Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
areperta,
lusidvn/
?«celtsto,'
atis (das
etirtapit:
:ide |£Uit,

Zibct Zdihte dLxxxmi

;

-<* i

&:$■■

35

^stquamresastae
SER.secindum interrogationc Dtdonis
postmsidiasgrecorum:<3tcasus suorum.
proprioserrorcsnarratrquospertulit an ■
tecjj ad ArTsicam puenirctfuga sua hec est
linquens ssin «dam tcdirmde Antandru:
_. ____.. ^yrbe iuxta qUa condiris nauigits Thratia
"tenurrivbiAemi condidit:


tnem nilse horret:iucT:uC£ refugstraut certc natura retg ex*
pr:iTit:Nl ruia l brcui fir.Fum* vero logo pcrmaettepore
NaquodairProb^crcusseifbdrisiHaba^vtsrfumat^fu
«nauitnopcvdit.-quia ponc tm verbii i vltima habctacce
tum:vtsignincet rc-ro.D.fumar^QstcditoiafuiiTe cosup
ta naoib'incedio asTumptis solufumu refpnat tcrra.Er
gorrperesTcpDlli^rrsAsic-portqjvisLlsupis rpostqj ceci
diclliEbuIIiij.Postcgoishuofumatnep.tro.Atcfhabet
^^^^^^^^^^™ ^ttuorpterita.-futura auc

hinc'n^s$sSeS puyirgnijMaronisAcneidosLiberTW %$$$£%&
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ recdepcascerrasi&ryelTec
icerci q irer.-tS; vbi posscc
sistere.Nahocipm icerrir
pjmaeltcsslaboaisiisnur
cu appareac.CFiiatrectc
cxpoica Seruio. Priscian'
raaien fumac agimur: 3C
iHHHBmnm^HH - ■> m°IIimur. Prsscnria tem
ImmCrliarVllUmtupenS JCCCl'/ poranroprercncis posica
^^^^^^^^^^^^™ dicicfumatPathosamo.




ritusvenit:;
errorepatnscircaauguna
vcnit mOetam.-arrp inde
peste Fangat5 ex resposo
penatir venit ad stropha >
das.Indepteruecftus ma{
ritimagrtticiiiepiruprofc
rS?Hdeni hospitiosusa«
pifabEpsroventrin Ca"
sabriam;ss]inccp aducntu
Diomedis terntus nauiga
tiitadScylaercarabdym
qu£ Aettic vicinc sucatcp
arcuitamagnaSiCilie par
te:Drepani~ivemt:vbisecii
dii poetst p^-rdidit patrc.
Indevcintad Didonem.
Posttsi.-Hacdscstio^ seque
«a diciis coneistuntur: vc
postqp altos tetigit, siucft9- ^^^^^^^^^^^^—
SiLcmdirsti^ stqucutiaco
pulantnr. D. Narraturus
erroressuosoptimeincocpit recedendide TroTa necesTra
te:pon cnom.tritcxaiTation" sua.quavulc essefsrmatis:
no tam grcasTed dissaduersantibus*ob nullaculpam pe
riiircimpenutroie.Postq>rcsarie.Ponitquattuordiuersa
prcrcm;t:quibus afiIigebatur:c^cocidem ftrura:vt spcs
accrba futurqrum aug.-rer mala prer.crita. Pretenta sunt
intcrim ilienss impcni.Euersio famtlte Priamcquod ma
ximedolccproprervjtoreiquefiliapriamifuit.CRsSTO.
Postqj res alie.Optimo arrificio colTitutuest:hoc principi
um :Nam cum \\\ longo sermone' defcssos elTc oponeret
auditores.-itaincipit.vtomniamagnaproponat.Nam &
regntim Asi::c5i;gentem priami:<3;superbuliium:veluti
qucdam magnapronunciat.Vndecapteturatentio.cx eo
auKqjostenditdcDrcsentiamiTeraelTe^sprmfuturoru;
rnulto mifeiorem sib^isumacxcomisetanone beniuoleni
tiaiTi conciliat: Nainrerra alieua:6^iinmiceIunoniad di
ctacoilitut9:c5(;omniureritegenu8 seomi miscricordia dt
gnuexhibeiedebebat. b Rcj .S.Impsria:vtres Aga*
menonias. c Asic.S.q.d.ccrcicp:Jsorbis:Niphrygia
iuAsiaest:&iliai;iphrygaminore, d Priamicp.S.
noncstiterario.NipotuicaIteruesscsmealtero:vt:VeI toi
taphrygia euerrerecunvelsolumllium. e Immerkam.
NaLaomcdoris.Paridisqi culpatocagens perircnodcss
buic. f supcris. SER.Laus Ilii q» n5 nisi dii subuerterc
potuerunt.Qjiotiensautcm nonapparetratro sicvisum
lnterponitur.Hora.sic visum Venenrcum amorcm ostm*
dcrec non eiTc pulchritudinis;Et accio tri deos haberaliqua
venerarioncm : alicer sacnlegium elTet. DONA. Visum
supcris.cu hoc didt ostendit:no meriris Troianora.Ted dc
orum intolcrabsliprauitatc eueniiTe. vt regnum funditus
tntenrec, C.Visum superis.magis placec %zx\xi9 m hoc soi
cocB Donatus' g Superbum Iha.S.nobile.Virgt.in
neutro ponit.Hora.in sceminino:vt:Non scmel Ilius vexa
ta.Estauteciuitas:Troiavero prouinriarincjiellionrscd
ponitur pro vrbe. vt Et campos vbt Troia fuit:D.Super.
bu nobiIe:vt No leuis res viderecurcuins interirum dole*
bat. h Omnis.D.Essecem solariu si aliquid semiustu;
«fesemidsruru relinpuerec, i Humofumat.S.ab humo.
Et significat solu quocp parti; arsiiTe. Quomo aiic dixit
suat&cecidit.Quiaaut Poeticetcp9^tepo^cposuic Vc

