Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 184v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0385
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
(Eitetdo£

Egirtppns quidepaltmarcTiplit' A««m'iii.Thratia pei
nisse dicunt.Alii in Horcomenum ssrcadie venlsse volun t
ve Anethas-gde Arcadiascnbit.aitAgatai' Poetaarcas
scriliitillllcxArcadiainltaliamveninestRrimultrgeliuiC
se.S-ddeadueutuistiusinitaliaralibiscripmanobis est.
1 Desertas. SER.adardanointelIige:Namivb'cp ferti*
les demonstrantur. m Auguriis.SER.vt fuitssama
i capite Ascaniiistella curres:5: creusc verba quj dsxit adhe
speriam venies . CRs.Augunis agimurnamnostraspS
tequieuimus in parria.Auguriis. Placecsemel rotu diui*
natione perscribere.Diuinandi iglt(tcstc Qceroe)duo fut
genera.Nature vnii. Altc»

Auguriis agisSuf diou :classemsj siib ipla

<3e danstur Mantin».Qui ciim icivta producK pullltjj
capere nollcnt: siue iratus ca re:siue artern itndtns iussj ,„
aquas proiici addeiis:vt biberent postcp essenollem. Cice
ro ait in Iibro de diuinatiSe.Quid de auguriis loqnar tus
partes suut.Tum mquam auspitiorum patrocimum t|C
debet.Augutes igit»r:etauspices hec considaabantiatai
etiamomniaidicunturautemomniaquscumobalijaj
sam ab aliis dicTia sunnnos tamen ea ad nostrnm nrg0,j
um transferimus cuiusexemplum hocsit.LPauIuscmM
lius consul coutra Persem mac edonum rtgcm crtatus doi
msi c scnacu rediensioSenditfiliam nommeTertii lachry
mantem:etcu interrogas
^^^^^^^^^^" retcurtristiseet.Mipattr
inquitilIaPetfcp.Jit.Erai
aute petsa nomen carclk:
quam illain deliciie habe

rum arris. Natura autem
surorem habet&somnir.
Furorestquo pciti:autsa
cerdocesiautaliifuaira 5 _________________________________________________________________
%&%Xm£» Antandro.-etpliiygigmolimurmontibus idj: SgSK&^
pheievera predicunt: hic • tutaanimoconcepit. Hec
autcnunssifailitquia spi . '. r c t_Tss-_ A~t.._ '«ircoomma.dlcutitiireo
ritnparacItoest.Autade Incmiquo farafcOTitjvbiiistssedetur. -■ "^
mon:bus prouenit qualia, ~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
fuerunc oraculaapolltnis.
aut Ammonss:aut reliq»
ru in quib*' nonuqj ludu*
turhomines. Somniandi
species quincg sunt: exg»
bus tres verc sunr.Scd de
feisdi(ftue.Arsaucapud
pnseos hubuic arruspicii
ria auguria.astrologiamr ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
& sortvs Arruspicina inue . ^^ 5
L™Samm^o.nar Etcamposvbs tWuiKferorexulinduI:
quinensi:c5c:sulcuni profa 9 t, ^^^^^^^^^^^^^_____
dws imprimcnti subito e CnmWiivn-itncll-nenatibiuvetmaSmisdiis. g">talatepac$:vtncvote
terraextititquidemici Ta V^UmiOCHci.nitoip.penauDUS.ei.ni.rgiiiiuus, mfaequjdem non dianl

apollinis. t • *
wt reiiq» Contrahimusqj viros;vix pnma mcegat estas;
Et pater anchifes dare f atis vela videbat,

KTlW^s

Littoracupatriglachrymasrportus^relinquO:

<jhominumoreprolata
sac.goiciumauceorigmc
humscemodi refenmc.Nu
merius qiride fuscus apud
prcnestinospersomnium
admonitus cerco in loco sj
licem perforauicatcp fora
to saxo sones i roborc scu|
ptas priscarsslitteram no
tis iuenit:qughabitei ma
xima veneratoe fortxig mo
nitu mau puer miscebac:
atcpeductbantur:habens
sgituroR.mil istowgaie
rum nomia:Nam astrolo

