apud alios sua in tcmporeincongruo narrationc.
g Renouarc.C Nam qucmadmodu rcfricando cxacer*
batur vulnus: et H pene coient. Sic ct iam inueteratus do
lor.cumnariandorcdtt ad mjmoria exasperarur.
h Troianas VEO.S.StcHoratius.Aucpinguisphrygle:
autmygdoiiiasopes-D.Troianas_opes.q.a.magnas.
i Lamcntabilerwim.S.qidtgnnmulcalamcntatione:
vthimPtii rleci ad superbos. k ■ Danas.S.arriui a Da
nao cegerNamgrjci.ppric suncThessali a Thcssalo gr^co
irege.s3,Danai.Abiecte;legciiduquasiimbclIes.
Vidt.C.Pathos asenstr videndi:vc:Vidiegomct duo
denuenvcii corpa nostro:Nani yt ondic Ctce.in eptstor":
Eademcalamttasgrauior ucsi vtd;at:q) st eade audtat.

matertam agricoledi ha
berentfossas quoqi hai
bttarent:neIateritiumopusill!s ad gdiiicia ester exerc^n
dum.Eratosthencs cosaitappcllatos a rcgc myrmidone:
qui ante rteacu fuitirailitaiierut isti subAchillcrNam Ho
mer? lhductt Pyrrh5:cd post morte pacris in Troti ^ue
nisset.-illosjnorK Achillis moestos consolantem.
p Dolopu.C-Dolopes teite Strabocad extrcim Phthig
pertingunt.Pinduseniinmonsad fcprcntnoncm Mkc<
doncm partc habet:ad occasum parebos homiues nugai/
tore^ :ad meridi^mDolopas.Aiudicuntdolopas atuiqs
fuiire|tnoiorumpopulos:<S;indcveiiilTc!nMigiesia[rt
Therfalie &Iaptch;s auxiho fuuTe concra Qencauros: ilci
sub Pyri-ho miltcarunt. q DiuiS.6rudelij,Virgil?
enimpronegocio^tqualitateepichetaponit. Cu Home.
eademeisc inconcrarisobscruec.QjodautAsmiLis pol*
lio dc achimenide socio VJilTts dicxum refercjcaret ratoc.
Myrmidoncsvero&Dolopaspieiucs eiTeacceptos ab
Heleno:sed vc tancp dcipsis A.ncam inctfllgamus dixis/
se:necos quid:mpossecalamitates Troigsim: lachrymia
rcfcrr^;Scd si stc intelligamLis:iTangif diihdignttas.
i Precipitat.S.propcipitat.DO.Noxhuidacocioprjci
pitat.Non pcipicat Jp prgcipicar Scd Jege nox hutdaccei
so pcipitat somnos suadetqj cadccia sydera .Nox iiuida
c£lopre.ctpica£i.Hocvoluicdicere:Iam media noxassjm
ptaest:siquidemaurihuinidaiaincoepit:ctsydcrainoc
casumlabuntur.Hcccnim non suntnisi maximaparte
nodisrransacta. *S Cadcncia:S-Ep!t[iccoisydenun
cstiqugscm^ cadunc ct oxiuntiaui maiore ooitis parccm
 
Annotationen