iSStquaresasiae
priamic^ euertcre gcntem

ditcpsupcrbum

^^^^^^^^^^^^1 k D ucrsa exilia. SER.
Ilium:etomnishumo fumat STs^sS
^^^^^^^^^^^^H sumorbcmrisd ad dmcr*
nepeClUlia trOiat sa loca qucadtusauguriis
k l adiit Aeneae. C Diuersa
Diuersa exiiia^et dcsertas querere terras exiiia.n oiersonesum m*
^ c ccdoma Arcadiam Creta
Epyfu Syalu Affricam
^^^^^^^^^^^^^^^M Si crgo durilTimu csfc vnsi
exilium:quoi eritqucrere no vnn:se<i plura:&ea dtucrsa.
Diuersaexilia-Iudicauiop^ prgcium essc:vc pi^tcr ipsum
Poete figmencum ca quoqj brcutb'7 adderenvq^ie vcteres
(criptoresde Acnecexilio tradidere.-mquare Dyonisium
naiycarnafcumaximssequar. Cjptoigiturab Achiuis
IIio:siui:^qu!hgncidolo:siueanteiiosid3rum proditioe.es
tcraquidemmuititudoincubilibusdcphensaccsaesT.Ac
neasvero:<5:quiCumcoTroianicranc.IIieasibusauxilia
resexvrbeDardano:5;Aphremosupercutapergamic5
fugientes arcc capiunt:in qua 8c sacra pacrieeranc:*S; reu*
sauri magni:ad eumcp locum dilapsa quorpmultitudo
angiportorum peritiaconh!uxit:vt maior fugicntium :cy
capriuorum numcrus fucric.-v.Tum cum ncqj arcem iam
vrbe capca seruari polTe sp^rarcc Aenea«:stacuic vrbe ccde
re:cS: sequencibus cuncftis sacra;ac opes:quas poiTct efrer*
reTtaqj i\\ bclli turbacum ahquo prgsidto vis iti Idam ht
rentibusegredt priusiussa:ipse ctiarmatis subsccutuscst:
cum dm circa oppugnarionem hoshbus tam:n rcstitiss-t.
Pacrem aiic.*o\;sacra:6\:Vxorcm:cX;Iiberos cumbus impo
sitos sectieduxir.accp tucstima Idcoccupat.-acceiTeiiic eti
amo^hiquiDardanumincoIebaiit.-oVOphryniui&aH
as Troianas vrbes.Itaqj his srecus copiis Acn as in vrbc
reuerti posTe sperabat. Sed cum omia dinpuisTen t gr^ci ca
dcminpaccionemtranscendunnvt Aene-Ecsisuis abirC
Iiceat.Itaq-ipscnatorumrnaximu Ascanisicumparreso
csorum in Dasylsrcm agru mitcic:vbi etiam lacv esr,Asca»
nius: Regnauicce ibi AscaniLrs:doncc Scamandorum :&:
alios Hccloris filios cgrgcia a Neoptokmo damislos ad
patrin imperiumreducens m Troiam r^diic.Ipse autem.
AcncasinThratiamenauigauit.Hecait Hellanicus.So*
phaclcs autem in cragcdia L/aocooreaictulTu Anchise cir
recordaretureoru : quibus a venercinstuporem ducrrest
Aeneam insdam venisse.-o^humeris parrc portaiTe.Nau
ceraches autem Xancius aicillum vrbem Achiuis prodts
diiTe.-proptcrtnimicicias quas cum Alexandragcrebac;q'
niam ab Co a dignionbusisacris prohtbicus eiTct:hoc igir
bcncRdo Achiut domii ilb seruarunt.Alii dicunc contigist
sc cunc eum in pro porcu croiano fuille.Aiii Priamo mil»
tarisrricausa in phrygiammiirumC-phalongergith.^cS:
AA tiii
 
Annotationen