t quic
ges appellatus estrfacsegi» ^^^^^^^^^^^_
dem puerili:sed senili prus
dctia:ab hoc igitur vniuersa Ecruri a aruspicma tdocta efi:
Aruspidna aucem abara.etinspicsendo dicitur.Oontinet
auKm hgc in se exta:fu/gura:&ostera, Nam macstata ho'/
stia aoud aram eacp aperca:quomodo cor epar:dfcreliqua
extasehabencinspscittntiex eorumq? habitu:disposicione
«SCcoIorefutura coniecftabantrvt quo die primum j'n sella
auri-asedit.Gcsarmboue quemi"mmoIauit:cor noniap?
paruitxxquofuturaminsoclicitatempredixerunraruspw
ces.Ostenta sunt que preter naturam euenientia futurum
aiiqind ilgmficant.Nam cum in exerdtuXerxie: equa an*
mal bellicosum leporem timodissimam feram pepe«sset;
portendebatur tantum exercitum:c5!i tan tis opiby sufful^
lumturpem esTefugammoIitur.vtauceminquit Ocero
Iijcquiaaliquidfuturum ojstencanr:portendunt:m6strat:
<fcprcdicunt:ostenta:portenta:prodigia:c5<:mo(traappeIss
lantur.quibuspristorum hystorig referassinis sunr.l ercist
pars Aruspicineinfulminecfefulgureid: tonitru cosistit.
Vnde est iJlud.Decoelo tacfras mcmini pdicere qrcus;huc
Tub aruspicina reponi ostendit, Cscero his verbis:ait enim
sed quoniam dc cxrisjetde vulgoribussatis est disputa»
tum ostenta restanc. vt tota auruspicina sit ptracstata. hec
cstigituraumspitinaretquieam exercet:tu aurispices:tn
exuipices dicunturmsecundaautem parte eius diuinario
iiis:quearcis elbauspioa pontsturrsiue auguria. Auspiria
ab auibus inspicicndis.Auguria ab auium gustu vel gar/i
lUudicutur.Erantautemapudatttiquos tria diuinandi
genera in auibu8:f*jam alig voIatu:alij cantu:alie gustatu
tucura indicabant.QLis vero volatuprcpctes:qu£Cantu:
c{tii-i£ vocabantur.Gdlius vero refert infcras aues ab au
^infaus dici:qug his contrarig suncqucprepetes dicuntur.
Tcrrium genu« cx tr/pudio solistimoveEuia notabat,V"'

Bcxp!icari:ied notari poiritv
non tameMarcellsmedis
ferent3efugiunt:aitemmonstra:etostentaesre dcorum^p
digiairasvel minas.Portencaqueabquid imrninercsign*
ficaut.Seruius autemonstrum ad presens vultreferri.Pro
digiss ad id quod inlongum tempus dirig^csignisiaiaoae
scd mihi placent qu? dixi ex seu tctia Cictronis.
11 Sub ipsaAntandro.S.iuxtaantandru;estautcmdu(
uitas phryg g dicfta antaudros:vel q. de antandro msula
cam condiderunt coloni quasi avnixvApoy vel quia
gsrci venienres per Thratiam cocpere polyd orum :pro cus
ius preciohancaPnamovrbemaccoepervintqufexfaclo
nomen accepit:quamuis huic opinioni non aiicrjtiaf.Vtf
gi;Fertur tamen q>post zcccptss prctnr grecicum Iap.dib*
occiderunt.Alii scnbsst illum a Posymnestore ocaiiipcst:
dirrucam Troia:6\;inmanprgcipicatum:cuius visocacla
uerematerdum capciua adduatur.flencloincane conucr
sa est.Hoc fingitur qp nimio dotore grecis mamctr conuid
ebatur. o Plirygie idc. SER.ad discretionem crctensist
p A\olimur.SERV*lAS.paramu.s;<X:bcneperitIoca:m
quibu s 6c Iaterec 6c nauigia ppararet.
q sncerti quo fataferant;S.C]uia nihil incertius estnaui*
gationcqptiis nobis locn artu proponamus.G Iucerti \
rata s eracVide hoc in alegoriis .quid sibi velit.
r Contrahimus.S£RVlVS.coingrcgamus ex aduersii
populis.qusauxilio venerant-CRlS rOFERVS.Contra
himus.In ynum cogimus.GontrahcrLtamenextrcJtum
cum dicunt hystorici potiuspaucitattm militLm 6)copu
significarevidentur:qiiodquadrathuicloco:namcumaij
nouas sedes parandas maiori tSkt opus cxercicurerac ira
congtegands copig: vt ne milcs quidtm vnus rellnqucret;
s Vis.SEK. mox. vt vix conspeclu sycule tclluns m al»
tu vela dab.DO, V«.Na fugiauimatiuu tcmp?tzpccuK
loading ...